Filozofuj! 2018 nr 6 (24)

10,00

Opis

Spis treści

Umysł mini­mal­ny > Robert Poczobut
W nauce i w filo­zo­fii dys­ku­to­wa­ny jest pro­blem rodza­jów umy­słów i ich hie­rar­chii. W tym kon­tek­ście rodzi się pyta­nie o ist­nie­nie i natu­rę umy­słu mini­mal­ne­go. Oka­zu­je się, że w dal­szym cią­gu nie mamy na nie jed­no­znacz­nej odpowiedzi.

Umysł Boga > Miłosz Hołda
„Widzi­my zatem, że trzy­ma­nie się naszej wia­ry w rozum jest uza­sad­nio­ne. Czy moż­na jed­nak tak czy­nić bez teizmu?” [Cli­ve Sta­ples Lewis] 

Pies David­so­na i kot Anny > Anna Dut­kow­ska, Zbi­gniew Wróblewski
To, że zwie­rzę­ta są wypo­sa­żo­ne w wie­le funk­cji umy­sło­wych, któ­re posia­da­ją ludzie, zaob­ser­wo­wa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Pla­ton wyróż­niał zmy­sło­wą część duszy i uwa­żał, że jest ona taka sama u zwie­rząt i u ludzi. Czy miał jed­nak rację, twier­dząc, że zwie­rzę­ta nie posia­da­ją żad­nych cech duszy racjonalnej?

Gro­szek, któ­ry się uczy > Chaun­cey Maher
Czy moż­na rośli­nom przy­pi­sać posia­da­nie umy­słu? Wyda­je się, że jeśli coś potra­fi się uczyć, to posia­da umysł. A nie­któ­re zacho­wa­nia roślin mogą świad­czyć o ich zdol­no­ści ucze­nia się.

Czy bać się myślą­cych maszyn? > Mar­cin Miłkowski
Oczy­wi­ście! Myślą­ce maszy­ny, zde­ter­mi­no­wa­ne do reali­za­cji swo­ich celów – któ­re mogą być zupeł­nie nie­zgod­ne z naszy­mi – mogą być bar­dzo groź­ne. Tyl­ko że na razie taki­mi maszy­na­mi jeste­śmy my, ludzie, oraz inne inte­li­gent­ne zwierzęta.

Gdzie koń­czy się umysł, a zaczy­na resz­ta świa­ta? W poszu­ki­wa­niu umy­słu roz­sze­rzo­ne­go > Adam Tuszyński
Smart­fon, lap­top, notat­nik lub zwy­kła kart­ka. Czy te (i inne) z pozo­ru zwy­czaj­ne i tak dobrze nam zna­ne przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku mogą sta­no­wić natu­ral­ne roz­sze­rze­nie naszych pro­ce­sów poznaw­czych? Na czym wła­ści­wie mia­ło­by pole­gać takie roz­sze­rze­nie? Jak zmie­nia się pod wpły­wem takie­go uję­cia nasze rozu­mie­nie tego, czym jest umysł?

Super­u­my­sły w fan­ta­sty­ce nauko­wej > Piotr Biłgorajski
Lep­sza pamięć, szyb­sze myśle­nie, nauka bez wysił­ku – któż z nas nie marzy o spraw­niej­szym mózgu? Kul­tu­ra popu­lar­na prze­kła­da te sny na obra­zy zawar­te w książ­kach i fil­mach. Oka­zu­je się jed­nak, że zre­ali­zo­wa­ne marze­nie o udo­sko­na­lo­nym umy­śle może prze­ro­dzić się w koszmar…

Wywiad
Ist­nie­je racjo­nal­ność w umy­słach zwie­rząt > Wywiad z José Luisem Ber­múde­zem, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych na świe­cie znaw­ców filo­zo­fii umysłu.

Narzę­dzia filozofa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #20. Wró­że­nie z ana­lo­gii > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Chiń­ski pokój i kom­pu­te­ro­we umy­sły > Artur Szutta
Gawę­dy o języ­ku: #6. Sąd nad zda­niem, o zda­niu i w zda­niu > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zo­fia w literaturze
Sola­ris – moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia naszych norm etycz­nych > Nata­sza Szutta

Filo­zo­fia w szkole
Czy decy­du­je­my, kim jeste­śmy? > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Saty­ra
Losy rozu­mu na wyspie bez­lud­nej i lud­nej > Piotr Bartula

Felie­ton
Cze­go nie wie Wiel­ki Brat? > Jacek Jaśtal
Zewnętrz­ne życie umy­słu > Adam Grobler
Trze­cia (nowo­żyt­na) rewo­lu­cja antro­po­lo­gicz­na > Jan Woleński

Filo­zo­fia prawa
Ryby i dzie­ci gło­su nie mają. Ale czy ryby mogły­by mieć nie­któ­re pra­wa dzie­ci? > Mar­ta Soniewicka

Lek­cja filozofii
#5. Sokra­tes > Jacek Wojtysiak

Z pół­ki filozofa…
Inne umy­sły > Zbi­gniew Wróblewski

Filo­zo­fia w filmie
Czło­wiek przy­szło­ści (Bicen­ten­nial man), czy­li o maszy­nie, któ­ra sta­ła się czło­wie­kiem > Artur Szutta

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2018 nr 6 (24)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w