Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Wesprzyj nasz projekt na PolakPotrafi i odbierz nagrodę

Drodzy Miłośnicy Mądrości, nasza akcja na PolakPotrafi trwa. A dziś prezentujemy Wam ikonografikę nagród, jakie przygotowaliśmy za wsparcie projektu książki „Filozofuj z dziećmi". Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą”. Więcej o projekcie na PolakPotrafi.

Zapisz się do naszego newslettera

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jak roz­wi­jać ROZUM? Od tego zaczy­nać moż­na w pro­ce­sie two­rze­nia warun­ków dla filo­zo­fo­wa­nia przez uczniów. A co to zna­czy ROZUM? Oto przy­kład nr 1: dla­cze­go TEMIDA ma zasło­nię­te oczy? Odpo­wiedz może być taka: za Imma­nu­elem Kan­tem” …kry­te­rium obra­zo­we hamu­je roz­wój wyż­szych umie­jęt­no­ści umysłowych…”
    Oto przy­kład 2: a co to są umie­jęt­no­ści umy­sło­we? To są czte­ry moż­li­wo­ści pod­mio­to­we ucznia: MYŚLENIE , POZNANIE, WOLA i SĄDZENIE o jego wybo­rach! To są te czte­ry wyż­sze umie­jęt­no­ści umy­sło­we, któ­re nale­ży roz­wi­jać za pomo­cą spe­cy­ficz­nej meto­dy­ki któ­rą sto­su­je nauczy­ciel. To pyta­nia jego o zna­cze­nie każ­de­go ze słów ( to seman­ty­ka lin­gwi­stycz­na, któ­ra jest pod­mio­to­wym rozu­mie­niem zna­cze­nia tego słowa…i tu zaczy­na się wieloznaczność…każdego ze słów…) Jak roz­wią­zy­wać meto­dycz­nie pro­ble­my wie­lo­znacz­ne­go rozu­mie­nia przez każ­de­go z uczniów po swo­je­mu sło­wa? To już jest począ­tek myśle­nia abs­trak­cyj­ne­go, bez obra­zo­we­go kry­te­rium któ­re jest spe­cy­fi­ką w kla­sach naucza­nia początkowego. ..

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy