Kluby „Filozofuj!” Wrocław

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie we Wrocławiu

Po przerwie debaty filozoficzne wracają do Wrocławia. Klub „Filozofuj!” zachęca, aby wspólnie zastanowić się nad jednym z najważniejszych filozoficznych pytań: cóż to jest prawda? Spotkamy się 24 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w księgarnio-kawiarni „Tajne komplety”. Naszymi gośćmi i ekspertami będą: prof. Adam Chmielewski i prof. Damian Leszczyński, obaj z Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich wrocławian i gości stolicy Dolnego Śląska.

Zapisz się do naszego newslettera

 Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Café Księgarni „Tajne komplety” za udostępnienie sali.

tajne_komplety

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:
Prof. Adam Chmielews­ki – 
Kierown­ik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego. Autor kilku książek oraz  licznych przekładów filo­zoficznych z języ­ka ang­iel­skiego, w tym dzieł Bertran­da Rus­sel­la, Kar­la Pop­pera, Alas­daira MacIntyre’a, Richar­da Shus­ter­mana, Slavo­ja Žiž­ka oraz dwóch powieś­ci. Redak­tor naczel­ny „Stu­dia Philo­soph­i­ca Wratislavien­sia”. Jego hob­by to fotografia, lit­er­atu­ra pięk­na i życie rustykalne.

Dr hab. Dami­an Leszczyńs­ki, prof. UWr – Pra­cown­ik Zakładu Ontologii i Teorii Poz­na­nia Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, redak­tor naczel­ny peri­odyku „Lec­tiones & Acroases Philo­soph­i­cae”, zaj­mu­je się epis­te­mologią i filo­zofią nau­ki. Ostat­nio opub­likował książ­ki: Demon zwodzi­ciel. Bada­nia filo­zoficzne (2015), Real­izm i scep­ty­cyzm. Stu­dia anal­i­ty­czne (2012).

Spotkanie poprowadzi Hen­ryk Mazurkiewicz, który jest również koor­dy­na­torem spotka­nia.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: co jest istotą/ naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne “grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

24 listopa­da, godz. 18.00

Café Księ­gar­nia „Tajne kom­ple­ty”, ul. Prze­jś­cie Gar­ncar­skie 2, Wrocław  Partner

tajne_komplety

Patron honorowy

Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Jezier­s­ki

uniwersytet-wroclawski


zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy