Aktualności Edukacja filozoficzna Warsztaty

Białystok filozofuje – warsztaty dla licealistów

Uczniowie trzech liceów z Białegostoku wzięli udział w projekcie „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”. Wykładowcy zapoznali wybraną młodzież z podstawami nauk filozoficznych.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

90. uczniów z II, IIIXI LO w Białym­stoku miało okazję uczest­niczyć w zaję­ci­ach prowad­zonych przez wykład­ow­ców z pod­lask­iej uczel­ni.

Kurs trwał 50 godzin, podzielony na pięć bloków tem­aty­cznych, pod­czas których uczniowie zapoz­nali się z pod­sta­wowy­mi prob­le­ma­mi filo­zoficzny­mi, ele­men­ty his­torii filo­zofii, zagad­nieni­a­mi z dziedziny filo­zofii kul­tu­ry oraz filo­zofii społecznej, aż po etykę z ele­men­ta­mi myśli poli­ty­cznej.

Pro­jekt przewidy­wał też naukę kry­ty­cznego myśle­nia i dysku­towa­nia. Chęt­nych do jej prowadzenia nie brakowało. Zaan­gażowana w pro­jekt młodzież chęt­nie sko­rzys­tała z okazji, aby pod­jąć rozważa­nia filo­zoficzne, przy okazji ucząc się poprawnej argu­men­tacji swoich tezy.

Szczegól­nie wartoś­ciowe wyda­je mi się to, że udało nam się zachę­cić młodych ludzi do samodziel­nego, kry­ty­cznego myśle­nia i wymi­any poglądów. Pod­czas zajęć staral­iśmy się, by oprócz częś­ci wykład­owej był czas na zadawanie pytań, dyskusję. I uczniowie się w to angażowali. Młodzież sama przyz­nawała, że pod­czas zwykłych szkol­nych lekcji częs­to nie ma możli­woś­ci albo cza­su na swo­bod­ną wymi­anę zdań i opinii.

– relacjonowała prof. Mał­gorza­ta Kowal­s­ka z UwB, koor­dy­na­tor­ka mery­to­rycz­na pro­jek­tu.

W następ­nej edy­cji pro­jek­tu, do którego rekru­tac­ja rozpocznie się we wrześniu, będą mogli wziąć udzi­ał kole­jni uczniowie. Pro­jekt „Filo­zoficzne forum akty­wnoś­ci społecznej Uni­w­er­syte­tu w Białym­stoku” jest dofi­nan­sowany w kwocie pon­ad 88 tys. zło­tych w ramach konkur­su orga­ni­zowanego przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz
Źródłu: Wro­ta Pod­la­sia

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy