Bakcyl filozofii Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #15 – Paradoks strzały Zenona z Elei

Czy stwierdzenie, że strzała znajduje się w ruchu prowadzi do sprzeczności? O tym, w jaki sposób możemy rozwiązać znany paradoks Zenona z Elei oraz co sposób jego rozwiązania mówi nam o różnych metodach myślenia w filozofii – fenomenologicznej i analitycznej. Zapraszamy do kolejnego odcinka cyklu!

 


Adrian Kuź­niar – dr. hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Freepik.com

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Postrze­ga­my rze­czy­wi­stość poprzez zmy­sły o ogra­ni­czo­nym zakre­sie percepcji.Dokładniejsza ana­li­za pozwa­la dostrzec man­ka­men­ty wnio­sko­wa­nia tak jak na przed­sta­wio­nym przy­kła­dzie “para­dok­su strzały”.Musimy jed­nak mieć świa­do­mość że w życiu spo­łe­czeństw i ich codzien­nych spra­wach doty­czą­cych róż­nych dzie­dzin życia (poli­ty­ka, wia­ra, napię­cia mili­tar­ne) nie korzy­sta­my z ana­liz odda­la­ją­cych nas od błęd­ne­go wnio­sko­wa­nia, co tyl­ko kom­pli­ku­je i stwa­rza kło­po­ty we wza­jem­nych relacjach.

 • zauwa­ży­łem, że czę­sto przy wykła­dach róż­nych przy­po­mi­na­ją o tym paradoksie.

  ja jak pozna­łem para­doks żło­wia i strza­ły, to wywnio­sko­wa­łem, że jest to dowód na to, że nie­skoń­czo­ność nie ist­nie­je. musi być jakaś naj­niż­sza war­tość, któ­ra nawet teo­re­tycz­nie nie może podzie­lić się na mniejsze.

  pozdra­wiam zapra­sam do mnie…

  ps za duzo reklam!

 • Czyż­by wiel­ki, nie­wąt­pli­wie, ów Zenon to ten, któ­ry przej­rzał?! Zoba­czył?! Spostrzegł?!
  Ilu­mi­na­cja?! Pro­ta­go­ni­sta?! Non­kon­for­mi­sta?! Filozof!
  Jak na ten przy­kład, nasz dolno/śląski xią­żę Bole­sław Rogat­ka, co “zwa­rio­wal”, według postron­nych, a wła­ści­wie odje­chał pod koniec swe­go ziem­skie­go byto­wa­nia, Roku Pań­skie­go 1278…?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy