Konferencje Patronaty

Filozofia a przemoc

Przemoc to zjawisko, które może a właściwie powinno być badane także z perspektywy filozoficznej. Między innymi takie spojrzenie proponują organizatorzy studencko-doktoranckiej konferencji „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna”, która odbędzie się 24 maja 2017 w Warszawie. „Filozofuj!” objęło konferencję swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Jak piszą orga­ni­za­torzy:

orga­nizu­jąc stu­dencko-dok­torancką kon­fer­encję o prze­mo­cy, prag­niemy zatrzy­mać się nad zagad­nie­niem inter­dyscy­pli­narnie, w szczegól­noś­ci rozwi­ja­jąc zagad­nie­nie źródeł prze­mo­cy, jej charak­teru, metod, rodza­jów i wymi­arów zarówno współcześnie, jak i na przestrzeni his­torii. Nie ogranicza­jąc się jedynie do tych dwóch per­spek­tyw cza­sowych spróbu­je­my także wybiec w przyszłość, pyta­jąc o możli­wość prze­ci­wdzi­ała­nia i min­i­mal­i­zowa­nia postaw i zjawisk wynika­ją­cych z prze­mo­cy.

Wszyscy uczest­ni­cy kon­fer­encji zosta­ją zaproszeni do anal­izy omaw­ianego zjawiska bez ograniczeń w kwestii sze­rokoś­ci geograficznej, momen­tu his­to­rycznego czy też formy prze­mo­cy. Chodzi tu zarówno o zjawisko fizy­cznej agresji, mob­bin­gu, szan­tażu, nacisku psy­chicznego, jak i sto­sunkowo nowego prob­le­mu, jakim jest cyber­prze­moc.

Wszys­tko to z zachowaniem per­spek­ty­wy, punk­tu wyjś­cia, jaki stanowi świado­mość tego, że prze­moc za każdym razem doty­czy konkret­nego człowieka, jed­nos­t­ki, której życie wskutek prze­mo­cy niejed­nokrot­nie ule­ga drasty­cznej zmi­an­ie. To poważne zagad­nie­nie wyma­ga, jak najsz­er­szego spo­jrzenia z punk­tu widzenia różnych dyscy­plin naukowych, zaś dia­log między nimi umożli­wia cho­ci­aż­by kon­fer­enc­ja orga­ni­zowana przez Koło Naukowe Stu­den­tów Filo­zofii UKSW.

Orga­ni­za­torzy:

Koło Naukowe Stu­den­tów Filo­zofii UKSW
Wydzi­ał Filo­zofii Chrześ­ci­jańskiej UKSW
Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­w­ie

Patroni medi­al­ni:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”
„Charak­tery – mag­a­zyn psy­cho­log­iczny”


 Wydzi­ał Filo­zofii Chrześ­ci­jańskiej UKSW w Warsza­w­ie
24 maja 2017
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Są różne rodza­je prze­mo­cy ale jedynym zródłem prze­mo­cy jest pod­miot sto­su­ją­cy ją prze­ci­wko innym, za pomocą słowa, fizy­cznie, przez władzę. to jed­no zródł to brak pod­miotowego ROZUMU! Rozum to cztery wyższe umiejęt­noś­ci umysłowe pod­mio­tu dzi­ała­jącego: MYŚLENIE, POZNANIE, WOLA i SĄDZENIE o pod­miotowym wyborze dzi­ała­nia.
    A kto uczy uczniów w kryzysie doras­ta­nia MYŚLENIA POJĘCIOWEGO? A to stwarza warun­ki metody­czne w pra­cy z uczniem do jego pod­miotowej akty­wnoś­ci POZNAWCZEJ? A kto ma WOLĘ pokony­wa­nia swoich słaboś­ci aby dokony­wać praw­idłowych SĄDÓW co ja pod­miot dzi­ała­ją­cy mogę wybrać, jaką metodę aby osiągnąć swój cel bez stosowa­nia prze­mo­cy? A czym u nas jest SŁOWO? Ono stało się nie tylko narzędziem zabi­ja­nia ale i narzędziem prze­mo­cy. Jak zro­bić abyśmy starali się zrozu­mieć siebie pod­czas roz­mowy, dyskur­su mimo różnic między nami aby się nie bić iniszczyć naszych relacji za pomo­ca słowa?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy