Audio Audioteka F! Etyka Historia filozofii starożytnej Popularyzacja

Audioteka „Filozofuj!” #8 – Platon: Pierścień Gygesa

Raz jeszcze sięgamy po dialog Państwo. Platon kreśli w nim wizję sprawiedliwości.

W tej wizji ide­ałem jest życie zgod­ne z rozu­mem i cno­tą w pań­stwie, któ­rym rzą­dzą wład­cy filo­zo­fo­wie, poświę­ca­ją­cy swe życie bada­niu praw­dy i służ­bie spo­łe­czeń­stwu. Bez­po­śred­nim powo­dem do roz­wa­żań jest seria zarzu­tów kwe­stio­nu­ją­cych samą war­tość spra­wie­dli­wo­ści. Auto­rem jed­ne­go z nich jest Glau­kon, któ­ry przy­ta­cza opo­wiast­kę o pier­ście­niu zapew­nia­ją­cym jego posia­da­czo­wi nie­wi­dzial­ność. Opo­wiast­ka ta pozo­sta­wia Sokra­te­sa z pyta­niem: dla­cze­go postę­po­wać moral­nie, jeśli nie przy­no­si to korzy­ści, a spraw­ca zbrod­ni może się ukryć i unik­nąć kary? Pań­stwo to jeden z naj­dłuż­szych dia­lo­gów Pla­to­na, a odpo­wiedź Sokra­te­sa na to pyta­nie zaj­mu­je kolej­ne dzie­więć ksiąg.

Pla­ton Pań­stwo, przeł. W. Witwic­ki, Kęty: Wydaw­nic­two Marek Dere­wiec­ki 2009, s. 51–54 (358e–361d).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy