Akcje Rocznice Video Wywiady

5. urodziny Fundacji Academicon: Dzień Otwarty w Redakcji [relacja]

Za nami pierwsza część świętowania piątych urodzin Fundacji Academicon, pod której skrzydłami rozwija się czasopismo „Filozofuj!". W minioną sobotę organizowaliśmy Dzień otwarty w redakacji i wydawnictwie. Druga część, czyli wystawa ilustracji z magazynu, jeszcze przed nami.

4 wrze­śnia była oka­zja, by zoba­czyć naszą redak­cję od środ­ka, a pra­ce redak­cyj­ne „od kuch­ni”. Przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­ko­wą pro­mo­cję na nume­ry, pre­zen­ta­cję o naszej histo­rii i poczę­stu­nek. Gwoź­dziem pro­gra­mu była zaś roz­mo­wa z Prof. Jac­kiem Woj­ty­sia­kiem – dłuż­sza niż było zapla­no­wa­ne, bo tak dobrze się roz­ma­wia­ło i tak szko­da było prze­ry­wać nie­zwy­kle cie­ka­we wypo­wie­dzi nasze­go Rozmówcy!

Prof. Woj­ty­siak, cze­go nie trze­ba przy­po­mi­nać naszym sta­łym Czy­tel­ni­kom, jest kie­row­ni­kiem Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Jana Paw­ła II w Lubli­nie, auto­rem pod­ręcz­ni­ków do filo­zo­fii, w tym pod­ręcz­ni­ka „Źró­dła mądro­ści” wyda­ne­go przez nasze wydaw­nic­two, wie­lo­let­nim współ­pra­cow­ni­kiem redak­cji, człon­kiem Rady Nauko­wej maga­zy­nu, auto­rem licz­nych tek­stów do „Filo­zo­fuj!”. Nasza roz­mo­wa doty­czy­ła m.in. wagi popu­la­ry­zo­wa­nia filo­zo­fii, w tym potrze­by obec­no­ści filo­zo­fii w życiu publicz­nym. Poja­wi­ły się też wąt­ki zwią­za­ne z aktu­al­nym nume­rem. Poru­szy­li­śmy temat rela­cji czło­wie­ka do przy­ro­dy i usły­sze­li­śmy kil­ka słów o twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema. Ponad­to pod­ję­li­śmy zagad­nie­nia z nume­ru przy­szłe­go, poświę­co­ne­go wąt­pie­niu, ale nie zabra­kło też wspo­mnień zwią­za­nych z począt­ka­mi „Filo­zo­fuj!”. Całość może­cie obej­rzeć poniżej.


Przy­po­mi­na­my, że w ramach wrze­śnio­wych obcho­dów 5‑lecia Fun­da­cji Aca­de­mi­con orga­ni­zu­je­my jesz­cze jed­no wyda­rze­nie, mia­no­wi­cie wysta­wę ilu­stra­cji z maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, w ramach któ­rej przy­go­to­wa­li­śmy zbiór nie­po­wta­rzal­nych gra­fik, stwo­rzo­nych na potrze­by nasze­go cza­so­pi­sma. Otwar­cie wysta­wy, pod­czas któ­rej będzie oka­zja, by zadać nam parę pytań oraz poznać róż­ne smacz­ki zwią­za­ne z pre­zen­to­wa­ny­mi pra­ca­mi, odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia, o godz. 17:00 w Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Hie­ro­ni­ma Łopa­ciń­skie­go w Lubli­nie (przy ul. G. Naru­to­wi­cza 4). Eks­po­zy­cję będzie moż­na oglą­dać w dniach 20 – 30 wrze­śnia 2021 w godzi­nach pra­cy biblioteki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy