Aktualności Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia Wydarzenia

Locke na rozdrożu: Religia i problem spójności filozofii Locke’a (ONLINE). Seminarium prof. Adama Grzelińskiego

seminarium
23 kwietnia 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Gościem Instytutu Filozofii UJ będzie znawca nowożytnej filozofii brytyjskiej prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), który przedstawi problemy związane z Locke’owską filozofią religii.

Zapisz się do naszego newslettera

Doty­chczas badacze sku­pi­ali się głównie na dwóch aspek­tach myśli Johna Locke’a: jego pro­gramie epis­te­mo­log­icznym, który stał się początkiem bry­tyjskiego oświece­niowego empiryz­mu, oraz na jego filo­zofii poli­ty­cznej, głos­zonej pod hasłem lib­er­al­iz­mu. Pod koniec XX wieku jed­nak pojaw­iły się głosy, że potrzeb­na jest bardziej wycz­er­pu­ją­ca anal­iza myśli bry­tyjskiego filo­zo­fa oraz zas­tosowanie nowych „kluczy inter­pre­ta­cyjnych” do jego filo­zofii.

Jed­ną z nowych per­spek­tyw badaw­czych ofer­u­je Locke’owska filo­zofia religii. Cho­ci­aż Locke przed­staw­ił swo­je poglądy w wielu tek­stach (na przykład w licznych rozdzi­ałach Rozważań doty­czą­cych rozu­mu ludzkiego czy The Rea­son­able­ness of Chris­tian­i­ty), zrekon­struowanie jego poglądów na religię nie jest łatwe. Doko­nana przez Locke’a racjon­al­isty­cz­na inter­pre­tac­ja dog­matów chrześ­ci­jańs­kich stanowi zarówno ich obronę, jak i ata­ki na ortodok­sję kalwińską oraz na wcześniejsze – zdaniem Locke’a nieu­dane – pró­by racjon­al­iza­cji religii, takie jak ta, którą pod­jął Edward Her­bert w De Ver­i­tate. Z drugiej strony, jako pra­wowierny chrześ­ci­janin, Locke uznał­by późniejsze pró­by radykaliza­cji swoich włas­nych poglądów, dokony­wane przez Shaftesbury’ego, Matthew Tin­dala czy Anthony’ego Collinsa, a zatem młodych myśli­cieli należą­cych do kole­jnego pokole­nia filo­zofów, za drogę prowadzącą pros­to do ateiz­mu. Filo­zofia religii Locke’a sytu­u­je się na prze­cię­ciu różnych intelek­tu­al­nych dróg i przez to podziela los całej filo­zofii tego myśli­ciela.

Jak się zapisać?

Spotkanie odbędzie się na plat­formie Microsoft Teams 23 kwiet­nia 2020, godz. 16:00–18:00, i będzie się składać z częś­ci wykład­owej oraz dyskusji. Oso­by zain­tere­sowane uczest­nictwem w spotka­niu pros­zone są o przesłanie zgłoszenia za pośred­nictwem strony www pro­jek­tu (prze­jś­cie do strony rejes­tracji po kliknię­ciu w „Event Details”) lub na adres orga­ni­za­torów: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl.

Oprac. Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Między seku­laryza­cją a refor­mą”

Orga­ni­za­torzy:

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie przy wspar­ciu finan­sowym Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki

: Online – Microsoft Teams
23 kwiet­nia 2020, 16:00–18:00 Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy