Filozofuj! 2019 nr 3 (27)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Spis treś­ci

Przy­czynowość a inde­ter­minizm > Tomasz Placek
„Czym są przy­czyny i jak dzi­ała­ją w fizy­cznym świecie?” – to jed­no z ważniejszych pytań metafizy­ki. Aby ustal­ić ter­mi­nologię, będę mówił o przy­czy­nach, skutkach i relac­jach między nimi, które nazy­wam „powodowaniem”. Aby dać przykład: wys­trze­le­nie kuli armat­niej jest przy­czyną pow­sta­nia w zie­mi leja, a ten lej w zie­mi jest skutkiem wys­trze­le­nia kuli. Wys­trze­le­nie kuli spowodowało wyt­worze­nie leja w zie­mi.

David Hume o naturze związków przy­czynowych > Anna Tomaszews­ka
Co wiedza naukowa ma wspól­nego z wiarą? Kry­ty­ka przy­czynowoś­ci przeprowad­zona w XVIII wieku przez Davi­da Hume’a prowadzi do wniosku, że między tymi dziedz­i­na­mi nie ma istot­nych różnic.

Czy piraci powodu­ją glob­alne ocieple­nie? > Zalán Gye­nis
Budzą­cy Niepokój Biz­nes­men radzi się swo­jego statysty­ka.
BNB: Częs­to muszę latać, a bard­zo obaw­iam się bomb. Jakie jest praw­dopodobieńst­wo, że pasażer wniesie bom­bę na pokład?
S: Jak jeden do pię­ciu tysię­cy.
BNB: Och, to zbyt wiele. Może mógłbym coś z tym zro­bić?
S: Cóż, zawsze miej ze sobą w podróży bom­bę, ponieważ praw­dopodobieńst­wo zna­j­dowa­nia się dwóch bomb na pokładzie jest o wiele mniejsze.

Frag­ment z klasy­ka

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Jak nie myśleć o przy­czynowoś­ci > John D. Nor­ton
Nau­ka upew­nia nas w tym, że zmi­ana­mi w świecie rządzą nieza­wodne i pow­tarzalne praw­idłowoś­ci. Ciała spada­ją swo­bod­nie, ciepło przepły­wa od miejs­ca gorącego do zim­nego, a światło roz­chodzi się z dużą pręd­koś­cią po lini­ach prostych. To wszys­tko jest przed­miotem bada­nia nau­ki: teorii graw­itacji, ter­mo­dy­nami­ki i opty­ki. Te wszys­tkie fak­ty przed­staw­ia­ją sens uporząd­kowanego połączenia przed­miotów w naszym świecie. Metafizy­cy jed­nak powiedzą, że odkryli głęb­szą prawdę na tem­at tego, jak rzeczy łączą się ze sobą.

Przy­czyny celowe w fizyce > Tomasz Bigaj
Co to znaczy podać przy­czynę dla jakiegoś zdarzenia? Pytanie to postaw­ił sobie Arys­tote­les przed dwoma i pół tysią­ca­mi lat, a udzielona przez niego odpowiedź do dzisi­aj intrygu­je.

Czy ist­nieje przy­czynowość umysłowa? > Robert Poc­zobut
Przeko­nanie, że umysł ma zdol­ność przy­czynowego odd­zi­ały­wa­nia na stany naszego ciała, stanowi główne założe­nie psy­chologii potocznej. Pow­sta­je pytanie, czy założe­nie to jest prawdzi­we. A jeśli tak, to na grun­cie jakich teorii umysłu?

Wywiad
Ist­nieje wiele różnych pojęć przy­czynowoś­ci > Wywiad z pro­fe­sorem Christo­pherem Hitch­cock­iem, jed­nym z najważniejszych współczes­nych filo­zofów nau­ki

Pier­wsza Przy­czy­na > Jacek Woj­tysi­ak
Zdarzenia lub rzeczy, z który­mi mamy do czynienia, roz­pa­tru­je­my częs­to w aspekcie związków przy­czynowych. Zasad­nic­zo jest tak, że dowol­ny ele­ment jakiegoś łańcucha przy­czynowego jest zarazem przy­czyną jed­nych przed­miotów, jak i skutkiem innych. Czy jed­nak ist­nieje byt, który jest przy­czyną, nie będąc skutkiem? Taki byt filo­zo­fowie nazy­wa­ją Pier­wszą Przy­czyną, spier­a­jąc się o jego ist­nie­nie i naturę.

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #22. Sztu­ka kon­trar­gu­men­tacji (cz. 2) > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: „Gra w życie”, czyli o przy­czynowoś­ci inaczej > Artur Szut­ta

Filo­zofia w lit­er­aturze
Iwan Fiodor­ow­icz Kara­ma­zow i ciężar winy moral­nego zaniecha­nia > Natasza Szut­ta
Gawędy o języku: #9. Wys­tawmy sobie przed­staw­ie­nie (ale bez wyobrażeń)! > Woj­ciech Żełaniec

Satyra
Ham­let, czyli o przy­czy­nach niedzi­ała­nia (pra­ca pisana bez celu i przy­czyny) > Piotr Bar­tu­la

Feli­etony
Natu­ra czy wychowanie? > Jacek Jaś­tal
Ćwicze­nie log­iczno-metodolog­iczne na tem­at pier­wszej przy­czyny > Adam Grob­ler

Filo­zoficzne zoo
Motyl Loren­za > Jakub Jer­na­jczyk

Filo­zofia prawa
Prawne poty­cz­ki ze związkiem przy­czynowym > Mar­ta Soniewic­ka

Filo­zofia w szkole
Czy rządzi nami przy­padek? > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Dodatek mat­u­ral­ny

Lekc­ja filo­zofii
#8. Wywiad z Epikurem > Jacek Woj­tysi­ak

Z pół­ki filo­zo­fa…

Kobi­eta patrzy na Pietę > Jolan­ta Pro­chow­icz

Filo­zofia w filmie
Czy przyszłość może wpły­wać na przeszłość? > Piotr Lip­s­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2019 nr 3 (27)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Ps. My rzeczy­wiś­cie i naprawdę jesteśmy z góry, z kos­mo­su, od Boga, innego wymi­aru — tutaj nie ma sprzecznoś­ci /vide ST-NT Biblia/.
    Taki był początek i taki będzie koniec, czyli Ap.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w