Bakcyl filozofii Etyka Kognitywistyka Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #14 – Neuronauka w zderzeniu z dylematami moralnymi

Odcinek porusza kwestię głośnych badań J. Greene'a i współpracowników nad mózgowymi przyczynami utylitarystycznych i deontologicznych rozstrzygnięć pewnych typów dylematów moralnych reprezentowanych przez dylemat wagonika, dylemat kładki i dylemat płaczącego dziecka. Prof. Kuźniar nakreśla ewolucjonistyczną interpretację otrzymanych wyników i stawia pytanie o to, czy neuronauka może zastąpić filozofię.

 


Adrian Kuź­niar – dr. hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Mózg czy dusza roz­strzy­ga­ją dyle­ma­ty moral­ne?! Ener­gia lub duch?! Napię­cia albo ujęcia?!”
  Por. K. Zanus­si /jego fil­my: “Con­stans”, “Ilu­mi­na­cja”, “Bar­wy ochron­ne”, “Spi­ra­la” etc./

  • Ta neuronauka/neuronika jest jak… psychotronika!
   A ta moral­ność bywa jak modalność…
   I ta ety­ka, co w nic nie wnika…
   A wciąż nam umyka!
   I zmyka.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy