Filozofuj! 2020 nr 2 (32)

12,00

Opis

Spis treś­ci

Przy­pad­kowa przy­czy­na życia > Jerzy Dzik
Pro­cesy zachodzące w orga­niz­mach mają fizy­czną bądź chemiczną naturę. Nie znaczy to, że biologię da się zre­dukować do fizy­ki i chemii. Wyni­ka z tego jed­nak, że choć nie da się kon­tak­tu z absolutem naw­iązać na grun­cie biologii i pozosta­je to domeną fizy­ki, to isto­ta życia klarown­ie objaw­ia się na poziomie odpowied­nio uporząd­kowanych reakcji chemicznych, czyli fizjologii.

Emer­genc­ja życia > Robert Poc­zobut
Kon­trow­er­sje doty­czące natu­ry oraz genezy życia należą do najs­tarszych w his­torii filo­zofii. Pośród licznych stanowisk, jakie sfor­mułowano na przestrzeni wieków, na uwagę zasługu­je kon­cepc­ja emer­gen­tysty­cz­na – mają­ca zwolen­ników w przeszłoś­ci, obec­nie zaś przeży­wa­ją­ca swój rene­sans.

Czego o życiu może nauczyć nas sztuczne życie? > Maciej Komosińs­ki
Życie jest jed­nym z najbardziej fas­cynu­ją­cych, a zarazem najbardziej skom­p­likowanych zjawisk znanych człowiekowi. Współczes­na nau­ka ofer­u­je wiele metod bada­nia fenomenu życia, jed­nak niek­tóre z tych badań wkracza­ją w najbardziej ryzykowne obszary dzi­ałal­noś­ci człowieka, prowoku­jąc pyta­nia moralne i ety­czne.

Bio­cen­tryzm – filo­zofia sza­cunku i czci wobec wszys­t­kich prze­jawów życia > Domini­ka ­Dzwonkows­ka
Wielu etyków zada­je pytanie: co spraw­ia, że krzy­w­da wyrząd­zona określonym for­mom bytu jest uważana za zło ety­czne? Częs­to odpowiedzi na to pytanie szu­ka się, wskazu­jąc na pewne cechy, które decy­du­ją o przy­należnoś­ci do danego rodza­ju. Na przykład wszyscy ludzie, z samej racji, że są ludź­mi i wykazu­ją cechy istotne dla ludzi, zasługu­ją na uwzględ­ni­an­ie w naszych wyb­o­rach moral­nych. Co jed­nak by było, gdy­byśmy pomyśleli, że nie tylko ludzie zasługu­ją na takie trak­towanie?

Teo­ria inteligent­nego pro­jek­tu > Kaz­imierz Jod­kows­ki
Teo­ria inteligent­nego pro­jek­tu (w skró­cie: teo­ria ID) to ogól­na teo­ria rozpoz­nawa­nia pro­jek­tu. Pro­jekt to obiekt, który pow­stał z udzi­ałem inteligencji.

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Frag­ment z klasy­ka

Wywiad
Czym jest życie? > Wywiad z pro­fe­sorem Peterem Godfreyem–Smithem, jed­nym z najwięk­szych na świecie spec­jal­istów od filo­zofii życia

Narzędzia filo­zo­fa
Ekspery­ment myślowy: Żywe czyli się rusza > Artur Szut­ta
Teo­ria argu­men­tacji: #27. Zasa­da życ­zli­woś­ci w argu­men­tacji > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gawędy o języku: #14. Smut­ny kamień i „byt, od którego więk­szego nie moż­na pomyśleć” > Woj­ciech Żełaniec

Feli­etony
Co to za życie > Adam Grob­ler
Życie na niby, ewoluc­ja na próbę > Jacek Jaś­tal

Satyra
Kara śmier­ci i świę­tość życia (antysatyra) > Piotr Bar­tu­la

Filo­zofia w lit­er­aturze
Praw­iek i inne cza­sy oraz pytanie o sens > Natasza Szut­ta

Narzędzia filo­zo­fa
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Życie > Michał Bizoń

Wokół tem­atu
Życiem kieru­je gra… dosłown­ie! > Bar­tosz Kośny

Filo­zofia umysłu
Pusz­ki za autem wesel­nym, czyli komu wierzyć w spraw­ie isto­ty umysłu? > Tomasz Szubart

Z pół­ki filo­zo­fa…
Między przesą­dem a scjen­tyzmem > Piotr Bił­go­ra­js­ki
Fizy­ka w pułapce pięk­na > Elż­bi­eta Droz­dows­ka

Filo­zofia w szkole
Czy jesteśmy tar­czą, do której celu­je świat? Sce­nar­iusz lekcji ety­ki dla klasy IVVI > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Meandry metafory
#1. Metafory w filo­zofii > Marek Het­mańs­ki

Wokół tem­atu
Życie jako egzys­tenc­ja > Marek Błaszczyk

Filo­zofia w filmie
Ad Astra > Piotr Lip­s­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2020 nr 2 (32)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w