Ogłoszenia

Ingarden in the garden – wykład Anny Chęćki

14 czerwca mija pięćdziesiąta rocznica śmierci Romana Ingardena. Wielu z nas słusznie kojarzy to nazwisko z filozoficzną refleksją na temat sztuki. Niezupełnie słusznie obawiamy się przy tym Ingardenowskiej refleksji jako zbyt abstrakcyjnej i oderwanej od życia.

Zapisz się do naszego newslettera

Roman Ingar­den uczy nas wrażli­wego doświad­cza­nia i rozu­mienia sztu­ki. Nur­tu­je go wiele pytań. Wobec niejed­nego pyta­nia zachowu­je wielką poz­naw­czą poko­rę. Jak ist­nieje dzieło sztu­ki? Czy jest ono rzeczą podob­ną do stołu lub krzesła, czy może ideą? W jaki sposób dotrzeć do jego wartoś­ci i jak wydać o sztuce kom­pe­tent­ny sąd este­ty­czny? Czego nie wiemy o wartoś­ci­ach? Czy budowa dzieła lit­er­ack­iego w jak­iś istot­ny sposób różni się od muzy­ki czy malarst­wa? W jaki sposób ist­nieje muzy­ka? Czy jest tym, co zapisane w nutach, tym, co brz­mi w fil­har­monii, a może jest tylko wspom­nie­niem kon­cer­tu albo ideą w naszym umyśle?

Jed­nak, zami­ast posz­erzać zakres pytań o sposób ist­nienia sztu­ki i o jej wartość, powin­niśmy zatrzy­mać się nad kwest­ią pod­sta­wową. Czy w naszym nastaw­ionym na prag­maty­czne cele, wypełnionym troska­mi życiu, dostrzegamy jeszcze potrze­bę kon­tak­tu z arcy­dzieła­mi? Czy potrafimy dzisi­aj odróżnić to, co prze­jaw­ia trwałe wartoś­ci od tego, co nas jedynie bawi i spraw­ia nam doraźną przy­jem­ność?

W imie­niu orga­ni­za­torów zaprasza­my na cztery spotka­nia z Romanem Ingar­den­em. Wykłady odby­wać się będą w każdą środę czer­w­ca, o godz. 19.00 na kanale YouTube Nad­bał­ty­ck­iego Cen­trum Kul­tu­ry.

Pier­wszy wykład pt.  „Filo­zofia sztu­ki Romana Ingar­de­na: tajem­nicze hasła – klucze”  wygłosi Anna Chęć­ka, dok­tor habil­i­towana nauk human­isty­cznych (filo­zofia), pianist­ka, lit­er­at­ka, ped­a­gog, pro­fe­sor w Insty­tu­cie Filo­zofii – Zakładzie Este­ty­ki i Filo­zofii Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Zaj­mu­je się filo­zofią muzy­ki i este­tyką. Jest autorką książek „Dyso­nanse kry­ty­ki. O oce­nie wyko­na­nia dzieła Muzy­cznego” (2008) oraz „Ucho i umysł. Szkice o doświad­cza­niu muzy­ki” (2014). Ostat­nia pub­likac­ja autorstwa Anny Chęć­ki: “A jak Apol­lo. Biografia Alfre­da Cor­to­ta”, rozpoczy­na nową ser­ię mono­grafii najwybit­niejszych pianistów XX w. W jej ramach przed­staw­ione zostaną syl­wet­ki słyn­nych wirtuozów, którzy zal­iczani są do pan­teonu świa­towej pianisty­ki – tacy jak Alfred Cor­tot, Vladimir Horowitz, Artur Rubin­stein, Józef Hoff­mann i inni.

START: 03.06.2020 r., godz. 19.00

Online: www.youtube.com/user/NCKGdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

    • NIE MA LUDZI DOSKONAŁYCH. NAWET BÓG TAKI NIE JEST. WYSŁAŁ DO WALKI ZE ZŁEM WCIELONYM ARCHANIOŁA O DWÓCH SKRZYDŁACH, A NA GRANICYRAJEM, BY EWAADAM SIĘ NIE COFNĘLI Z ZIEMI USTAWIŁ CAŁE KOMANDO SZEŚCIOSKRZYDŁYCH. DOSKONAŁE JEST TYKO TO CO JEST PEŁNIĄ, GDYŻ NIC DO NIEGO NIE WCHODZINICNIEGO NIE WYCHODZI.
      JEST NICZYMTO ABSURD. JEST TYLKO COŚ. NIC NIE JEST I JUŻ.
      NIENAWIDZIĆ SZTUKI, GARDZIĆ NIĄ — TO JEST DOPIERO SZTUKA!!!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy