Audio Audioteka F! Etyka Historia filozofii starożytnej Popularyzacja

Audioteka „Filozofuj!” #8 – Platon: Pierścień Gygesa

Raz jeszcze sięgamy po dialog Państwo. Platon kreśli w nim wizję sprawiedliwości.

W tej wizji ide­ałem jest życie zgod­ne z rozu­mem i cno­tą w pań­stwie, któ­rym rzą­dzą wład­cy filo­zo­fo­wie, poświę­ca­ją­cy swe życie bada­niu praw­dy i służ­bie spo­łe­czeń­stwu. Bez­po­śred­nim powo­dem do roz­wa­żań jest seria zarzu­tów kwe­stio­nu­ją­cych samą war­tość spra­wie­dli­wo­ści. Auto­rem jed­ne­go z nich jest Glau­kon, któ­ry przy­ta­cza opo­wiast­kę o pier­ście­niu zapew­nia­ją­cym jego posia­da­czo­wi nie­wi­dzial­ność. Opo­wiast­ka ta pozo­sta­wia Sokra­te­sa z pyta­niem: dla­cze­go postę­po­wać moral­nie, jeśli nie przy­no­si to korzy­ści, a spraw­ca zbrod­ni może się ukryć i unik­nąć kary? Pań­stwo to jeden z naj­dłuż­szych dia­lo­gów Pla­to­na, a odpo­wiedź Sokra­te­sa na to pyta­nie zaj­mu­je kolej­ne dzie­więć ksiąg.

Pla­ton Pań­stwo, przeł. W. Witwic­ki, Kęty: Wydaw­nic­two Marek Dere­wiec­ki 2009, s. 51–54 (358e–361d).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy