Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna

Już za 3 miesiące etap szkolny 34. Olimpiady Filozoficznej!

Pierwszy etap 34. edycji Olimpiady Filozoficznej już za 3 miesiące! Jedenaście tematów czeka na uczniów, którzy do 30 listopada 2021 mają przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

30 listo­pa­da bie­żą­ce­go roku mija ter­min skła­da­nia prac na etap szkol­ny 34. Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. W bie­żą­cym roku szkol­nym, jak w latach ubie­głych, zawo­dy pierw­sze­go stop­nia, czy­li etap szkol­ny, będą pole­gać na napi­sa­niu przez uczest­ni­ków ese­ju na temat wybra­ny spo­śród zesta­wu zapro­po­no­wa­ne­go przez Komi­tet Głów­ny OF. Zestaw został przy­go­to­wa­ny na pod­sta­wie pro­po­zy­cji przed­sta­wio­nych przez spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin filo­zo­fii. Tema­ty te poda­wa­li­śmy w lip­cu. Do każ­de­go z jede­na­stu zagad­nień dołą­czo­na zosta­ła lite­ra­tu­ra pomoc­ni­cza, któ­rą rów­nież ogłaszaliśmy.

Jak poda­ją organizatorzy:

Celem na tym eta­pie jest uka­za­nie uczest­ni­kom związ­ków pomię­dzy filo­zo­fią a nauką, życiem spo­łecz­nym, kul­tu­ro­wym, poli­tycz­nym wraz z wio­dą­cy­mi pro­ble­ma­mi współczesności.

Życzy­my uczniom owoc­nych przy­go­to­wań. Co mie­siąc będzie­my przy­po­mi­nać o zbli­ża­ją­cym się ter­mi­nie tego etapu.

Źró­dło: ptfilozofia.pl


War­to zapo­znać się z pro­gra­mem Olim­pia­dy.

Będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wać o aktu­al­no­ściach OF. Infor­ma­cje te moż­na zna­leźć też w na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy