Ogłoszenia

Załoga F wśród finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2016!

Takie rzeczy się filozofom dotąd nie śniły! Nasz zespół, zwany Załogą F (jak Filozofuj!), znalazł w ścisłym gronie piętnastu finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2016, który organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwycięzców poznamy w połowie grudnia.

Filo­zo­fia to nie­ła­twa dys­cy­pli­na. W dodat­ku niby zna­na, ale nie­spe­cjal­nie popu­lar­na. Moż­na chy­ba przy­znać, że ma nawet nie­zbyt dobry PR. To napraw­dę cięż­ki orzech do zgry­zie­nia dla popu­la­ry­za­to­ra! Ale są pierw­sze efek­ty naszej pra­cy – pozy­ska­li­śmy świet­nych auto­rów oraz nie­ma­łe gro­no czy­tel­ni­ków i wolon­ta­riu­szy. Dzi­siaj nasze wspól­ne wysił­ki zosta­ły doce­nio­ne przez juro­rów ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su! Wszyst­kim bar­dzo dzię­ku­je­my! Lau­re­atów pozna­my pod­czas fina­ło­wej gali kon­kur­su, któ­ra odbę­dzie się w poło­wie grud­nia w sie­dzi­bie resor­tu nauki. Pro­si­my o gorą­ce kibicowanie.


Zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą przy popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii zachę­ca­my do nasze­go wolon­ta­ria­tu. Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie > tutaj


Oto infor­ma­cja, jaką znaj­du­je­my na ten temat w ser­wi­sie PAP — Nauka w Pol­sce:

W tego­rocz­nej – 12. edy­cji – zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem Popu­la­ry­za­tor Nauki było rekor­do­we: zgło­si­ło się aż 115 kandydatów 

W pierw­szym eta­pie gło­so­wa­nia człon­ko­wie Kapi­tu­ły wyło­ni­li pięt­na­stu fina­li­stów – po trzech naj­lep­szych w każ­dej z kon­kur­so­wych kate­go­rii: Naukow­cy, Ani­ma­to­rzy, Zespo­ły, Insty­tu­cje i Media. W dru­gim eta­pie kapi­tu­ła zde­cy­du­je, któ­rzy fina­li­ści otrzy­ma­ją tytuł Popu­la­ry­za­to­ra Nauki i sta­tu­et­kę tego­rocz­nej edy­cji Popu­la­ry­za­to­ra Nauki.

Zwy­cięz­ców pozna­my pod­czas uro­czy­stej gali kon­kur­so­wej, któ­ra odbę­dzie się w poło­wie grud­nia w sie­dzi­bie Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Zosta­ną wów­czas ogło­szo­ne nazwi­ska naj­lep­szych popu­la­ry­za­to­rów indy­wi­du­al­nych, a tak­że nazwy naj­lep­szych zespo­łów, insty­tu­cji i mediów popu­la­ry­zu­ją­cych naukę.

Przede wszyst­kim jed­nak jury wska­że lau­re­ata nagro­dy głów­nej, któ­ry otrzy­ma tytuł Popu­la­ry­za­to­ra Nauki 2016.

Jak co roku redak­cja ser­wi­su PAP — Nauka w Pol­sce przy­zna też poza­re­gu­la­mi­no­we wyróż­nie­nie im. red. Toma­sza Trzciń­skie­go za wzor­co­wą poli­ty­kę informacyjną.

W skład Kapi­tu­ły Kon­kur­su wcho­dzą: prof. Michał Kle­iber (prze­wod­ni­czą­cy) – jeden z ini­cja­to­rów kon­kur­su, wie­lo­let­ni pre­zes PAN, b. mini­ster nauki i infor­ma­ty­za­cji; prof. Mag­da­le­na Fikus – popu­la­ry­za­tor­ka nauki, współ­or­ga­ni­za­tor­ka war­szaw­skie­go Festi­wa­lu Nauki; Robert Firm­ho­fer – dyrek­tor Cen­trum Nauki Koper­nik, red Krzysz­tof Michal­ski – dzien­ni­karz Pol­skie­go Radia i komen­ta­tor nauko­wy, a tak­że przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz ser­wi­su PAP — Nauka w Polsce.

Kon­kurs Popu­la­ry­za­tor Nauki orga­ni­zo­wa­ny jest przez ser­wis Nauka w Pol­sce Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Nagra­dza­ne są w nim oso­by i insty­tu­cje, któ­re poma­ga­ją innym lepiej zro­zu­mieć świat i potra­fią zain­te­re­so­wać osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi oso­by nie­zwią­za­ne z nauką.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ser­decz­ne gra­tu­la­cje! Kon­ty­nu­uj­cie dzie­ło, ponie­waż to co robi­cie jest bar­dzo wartościowe 🙂

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy