Antropologia Filozofia techniki Patronaty Relacje i reportaże

Człowiek w świecie technologicznym – relacja z konferencji

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo” – stwierdził stosunkowo dawno, bo ponad 60 lat temu, Albert Einstein. Od tamtego czasu świat jednak zmienił się jeszcze bardziej, a technologie rozwijają się jeszcze intensywniej. Czy Einstein miał rację? Jakie jest dziś miejsce technologii w życiu człowieka, a jakie człowieka w świecie technologicznym?

Zapisz się do naszego newslettera

Na te oraz wie­le innych, bar­dziej szcze­gó­ło­wych pytań, odpo­wie­dzi pró­bo­wa­li zna­leźć uczest­ni­cy mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej „Czło­wiek w świe­cie tech­no­lo­gicz­nym: antro­po­lo­gia tech­no­lo­gii”, zor­ga­ni­zo­wa­nej w dniach 9–10 maja 2019 roku w Kra­ko­wie. W obra­dach nauko­wych pro­wa­dzo­nych pod prze­wod­nic­twem Sidey­’a Myoo w Biblio­te­ce Jagiel­loń­skiej, Insty­tu­cie Filo­zo­fii UJ oraz w Aca­de­mia Elec­tro­ni­ca w Second Life wzię­ło udział 48 pre­le­gen­tek i pre­le­gen­tów z 27 ośrod­ków badaw­czych, w tym m. in. z uni­wer­sy­te­tów w Aber­de­en, Cin­cin­na­ti, Bolo­nii, Mes­sy­nie i Wil­nie, a tak­że oso­by zwią­za­ne zawo­do­wo z bran­żą IT. Podzie­lo­ne na 10 pane­li pre­lek­cje i dys­ku­sje mia­ły cha­rak­ter inter- oraz trans­dy­scy­pli­nar­ny – cze­go wyma­ga zarów­no huma­ni­stycz­ne (filo­zo­ficz­ne, kul­tu­ro­znaw­cze, praw­ne) spoj­rze­nie na zagad­nie­nia zwią­za­ne z tech­no­lo­gią, jak i tech­no­lo­gicz­ne (mecha­ni­stycz­ne, medycz­ne, che­micz­ne) roz­po­zna­nie tego, co naj­ści­ślej zwią­za­ne z czło­wie­kiem. Wykła­dy ple­nar­ne wygło­si­li nato­miast zna­mie­ni­ci goście: prof. dr hab. Ryszard Wal­de­mar Klusz­czyń­ski (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki), prof. Rutt Irwin (Uni­ver­si­ty of Aber­de­en) oraz dr hab. prof. UAM Gra­ży­na Gajew­ska (Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu). Kon­fe­ren­cję nauko­wą uświet­ni­ły wyda­rze­nia arty­stycz­ne, pre­zen­ta­cje sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go oraz gość spe­cjal­ny – potra­fią­cy odczy­ty­wać emo­cje huma­no­idal­ny robot Pep­per.


Zob. pro­gram kon­fe­ren­cji i księ­gę abs­trak­tów.


Na zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia obrad odby­ło się zain­au­gu­ro­wa­ne przez Mariu­sza Mar­kie­wi­cza (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski), prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji, spo­tka­nie zało­ży­ciel­skie Towa­rzy­stwa Ety­ki i Filo­zo­fii Tech­ni­ki (TEFT). To waż­na, bo pierw­sza w Pol­sce tego typu ini­cja­ty­wa zrze­sza­ją­ca spe­cja­li­stów – teo­re­ty­ków i prak­ty­ków – zaj­mu­ją­cych się roz­wo­jem tech­no­lo­gii oraz jej wpły­wem na życie czło­wie­ka. Wśród celów Towa­rzy­stwa znaj­du­ją się: reali­zo­wa­nie pro­jek­tów (tak­że mię­dzy­na­ro­do­wych) zwią­za­nych bada­nia­mi z zakre­su tech­no­an­tro­po­lo­gii (doty­czą­cych m. in. robo­tów, cybor­gów i sztucz­nej inte­li­gen­cji), orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji nauko­wych, wykła­dów, semi­na­riów oraz warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych, a tak­że dzia­łal­ność prze­ciw­ko zja­wi­skom spo­łecz­nym okre­śla­nym mia­nem wyklu­czeń tech­no­lo­gicz­nych. W cza­sie spo­tka­nia zało­ży­ciel­skie­go uchwa­lo­no sta­tut Towa­rzy­stwa, wybra­no jego wła­dze i okre­ślo­no zasa­dy człon­ko­stwa. Towa­rzy­stwo Ety­ki i Filo­zo­fii Tech­ni­ki zosta­nie nie­ba­wem zare­je­stro­wa­ne w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym i roz­pocz­nie zapla­no­wa­ną dzia­łal­ność.

Opra­co­wał: dr Tomasz Błasz­czyk


Orga­ni­za­to­rzy: Sek­cja Filo­zo­fii Tech­ni­ki KNSF UJ, Insty­tut Filo­zo­fii UJ

Patro­ni: Aca­de­mia Elec­tro­ni­ca, Insty­tut Filo­zo­fii UMCS, Wydział Huma­ni­stycz­ny AGH, Labo­ra­to­rium Tech­no­hu­ma­ni­sty­ki i Wydział Artes Libe­ra­les UW, Insty­tut Etno­lo­gii i Antro­po­lo­gii Kul­tu­ro­wej UŁ, Insty­tut Histo­rii Nauki PAN, Koło Bada­czy­No­wych Mediów UŁ, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Trans­hu­ma­ni­stycz­ne, Fun­da­cja Stu­den­tów i Absol­wen­tów Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go „Brat­niak”, MICET, Głów­na Księ­gar­nia Nauko­wa, „Kro­nos”, Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Tytuł: „Czło­wiek w świe­cie tech­no­lo­gicz­nym: antro­po­lo­gia tech­no­lo­gii” / „Humans in a Tech­no­lo­gi­cal World: the Anth­ro­po­lo­gy of Tech­nics”

Kra­ków (Biblio­te­ka Jagiel­loń­ska, Insty­tut Filo­zo­fii UJ), Second Life (Aca­de­mia Elec­tro­ni­ca)
9–10 maja 2019
Stro­na inter­ne­to­wa wyda­rze­nia
 Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy