Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Aktywne poszukiwanie – Filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie

Studiować filozofię można na dwa sposoby. Można chłonąć wiedzę od wykładowców, zapamiętywać ją i odtwarzać. Można też uczyć się od innych samodzielnie zgłębiać filozoficzne problemy. Inspirowani dziedzictwem i współczesną praktyką edukacji jezuickiej, stawiamy na ten drugi model. Przyjął on konkretny kształt w naszym nowym programie studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filozofii od roku akademickiego 2019/2020

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 50.


> arty­kuł sponsorowany

Nasze stu­dia to zapro­sze­nie do wspól­ne­go odkry­wa­nia filo­zo­fii. Korzy­sta­jąc z inte­rak­tyw­nych i akty­wi­zu­ją­cym metod dydak­tycz­nych chce­my, aby każ­dy stu­dent zaan­ga­żo­wał się, tak­że egzy­sten­cjal­nie, w roz­trzą­sa­nie i rozu­mie­nie pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych, któ­re pozna­je wprost ze źró­deł: tek­stów napi­sa­nych przez wybit­nych myśli­cie­li. Nawią­zu­je­my do tra­dy­cji Sokra­te­sa, któ­ry wszak nicze­go nie wykła­dał, lecz pro­wo­ko­wał innych do samo­dziel­ne­go myśle­nia i towa­rzy­szył im w pro­ce­sie roz­po­zna­wa­nia praw­dy w ich samych. Inspi­ru­je­my się rów­nież sty­lem filo­zo­fo­wa­nia Akwian­ty – poszu­ki­wa­nia roz­wią­zań poprzez dys­ku­sję prze­ciw­staw­nych sta­no­wisk. Czer­pie­my w koń­cu z tra­dy­cji szkol­nic­twa jezu­ic­kie­go, któ­re­go naj­waż­niej­szy­mi cecha­mi było zachę­ca­nie do twór­cze­go myśle­nia, dosko­na­le­nie metod dydak­tycz­nych oraz towa­rzy­sze­nie stu­den­to­wi w odkry­wa­niu i kształ­to­wa­niu jego oso­bi­ste­go poten­cja­łu intelektualnego.

Korzy­sta­jąc z wła­snych doświad­czeń, pro­po­nu­je­my nowo­cze­sne wyko­rzy­sta­nie tych tra­dy­cji i inspi­ra­cji na róż­nych pozio­mach filo­zo­ficz­ne­go kształ­ce­nia: orga­ni­za­cji stu­diów na oby­dwu stop­niach, ofe­ro­wa­nych form zajęć, spo­so­bów ich pro­wa­dze­nia oraz prze­ka­zy­wa­nych tre­ści. Wyko­rzy­stu­je­my spraw­dzo­ne inte­rak­tyw­ne meto­dy prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy, akcen­tu­je­my roz­wój inte­lek­tu­al­nych umie­jęt­no­ści i poszu­ki­wa­nych współ­cze­śnie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych. W trak­cie stu­diów sta­wia­my na prak­ty­kę argu­men­ta­cji w mowie i piśmie, czy­ta­nie tek­stów źró­dło­wych i ich dys­ku­sję, udział w deba­tach oraz w zespo­łach badaw­czych, indy­wi­du­ali­za­cję i per­so­na­li­za­cję roz­wo­ju stu­den­ta, a tak­że part­ner­skie rela­cje z wykładowcami.

Obok solid­ne­go wpro­wa­dze­nia w pod­sta­wy filo­zo­fii, w nowym pro­gra­mie stu­diów na pierw­szym stop­niu ofe­ru­je­my dwie ścież­ki inte­lek­tu­al­ne­go rozwoju:

  • ETYKA COACHING – to ścież­ka prak­tycz­na: łączy wymo­gi współ­cze­sne­go ryn­ku pra­cy oraz kry­tycz­nej reflek­sji nad rze­czy­wi­sto­ścią. Stu­dent bie­rze udział w zaję­ciach doty­czą­cych etycz­nej ana­li­zy współ­cze­snych pro­ble­mów etycz­nych oraz naby­wa umie­jęt­no­ści w trak­cie zajęć z cer­ty­fi­ko­wa­ny­mi coachami.
  • FILOZOFIA, CHRZEŚCIJAŃSTWO i KULTURA WSPÓŁCZESNA – ta ścież­ka jest bliż­sza tra­dy­cyj­ne­mu pro­gra­mo­wi stu­diów filo­zo­ficz­nych. Sta­ra­my się w jej ramach poka­zać i zro­zu­mieć wie­lo­wy­mia­ro­we oddzia­ły­wa­nie filo­zo­fii, reli­gii i kul­tu­ry, szcze­gól­nie w kon­tek­ście aktu­al­nych tren­dów i wydarzeń.

Na dru­gim stop­niu w nowym pro­gra­mie stu­diów zadba­li­śmy o inten­syw­ne wpro­wa­dze­nie w doświad­cze­nie pra­cy badaw­czej w filo­zo­fii, któ­ra włą­cza się w inter­dy­scy­pli­nar­ny dia­log z inny­mi dys­cy­pli­na­mi. Rów­nież na tym stop­niu stu­dent ma do wybo­ru dwie ścież­ki rozwoju:

  • ETYKACOACHING – to ofer­ta dla tych, któ­rzy już zdo­by­li odpo­wied­nio sze­ro­ką i ugrun­to­wa­ną wie­dzę etycz­ną, a tak­że pod­sta­wy teo­rii i prak­ty­ki pro­wa­dze­nia coachingu.
  • FILOZOFIA KLASYCZNA i WSPÓŁCZESNA – ta ścież­ka pozwa­la stu­den­to­wi na swo­bod­ny wybór z kil­ku­na­stu przed­mio­tów opcjo­nal­nych, spe­cja­li­stycz­nych kur­sów podej­mu­ją­cych bada­nia aktu­al­nie pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków Instytutu.

Dane tele­adre­so­we

ul. Koper­ni­ka 26, 31–501 Kraków
12 39 99 520; 12 39 99 514
filozofia@ignatianum.edu.pl

ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii2
fb.com/akademiaignatianum

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Przy­by­łem, pozna­łem, ukoń­czy­łem – b. pole­cam filo­zo­fo­wa­nie na jezu­ic­kiej Igna­tia­num (pod­pi­su­ję się pod tymi trze­ma cha­rak­te­ry­sty­ka­mi: pro­wo­ko­wa­nie pyta­nia­mi jak Sokra­tes, dys­ku­to­wa­nie jak Tomasz i jezu­ic­ki indy­wi­du­alizm wobec studenta).

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy