Aktualności Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia Wydarzenia

Locke na rozdrożu: Religia i problem spójności filozofii Locke’a (ONLINE). Seminarium prof. Adama Grzelińskiego

seminarium
23 kwietnia 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Gościem Instytutu Filozofii UJ będzie znawca nowożytnej filozofii brytyjskiej prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), który przedstawi problemy związane z Locke’owską filozofią religii.

Dotych­czas bada­cze sku­pia­li się głów­nie na dwóch aspek­tach myśli Joh­na Locke’a: jego pro­gra­mie epi­ste­mo­lo­gicz­nym, któ­ry stał się począt­kiem bry­tyj­skie­go oświe­ce­nio­we­go empi­ry­zmu, oraz na jego filo­zo­fii poli­tycz­nej, gło­szo­nej pod hasłem libe­ra­li­zmu. Pod koniec XX wie­ku jed­nak poja­wi­ły się gło­sy, że potrzeb­na jest bar­dziej wyczer­pu­ją­ca ana­li­za myśli bry­tyj­skie­go filo­zo­fa oraz zasto­so­wa­nie nowych „klu­czy inter­pre­ta­cyj­nych” do jego filozofii.

Jed­ną z nowych per­spek­tyw badaw­czych ofe­ru­je Locke’owska filo­zo­fia reli­gii. Cho­ciaż Loc­ke przed­sta­wił swo­je poglą­dy w wie­lu tek­stach (na przy­kład w licz­nych roz­dzia­łach Roz­wa­żań doty­czą­cych rozu­mu ludz­kie­go czy The Reaso­na­ble­ness of Chri­stia­ni­ty), zre­kon­stru­owa­nie jego poglą­dów na reli­gię nie jest łatwe. Doko­na­na przez Locke’a racjo­na­li­stycz­na inter­pre­ta­cja dogma­tów chrze­ści­jań­skich sta­no­wi zarów­no ich obro­nę, jak i ata­ki na orto­dok­sję kal­wiń­ską oraz na wcze­śniej­sze – zda­niem Locke’a nie­uda­ne – pró­by racjo­na­li­za­cji reli­gii, takie jak ta, któ­rą pod­jął Edward Her­bert w De Veri­ta­te. Z dru­giej stro­ny, jako pra­wo­wier­ny chrze­ści­ja­nin, Loc­ke uznał­by póź­niej­sze pró­by rady­ka­li­za­cji swo­ich wła­snych poglą­dów, doko­ny­wa­ne przez Shaftesbury’ego, Mat­thew Tin­da­la czy Anthony’ego Col­lin­sa, a zatem mło­dych myśli­cie­li nale­żą­cych do kolej­ne­go poko­le­nia filo­zo­fów, za dro­gę pro­wa­dzą­cą pro­sto do ate­izmu. Filo­zo­fia reli­gii Locke’a sytu­uje się na prze­cię­ciu róż­nych inte­lek­tu­al­nych dróg i przez to podzie­la los całej filo­zo­fii tego myśliciela.

Jak się zapisać?

Spo­tka­nie odbę­dzie się na plat­for­mie Micro­soft Teams 23 kwiet­nia 2020, godz. 16:00–18:00, i będzie się skła­dać z czę­ści wykła­do­wej oraz dys­ku­sji. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem w spo­tka­niu pro­szo­ne są o prze­sła­nie zgło­sze­nia za pośred­nic­twem stro­ny www pro­jek­tu (przej­ście do stro­ny reje­stra­cji po klik­nię­ciu w „Event Deta­ils”) lub na adres orga­ni­za­to­rów: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl.

Oprac. Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”

Orga­ni­za­to­rzy:

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie przy wspar­ciu finan­so­wym Naro­do­we­go Cen­trum Nauki

: Onli­ne – Micro­soft Teams
23 kwiet­nia 2020, 16:00–18:00 Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy