Audio Audioteka F! Epistemologia Historia filozofii starożytnej Ontologia

Audioteka „Filozofuj!” #4 – Platon: Alegoria jaskini

Najlepszym wprowadzeniem do całej filozofii Platona jest poniższy fragment jego dialogu Państwo. Zawiera on najsłynniejszą alegorię filozoficzną. Przedstawia ona dwa światy, w których toczy się życie ludzkie: świat fizyczny (jaskinia) i świat idei (to, co poza jaskinią). W alegorii tej można odnaleźć wszystkie elementy Platońskiej teorii rzeczywistości, człowieka, poznania i życia. W dialogu tym poglądy Platona wyraża Sokrates w rozmowie z Glaukonem.

Pla­ton, Pań­stwo (frag­ment: Ale­go­ria jaski­ni), przeł. Z. Kubiak, w: Lite­ra­tu­ra Gre­ków i Rzy­mian, red. Z. Kubiak, War­sza­wa: Świat Książ­ki 1999, s. 246–251 (514a–517a).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • W dia­lo­gu tym poglą­dy Pla­to­na wyra­ża Sokra­tes w roz­mo­wie z Glau­ko­nem”. — Przed­sta­wio­na kwe­stia szcze­gól­nie doty­czy Sokra­te­sa któ­ry poniósł śmierć za sze­rze­nie poglą­dów odbie­ga­ją­cych od ogól­nie przy­ję­tych w śro­do­wi­sku ówcze­snych hierarchów.Czy gdy­by­śmy obec­nie gło­si­li że Biblia nie zosta­ła napi­sa­na przez Boga lecz przez ludzi któ­rzy Go opi­sa­li wg wła­sne­go uzna­nia i wyobra­że­nia nie spo­tka­li­by­śmy się z podob­nym do opi­sa­ne­go tu sprze­ci­wem ?.Myślę że tak, ponie­waż wia­ra to nie tyl­ko kwe­stia takich czy innych “wła­ści­wych” prze­ko­nań ale powią­za­nych z nimi pozy­cji, pre­sti­żu spo­łecz­ne­go, powią­zań ze sfe­rą poli­ty­ki i docho­dów finansowych.Postawy moral­ne kształ­to­wa­ne w spo­sób wyide­ali­zo­wa­ny, nie­zgod­ny z racjo­nal­nym myśle­niem nie muszą być lep­sze od postaw umy­słów, idei przy­bli­ża­ją­cych nas do pozna­nia rze­czy­wi­stej praw­dy a sym­bo­li­zo­wa­ne w ale­go­rii jako światło.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy