Artykuł Studia filozoficzne

Aktywne poszukiwanie – Filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie

Studiować filozofię można na dwa sposoby. Można chłonąć wiedzę od wykładowców, zapamiętywać ją i odtwarzać. Można też uczyć się od innych samodzielnie zgłębiać filozoficzne problemy. Inspirowani dziedzictwem i współczesną praktyką edukacji jezuickiej, stawiamy na ten drugi model. Przyjął on konkretny kształt w naszym nowym programie studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filozofii od roku akademickiego 2019/2020

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 50.


> artykuł spon­sorowany

Nasze stu­dia to zaprosze­nie do wspól­nego odkry­wa­nia filo­zofii. Korzys­ta­jąc z inter­ak­ty­wnych i akty­wiz­u­ją­cym metod dydak­ty­cznych chce­my, aby każdy stu­dent zaan­gażował się, także egzys­tenc­jal­nie, w roztrząsanie i rozu­mie­nie prob­lemów filo­zoficznych, które poz­na­je wprost ze źródeł: tek­stów napisanych przez wybit­nych myśli­cieli. Naw­iązu­je­my do trady­cji Sokrate­sa, który wszak niczego nie wykładał, lecz prowokował innych do samodziel­nego myśle­nia i towarzyszył im w pro­ce­sie rozpoz­nawa­nia prawdy w ich samych. Inspiru­je­my się również stylem filo­zo­fowa­nia Akwianty – poszuki­wa­nia rozwiązań poprzez dyskusję prze­ci­w­stawnych stanowisk. Czer­piemy w końcu z trady­cji szkol­nict­wa jezuick­iego, którego najważniejszy­mi cecha­mi było zachę­canie do twór­czego myśle­nia, doskonale­nie metod dydak­ty­cznych oraz towarzysze­nie stu­den­towi w odkry­wa­niu i ksz­tał­towa­niu jego oso­bis­tego potenc­jału intelek­tu­al­nego.

Korzys­ta­jąc z włas­nych doświad­czeń, pro­ponu­je­my nowoczesne wyko­rzys­tanie tych trady­cji i inspiracji na różnych poziomach filo­zoficznego ksz­tałce­nia: orga­ni­za­cji studiów na oby­d­wu stop­ni­ach, ofer­owanych form zajęć, sposobów ich prowadzenia oraz przekazy­wanych treś­ci. Wyko­rzys­tu­je­my sprawd­zone inter­ak­ty­wne metody przekazy­wa­nia wiedzy, akcen­tu­je­my rozwój intelek­tu­al­nych umiejęt­noś­ci i poszuki­wanych współcześnie kom­pe­tencji społecznych. W trak­cie studiów staw­iamy na prak­tykę argu­men­tacji w mowie i piśmie, czy­tanie tek­stów źródłowych i ich dyskusję, udzi­ał w debat­ach oraz w zespołach badaw­czych, indy­wid­u­al­iza­cję i per­son­al­iza­cję roz­wo­ju stu­den­ta, a także part­ner­skie relac­je z wykład­ow­ca­mi.

Obok solid­nego wprowadzenia w pod­stawy filo­zofii, w nowym pro­gramie studiów na pier­wszym stop­niu ofer­u­je­my dwie ścież­ki intelek­tu­al­nego roz­wo­ju:

  • ETYKA COACHING – to ścież­ka prak­ty­cz­na: łączy wymo­gi współczes­nego rynku pra­cy oraz kry­ty­cznej reflek­sji nad rzeczy­wis­toś­cią. Stu­dent bierze udzi­ał w zaję­ci­ach doty­czą­cych ety­cznej anal­izy współczes­nych prob­lemów ety­cznych oraz naby­wa umiejęt­noś­ci w trak­cie zajęć z cer­ty­fikowany­mi coacha­mi.
  • FILOZOFIA, CHRZEŚCIJAŃSTWO i KULTURA WSPÓŁCZESNA – ta ścież­ka jest bliższa trady­cyjne­mu pro­gramowi studiów filo­zoficznych. Staramy się w jej ramach pokazać i zrozu­mieć wielowymi­arowe odd­zi­ały­wanie filo­zofii, religii i kul­tu­ry, szczegól­nie w kon­tekś­cie aktu­al­nych trendów i wydarzeń.

Na drugim stop­niu w nowym pro­gramie studiów zad­bal­iśmy o inten­sy­wne wprowadze­nie w doświad­cze­nie pra­cy badaw­czej w filo­zofii, która włącza się w inter­dyscy­pli­narny dia­log z inny­mi dyscy­plina­mi. Również na tym stop­niu stu­dent ma do wyboru dwie ścież­ki roz­wo­ju:

  • ETYKACOACHING – to ofer­ta dla tych, którzy już zdobyli odpowied­nio sze­roką i ugrun­towaną wiedzę ety­czną, a także pod­stawy teorii i prak­ty­ki prowadzenia coachin­gu.
  • FILOZOFIA KLASYCZNA i WSPÓŁCZESNA – ta ścież­ka pozwala stu­den­towi na swo­bod­ny wybór z kilku­nas­tu przed­miotów opcjon­al­nych, spec­jal­isty­cznych kursów pode­j­mu­ją­cych bada­nia aktu­al­nie prowad­zone przez pra­cown­ików Insty­tu­tu.

Dane telead­resowe

ul. Koperni­ka 26, 31–501 Kraków
12 39 99 520; 12 39 99 514
filozofia@ignatianum.edu.pl

ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii2
fb.com/akademiaignatianum

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Przy­byłem, poz­nałem, ukończyłem – b. pole­cam filo­zo­fowanie na jezuick­iej Igna­tianum (pod­pisu­ję się pod tymi trze­ma charak­terystyka­mi: prowokowanie pyta­ni­a­mi jak Sokrates, dysku­towanie jak Tomasz i jezuic­ki indy­wid­u­al­izm wobec stu­den­ta).

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy