Filozofuj! 2020 nr 2 (32)

12,00

Opis

Spis tre­ści

Przy­pad­ko­wa przy­czy­na życia > Jerzy Dzik
Pro­ce­sy zacho­dzą­ce w orga­ni­zmach mają fizycz­ną bądź che­micz­ną natu­rę. Nie zna­czy to, że bio­lo­gię da się zre­du­ko­wać do fizy­ki i che­mii. Wyni­ka z tego jed­nak, że choć nie da się kon­tak­tu z abso­lu­tem nawią­zać na grun­cie bio­lo­gii i pozo­sta­je to dome­ną fizy­ki, to isto­ta życia kla­row­nie obja­wia się na pozio­mie odpo­wied­nio upo­rząd­ko­wa­nych reak­cji che­micz­nych, czy­li fizjologii.

Emer­gen­cja życia > Robert Poczobut
Kon­tro­wer­sje doty­czą­ce natu­ry oraz gene­zy życia nale­żą do naj­star­szych w histo­rii filo­zo­fii. Pośród licz­nych sta­no­wisk, jakie sfor­mu­ło­wa­no na prze­strze­ni wie­ków, na uwa­gę zasłu­gu­je kon­cep­cja emer­gen­ty­stycz­na – mają­ca zwo­len­ni­ków w prze­szło­ści, obec­nie zaś prze­ży­wa­ją­ca swój renesans.

Cze­go o życiu może nauczyć nas sztucz­ne życie? > Maciej Komosiński
Życie jest jed­nym z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych, a zara­zem naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych zja­wisk zna­nych czło­wie­ko­wi. Współ­cze­sna nauka ofe­ru­je wie­le metod bada­nia feno­me­nu życia, jed­nak nie­któ­re z tych badań wkra­cza­ją w naj­bar­dziej ryzy­kow­ne obsza­ry dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, pro­wo­ku­jąc pyta­nia moral­ne i etyczne.

Bio­cen­tryzm – filo­zo­fia sza­cun­ku i czci wobec wszyst­kich prze­ja­wów życia > Domi­ni­ka Dzwonkowska
Wie­lu ety­ków zada­je pyta­nie: co spra­wia, że krzyw­da wyrzą­dzo­na okre­ślo­nym for­mom bytu jest uwa­ża­na za zło etycz­ne? Czę­sto odpo­wie­dzi na to pyta­nie szu­ka się, wska­zu­jąc na pew­ne cechy, któ­re decy­du­ją o przy­na­leż­no­ści do dane­go rodza­ju. Na przy­kład wszy­scy ludzie, z samej racji, że są ludź­mi i wyka­zu­ją cechy istot­ne dla ludzi, zasłu­gu­ją na uwzględ­nia­nie w naszych wybo­rach moral­nych. Co jed­nak by było, gdy­by­śmy pomy­śle­li, że nie tyl­ko ludzie zasłu­gu­ją na takie traktowanie?

Teo­ria inte­li­gent­ne­go pro­jek­tu > Kazi­mierz Jodkowski
Teo­ria inte­li­gent­ne­go pro­jek­tu (w skró­cie: teo­ria ID) to ogól­na teo­ria roz­po­zna­wa­nia pro­jek­tu. Pro­jekt to obiekt, któ­ry powstał z udzia­łem inteligencji.

Kalen­da­rium problemowe

Frag­ment z klasyka

Wywiad
Czym jest życie? > Wywiad z pro­fe­so­rem Pete­rem Godfreyem–Smithem, jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie spe­cja­li­stów od filo­zo­fii życia

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Żywe czy­li się rusza > Artur Szutta
Teo­ria argu­men­ta­cji: #27. Zasa­da życz­li­wo­ści w argu­men­ta­cji > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gawę­dy o języ­ku: #14. Smut­ny kamień i „byt, od któ­re­go więk­sze­go nie moż­na pomy­śleć” > Woj­ciech Żełaniec

Felie­to­ny
Co to za życie > Adam Grobler
Życie na niby, ewo­lu­cja na pró­bę > Jacek Jaśtal

Saty­ra
Kara śmier­ci i świę­tość życia (anty­sa­ty­ra) > Piotr Bartula

Filo­zo­fia w literaturze
Pra­wiek i inne cza­sy oraz pyta­nie o sens > Nata­sza Szutta

Narzę­dzia filozofa
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Życie > Michał Bizoń

Wokół tema­tu
Życiem kie­ru­je gra… dosłow­nie! > Bar­tosz Kośny

Filo­zo­fia umysłu
Pusz­ki za autem wesel­nym, czy­li komu wie­rzyć w spra­wie isto­ty umy­słu? > Tomasz Szubart

Z pół­ki filozofa…
Mię­dzy prze­są­dem a scjen­ty­zmem > Piotr Biłgorajski
Fizy­ka w pułap­ce pięk­na > Elż­bie­ta Drozdowska

Filo­zo­fia w szkole
Czy jeste­śmy tar­czą, do któ­rej celu­je świat? Sce­na­riusz lek­cji ety­ki dla kla­sy IVVI > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Mean­dry metafory
#1. Meta­fo­ry w filo­zo­fii > Marek Hetmański

Wokół tema­tu
Życie jako egzy­sten­cja > Marek Błaszczyk

Filo­zo­fia w filmie
Ad Astra > Piotr Lipski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2020 nr 2 (32)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w