Filozofuj! 2018 nr 6 (24)

10,00

Opis

Spis treści

Umysł min­i­mal­ny > Robert Poc­zobut
W nauce i w filo­zofii dysku­towany jest prob­lem rodza­jów umysłów i ich hier­ar­chii. W tym kon­tekś­cie rodzi się pytanie o ist­nie­nie i naturę umysłu min­i­mal­nego. Okazu­je się, że w dal­szym ciągu nie mamy na nie jed­noz­nacznej odpowiedzi.

Umysł Boga > Miłosz Hoł­da
„Widz­imy zatem, że trzy­manie się naszej wiary w rozum jest uza­sad­nione. Czy moż­na jed­nak tak czynić bez teiz­mu?” [Clive Sta­ples Lewis]

Pies David­sona i kot Anny > Anna Dutkows­ka, Zbig­niew Wróblews­ki
To, że zwierzę­ta są wyposażone w wiele funkcji umysłowych, które posi­ada­ją ludzie, zaob­ser­wowano już w starożyt­noś­ci. Pla­ton wyróż­ni­ał zmysłową część duszy i uważał, że jest ona taka sama u zwierząt i u ludzi. Czy miał jed­nak rację, twierdząc, że zwierzę­ta nie posi­ada­ją żad­nych cech duszy racjon­al­nej?

Groszek, który się uczy > Chauncey Maher
Czy moż­na rośli­nom przyp­isać posi­adanie umysłu? Wyda­je się, że jeśli coś potrafi się uczyć, to posi­a­da umysł. A niek­tóre zachowa­nia roślin mogą świad­czyć o ich zdol­noś­ci uczenia się.

Czy bać się myślą­cych maszyn? > Marcin Miłkows­ki
Oczy­wiś­cie! Myślące maszyny, zde­ter­mi­nowane do real­iza­cji swoich celów – które mogą być zupełnie niez­godne z naszy­mi – mogą być bard­zo groźne. Tylko że na razie taki­mi maszy­na­mi jesteśmy my, ludzie, oraz inne inteligentne zwierzę­ta.

Gdzie kończy się umysł, a zaczy­na resz­ta świa­ta? W poszuki­wa­niu umysłu rozsz­er­zonego > Adam Tuszyńs­ki
Smart­fon, lap­top, notat­nik lub zwykła kart­ka. Czy te (i inne) z pozoru zwycza­jne i tak dobrze nam znane przed­mio­ty codzi­en­nego użytku mogą stanow­ić nat­u­ralne rozsz­erze­nie naszych pro­cesów poz­naw­czych? Na czym właś­ci­wie miało­by pole­gać takie rozsz­erze­nie? Jak zmienia się pod wpły­wem takiego uję­cia nasze rozu­mie­nie tego, czym jest umysł?

Supe­rumysły w fan­tastyce naukowej > Piotr Bił­go­ra­js­ki
Lep­sza pamięć, szyb­sze myśle­nie, nau­ka bez wysiłku – któż z nas nie marzy o sprawniejszym mózgu? Kul­tura pop­u­lar­na przekła­da te sny na obrazy zawarte w książkach i fil­mach. Okazu­je się jed­nak, że zre­al­i­zowane marze­nie o udoskon­alonym umyśle może prze­rodz­ić się w kosz­mar…

Wywiad
Ist­nieje racjon­al­ność w umysłach zwierząt > Wywiad z José Luisem Bermúdezem, jed­nym z najwybit­niejszych na świecie znaw­ców filo­zofii umysłu.

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #20. Wróże­nie z analogii > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Chińs­ki pokój i kom­put­erowe umysły > Artur Szut­ta
Gawędy o języku: #6. Sąd nad zdaniem, o zda­niu i w zda­niu > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zofia w lit­er­aturze
Solaris – możli­woś­ci i ograniczenia naszych norm ety­cznych > Natasza Szut­ta

Filo­zofia w szkole
Czy decy­du­je­my, kim jesteśmy? > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Satyra
Losy rozu­mu na wyspie bezlud­nej i lud­nej > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Czego nie wie Wiel­ki Brat? > Jacek Jaś­tal
Zewnętrzne życie umysłu > Adam Grob­ler
Trze­cia (nowożyt­na) rewoluc­ja antropo­log­icz­na > Jan Woleńs­ki

Filo­zofia prawa
Ryby i dzieci gło­su nie mają. Ale czy ryby mogły­by mieć niek­tóre prawa dzieci? > Mar­ta Soniewic­ka

Lekc­ja filo­zofii
#5. Sokrates > Jacek Woj­tysi­ak

Z pół­ki filo­zo­fa…
Inne umysły > Zbig­niew Wróblews­ki

Filo­zofia w filmie
Człowiek przyszłoś­ci (Bicen­ten­ni­al man), czyli o maszynie, która stała się człowiekiem > Artur Szut­ta

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2018 nr 6 (24)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w