Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym Olimpiady Filozoficznej!

Z radością informujemy, że nasz magazyn objął patronatem medialnym Olimpiadę Filozoficzną, ogólnopolski konkurs filozoficzny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne od roku szkolnego 1988/1989. 

Numer 6/2015: Bóg i religia

Czy­taj numer onli­ne > tutaj.


Obec­nie trwa XXVIII edy­cja Olim­pia­dy. Dzi­siaj odbyły się zawody dru­gie­go stop­nia w 21 okrę­gach. W ich trak­cie zapre­zen­to­wa­no uczest­ni­kom nasz magazyn.

Zada­niem tego eta­pu Olim­pia­dy było napi­sa­nie ese­ju na pod­sta­wie jed­ne­go z poda­nych cytatów:

Zna­my jedy­nie cząst­kę świa­ta, któ­ry nas ota­cza; na pod­sta­wie tej cząst­ki wyobra­ża­my sobie całość. Każ­dy zna inną cząst­kę, a mimo to wszy­scy posia­da­my podob­ny jego obraz, róż­nią­cy się wpraw­dzie w szcze­gó­łach, ale mają­cy te same zasad­ni­cze rysy. 

W. Tatar­kie­wicz, Dro­ga do filo­zo­fii, w: A. Ksią­żek, Tatar­kie­wicz, War­sza­wa 2010, s. 93.

 

Świat moral­ny pod­le­ga pra­wom inte­re­su nie mniej niż świat mate­rial­ny pra­wom ruchu. Inte­res jest na tej zie­mi potęż­nym cza­ro­dzie­jem, zmie­nia on w oczach wszyst­kich stwo­rzeń wszyst­kie przedmioty. 

Clau­de-Adre­in Heve­lius, O umy­śle, tłum. Jadwi­ga Czer­niak, War­sza­wa 1959, s. 49.

 

Myśle­nie o języ­ku nie jest nigdy w sta­nie wyprze­dzić języ­ka. Może­my myśleć tyl­ko w jakimś języ­ku i wła­śnie to zado­mo­wie­nie naszej myśli w języ­ku jest tą głę­bo­ką zagad­ką, któ­rą język sta­wia myśleniu.

Hans Georg Gada­mer, Czło­wiek i język, tłum. Krzysz­tof Michal­ski, „Tek­sty. Teo­ria lite­ra­tu­ry, kry­ty­ka, inter­pre­ta­cja” 1979, nr 6 (30), s. 13.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Zawo­dy na szcze­blu cen­tral­nym odbę­dą się 16 kwiet­nia 2016 r.


Na temat fina­łów Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­ne pisa­ła na łamach nasze­go maga­zy­nu dr Mag­da­le­na Gawin, sekre­tarz Komi­te­tu Głów­ne­go OF. Są one dostęp­ne > tutaj [nr 2 / 2015, s. 52] i tutaj [nr 3 / 2015, s. 50].

Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest onli­ne tutaj. Kto woli czy­tać na papie­rze, niech zamó­wi egzem­plarz dru­ko­wa­ny, kom­plet nume­rów z 2015 lub pre­nu­me­ra­tę. Naj­now­szy numer jest też dostęp­ny w sprze­da­ży w salo­nach Empi­ku na tere­nie w całej Polski.

Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy