Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #10: Duże i małe żółwie

Kolejna zagadka, którą można rozpracować na dwa sposoby: logicznie/zdroworozsądkowo lub matematycznie. Zachęcamy do gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Duże i małe żółwie*

W pew­nym skle­pie zoo­lo­gicz­nym sprze­da­ją duże i małe żół­wie; cena każ­de­go duże­go żół­wia jest dwu­krot­no­ścią ceny małe­go żół­wia. Pew­na pani naby­ła pięć dużych żół­wi i trzy małe żół­wie. Gdy­by nato­miast ku­piła trzy duże żół­wie, a pięć małych, to wyda­ła­by o dwie­ście zło­tych mniej.

Pyta­nie: Ile kosz­tu­je każ­dy żółw?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jaki sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy