Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym Olimpiady Filozoficznej!

Z radością informujemy, że nasz magazyn objął patronatem medialnym Olimpiadę Filozoficzną, ogólnopolski konkurs filozoficzny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne od roku szkolnego 1988/1989. 

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Numer 6/2015: Bóg i reli­gia

Czy­taj numer online > tutaj.


Obec­nie trwa XXVIII edy­c­ja Olimpiady. Dzisi­aj odbyły się zawody drugiego stop­nia w 21 okrę­gach. W ich trak­cie zaprezen­towano uczest­nikom nasz mag­a­zyn.

Zadaniem tego eta­pu Olimpiady było napisanie ese­ju na pod­staw­ie jed­nego z podanych cytatów:

Znamy jedynie cząstkę świa­ta, który nas otacza; na pod­staw­ie tej cząst­ki wyobrażamy sobie całość. Każdy zna inną cząstkę, a mimo to wszyscy posi­adamy podob­ny jego obraz, różnią­cy się wprawdzie w szczegółach, ale mają­cy te same zasad­nicze rysy.

W. Tatarkiewicz, Dro­ga do filo­zofii, w: A. Książek, Tatarkiewicz, Warsza­wa 2010, s. 93.

 

Świat moral­ny podle­ga pra­wom intere­su nie mniej niż świat mate­ri­al­ny pra­wom ruchu. Interes jest na tej zie­mi potężnym czar­o­dziejem, zmienia on w oczach wszys­t­kich stworzeń wszys­tkie przed­mio­ty. 

Claude-Adrein Hevelius, O umyśle, tłum. Jad­wiga Czer­ni­ak, Warsza­wa 1959, s. 49.

 

Myśle­nie o języku nie jest nigdy w stanie wyprzedz­ić języ­ka. Może­my myśleć tylko w jakimś języku i właśnie to zado­mowie­nie naszej myśli w języku jest tą głęboką zagad­ką, którą język staw­ia myśle­niu.

Hans Georg Gadamer, Człowiek i język, tłum. Krzysztof Michal­s­ki, „Tek­sty. Teo­ria lit­er­atu­ry, kry­ty­ka, inter­pre­tac­ja” 1979, nr 6 (30), s. 13.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Zawody na szczeblu cen­tral­nym odbędą się 16 kwiet­nia 2016 r.


Na tem­at finałów Olimpiady Filo­zoficzne pisała na łamach naszego mag­a­zynu dr Mag­dale­na Gaw­in, sekre­tarz Komite­tu Głównego OF. Są one dostęp­ne > tutaj [nr 2 / 2015, s. 52] i tutaj [nr 3 / 2015, s. 50].

Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest online tutaj. Kto woli czy­tać na papierze, niech zamówi egzem­plarz drukowany, kom­plet numerów z 2015 lub prenu­mer­atę. Najnowszy numer jest też dostęp­ny w sprzedaży w salonach Empiku na tere­nie w całej Pol­s­ki.

Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy