Ogłoszenia

Załoga F wśród finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2016!

Takie rzeczy się filozofom dotąd nie śniły! Nasz zespół, zwany Załogą F (jak Filozofuj!), znalazł w ścisłym gronie piętnastu finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2016, który organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwycięzców poznamy w połowie grudnia.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zofia to niełat­wa dyscy­plina. W dodatku niby znana, ale niespec­jal­nie pop­u­lar­na. Moż­na chy­ba przyz­nać, że ma nawet niezbyt dobry PR. To naprawdę cięż­ki orzech do zgryzienia dla pop­u­laryza­to­ra! Ale są pier­wsze efek­ty naszej pra­cy – pozyskaliśmy świet­nych autorów oraz niemałe grono czytel­ników i wolon­tar­iuszy. Dzisi­aj nasze wspólne wysił­ki zostały doce­nione przez jurorów ogólnopol­skiego konkur­su! Wszys­tkim bard­zo dzięku­je­my! Lau­re­atów poz­namy pod­czas finałowej gali konkur­su, która odbędzie się w połowie grud­nia w siedz­i­bie resor­tu nau­ki. Prosimy o gorące kibi­cow­anie.


Zain­tere­sowanych współpracą przy pop­u­laryza­cji filo­zofii zachę­camy do naszego wolon­tariatu. Szczegóły zna­jdziecie > tutaj


Oto infor­ma­c­ja, jaką zna­j­du­je­my na ten tem­at w ser­wisie PAP — Nau­ka w Polsce:

W tegorocznej – 12. edy­cji – zain­tere­sowanie konkursem Pop­u­laryza­tor Nau­ki było reko­r­dowe: zgłosiło się aż 115 kandy­datów

W pier­wszym etapie głosowa­nia członkowie Kapituły wyłonili pięt­nas­tu final­istów – po trzech najlep­szych w każdej z konkur­sowych kat­e­gorii: Naukow­cy, Ani­ma­torzy, Zespoły, Insty­tuc­je i Media. W drugim etapie kapituła zde­cy­du­je, którzy final­iś­ci otrzy­ma­ją tytuł Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki i stat­uetkę tegorocznej edy­cji Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki.

Zwycięzców poz­namy pod­czas uroczys­tej gali konkur­sowej, która odbędzie się w połowie grud­nia w siedz­i­bie Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Zostaną wów­czas ogłos­zone nazwiska najlep­szych pop­u­laryza­torów indy­wid­u­al­nych, a także nazwy najlep­szych zespołów, insty­tucji i mediów pop­u­laryzu­ją­cych naukę.

Przede wszys­tkim jed­nak jury wskaże lau­re­a­ta nagrody głównej, który otrzy­ma tytuł Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki 2016.

Jak co roku redakc­ja ser­wisu PAP — Nau­ka w Polsce przyz­na też pozareg­u­laminowe wyróżnie­nie im. red. Tomasza Trz­cińskiego za wzor­cową poli­tykę infor­ma­cyjną.

W skład Kapituły Konkur­su wchodzą: prof. Michał Kleiber (prze­wod­niczą­cy) – jeden z inic­ja­torów konkur­su, wielo­let­ni prezes PAN, b. min­is­ter nau­ki i infor­matyza­cji; prof. Mag­dale­na Fikus – pop­u­laryza­tor­ka nau­ki, współor­ga­ni­za­tor­ka warsza­wskiego Fes­ti­walu Nau­ki; Robert Firmhofer – dyrek­tor Cen­trum Nau­ki Kopernik, red Krzysztof Michal­s­ki – dzi­en­nikarz Pol­skiego Radia i komen­ta­tor naukowy, a także przed­staw­iciele Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego oraz ser­wisu PAP — Nau­ka w Polsce.

Konkurs Pop­u­laryza­tor Nau­ki orga­ni­zowany jest przez ser­wis Nau­ka w Polsce Pol­skiej Agencji Pra­sowej we współpra­cy z Min­is­terst­wem Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Nagradzane są w nim oso­by i insty­tuc­je, które poma­ga­ją innym lep­iej zrozu­mieć świat i potrafią zain­tere­sować osiąg­nię­ci­a­mi naukowy­mi oso­by niezwiązane z nauką.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy