Ogłoszenia

Ingarden in the garden – wykład Anny Chęćki

14 czerwca mija pięćdziesiąta rocznica śmierci Romana Ingardena. Wielu z nas słusznie kojarzy to nazwisko z filozoficzną refleksją na temat sztuki. Niezupełnie słusznie obawiamy się przy tym Ingardenowskiej refleksji jako zbyt abstrakcyjnej i oderwanej od życia.

Roman Ingar­den uczy nas wraż­li­we­go doświad­cza­nia i rozu­mie­nia sztu­ki. Nur­tu­je go wie­le pytań. Wobec nie­jed­ne­go pyta­nia zacho­wu­je wiel­ką poznaw­czą poko­rę. Jak ist­nie­je dzie­ło sztu­ki? Czy jest ono rze­czą podob­ną do sto­łu lub krze­sła, czy może ideą? W jaki spo­sób dotrzeć do jego war­to­ści i jak wydać o sztu­ce kom­pe­tent­ny sąd este­tycz­ny? Cze­go nie wie­my o war­to­ściach? Czy budo­wa dzie­ła lite­rac­kie­go w jakiś istot­ny spo­sób róż­ni się od muzy­ki czy malar­stwa? W jaki spo­sób ist­nie­je muzy­ka? Czy jest tym, co zapi­sa­ne w nutach, tym, co brzmi w fil­har­mo­nii, a może jest tyl­ko wspo­mnie­niem kon­cer­tu albo ideą w naszym umyśle?

Jed­nak, zamiast posze­rzać zakres pytań o spo­sób ist­nie­nia sztu­ki i o jej war­tość, powin­ni­śmy zatrzy­mać się nad kwe­stią pod­sta­wo­wą. Czy w naszym nasta­wio­nym na prag­ma­tycz­ne cele, wypeł­nio­nym tro­ska­mi życiu, dostrze­ga­my jesz­cze potrze­bę kon­tak­tu z arcy­dzie­ła­mi? Czy potra­fi­my dzi­siaj odróż­nić to, co prze­ja­wia trwa­łe war­to­ści od tego, co nas jedy­nie bawi i spra­wia nam doraź­ną przyjemność?

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na czte­ry spo­tka­nia z Roma­nem Ingar­de­nem. Wykła­dy odby­wać się będą w każ­dą śro­dę czerw­ca, o godz. 19.00 na kana­le YouTu­be Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry.

Pierw­szy wykład pt.  „Filo­zo­fia sztu­ki Roma­na Ingar­de­na: tajem­ni­cze hasła – klu­cze”  wygło­si Anna Chęć­ka, dok­tor habi­li­to­wa­na nauk huma­ni­stycz­nych (filo­zo­fia), pia­nist­ka, lite­rat­ka, peda­gog, pro­fe­sor w Insty­tu­cie Filo­zo­fii – Zakła­dzie Este­ty­ki i Filo­zo­fii Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Zaj­mu­je się filo­zo­fią muzy­ki i este­ty­ką. Jest autor­ką ksią­żek „Dyso­nan­se kry­ty­ki. O oce­nie wyko­na­nia dzie­ła Muzycz­ne­go” (2008) oraz „Ucho i umysł. Szki­ce o doświad­cza­niu muzy­ki” (2014). Ostat­nia publi­ka­cja autor­stwa Anny Chęć­ki: “A jak Apol­lo. Bio­gra­fia Alfre­da Cor­to­ta”, roz­po­czy­na nową serię mono­gra­fii naj­wy­bit­niej­szych pia­ni­stów XX w. W jej ramach przed­sta­wio­ne zosta­ną syl­wet­ki słyn­nych wir­tu­ozów, któ­rzy zali­cza­ni są do pan­te­onu świa­to­wej pia­ni­sty­ki – tacy jak Alfred Cor­tot, Vla­di­mir Horo­witz, Artur Rubin­ste­in, Józef Hof­f­mann i inni.

START: 03.06.2020 r., godz. 19.00

Onli­ne: www.youtube.com/user/NCKGdansk

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • A jeśli­by ktoś powie­dział: nie­na­wi­dzę sztu­ki, gar­dze nią, ona jest dla mnie niczym.…?!

    • NIE MA LUDZI DOSKONAŁYCH. NAWET BÓG TAKI NIE JEST. WYSŁAŁ DO WALKI ZE ZŁEM WCIELONYM ARCHANIOŁA O DWÓCH SKRZYDŁACH, A NA GRANICYRAJEM, BY EWAADAM SIĘ NIE COFNĘLI Z ZIEMI USTAWIŁ CAŁE KOMANDO SZEŚCIOSKRZYDŁYCH. DOSKONAŁE JEST TYKO TO CO JEST PEŁNIĄ, GDYŻ NIC DO NIEGO NIE WCHODZINICNIEGO NIE WYCHODZI.
      JEST NICZYMTO ABSURD. JEST TYLKO COŚ. NIC NIE JEST I JUŻ.
      NIENAWIDZIĆ SZTUKI, GARDZIĆ NIĄ — TO JEST DOPIERO SZTUKA!!!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy