Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #5: Zagadka starszego referenta

Pozostajemy w Pcimiu, ale przenosimy się do urzędu gminy. Ze zdumieniem odkrywamy, że tam też w poczekalni jest komplet numerów „Filozofuj!”. Pytanie brzmi: Który jest rok? ;) OK, to tylko żart na rozgrzewkę. W urzędzie gminy otrzymujemy zapytanie ofertowe ws. zlecenia na wykonanie tablic z numerami domów. Wójt postanowił zafundować je mieszkańcom głównej ulicy Pcimia. Starszy referent chce sprawdzić, czy mamy głowę na karku. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.

Zagadka starszego referenta*

Star­szy refe­rent, z bły­skiem w oku, przed­sta­wia nam sprawę:

Na głów­nej uli­cy jest 100 budyn­ków. Zle­ce­nie pole­ga na wyko­na­niu tablic z ich nume­ra­mi. Czy może pan wyli­czyć, ile będzie potrzeb­nych dziewiątek?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 2004.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy