Antropologia Filozofia techniki Patronaty Relacje i reportaże

Człowiek w świecie technologicznym – relacja z konferencji

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo” – stwierdził stosunkowo dawno, bo ponad 60 lat temu, Albert Einstein. Od tamtego czasu świat jednak zmienił się jeszcze bardziej, a technologie rozwijają się jeszcze intensywniej. Czy Einstein miał rację? Jakie jest dziś miejsce technologii w życiu człowieka, a jakie człowieka w świecie technologicznym?

Zapisz się do naszego newslettera

Na te oraz wiele innych, bardziej szczegółowych pytań, odpowiedzi próbowali znaleźć uczest­ni­cy między­nar­o­dowej kon­fer­encji naukowej „Człowiek w świecie tech­no­log­icznym: antropolo­gia tech­nologii”, zor­ga­ni­zowanej w dni­ach 9–10 maja 2019 roku w Krakowie. W obradach naukowych prowad­zonych pod prze­wod­nictwem Sidey’a Myoo w Bib­liotece Jagiel­lońskiej, Insty­tu­cie Filo­zofii UJ oraz w Acad­e­mia Elec­tron­i­ca w Sec­ond Life wzięło udzi­ał 48 prele­gen­tek i prele­gen­tów z 27 ośrod­ków badaw­czych, w tym m. in. z uni­w­er­sytetów w Aberdeen, Cincin­nati, Bolonii, Messynie i Wilnie, a także oso­by związane zawodowo z branżą IT. Podzielone na 10 pan­eli prelekc­je i dyskus­je miały charak­ter inter- oraz trans­dyscy­pli­narny – czego wyma­ga zarówno human­isty­czne (filo­zoficzne, kul­tur­oz­naw­cze, prawne) spo­jrze­nie na zagad­nienia związane z tech­nologią, jak i tech­no­log­iczne (mech­a­nisty­czne, medy­czne, chemiczne) rozpoz­nanie tego, co najś­ciślej związane z człowiekiem. Wykłady ple­narne wygłosili nato­mi­ast znamieni­ci goś­cie: prof. dr hab. Ryszard Walde­mar Kluszczyńs­ki (Uni­w­er­sytet Łódz­ki), prof. Rutt Irwin (Uni­ver­si­ty of Aberdeen) oraz dr hab. prof. UAM Graży­na Gajew­s­ka (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu). Kon­fer­encję naukową uświet­niły wydarzenia artysty­czne, prezen­tac­je sprzę­tu mul­ti­me­di­al­nego oraz gość spec­jal­ny – potrafią­cy odczy­ty­wać emoc­je humanoidal­ny robot Pep­per.


Zob. pro­gram kon­fer­encji i księgę abstrak­tów.


Na zakończe­nie pier­wszego dnia obrad odbyło się zain­au­gurowane przez Mar­iusza Markiewicza (Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki), prze­wod­niczącego Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego kon­fer­encji, spotkanie założy­ciel­skie Towarzyst­wa Ety­ki i Filo­zofii Tech­ni­ki (TEFT). To waż­na, bo pier­wsza w Polsce tego typu inic­jaty­wa zrzesza­ją­ca spec­jal­istów – teo­re­tyków i prak­tyków – zaj­mu­ją­cych się roz­wo­jem tech­nologii oraz jej wpły­wem na życie człowieka. Wśród celów Towarzyst­wa zna­j­du­ją się: real­i­zowanie pro­jek­tów (także między­nar­o­dowych) związanych bada­ni­a­mi z zakre­su tech­noantropologii (doty­czą­cych m. in. robot­ów, cyborgów i sztucznej inteligencji), orga­ni­zowanie kon­fer­encji naukowych, wykładów, sem­i­nar­iów oraz warsz­tatów eduka­cyjnych, a także dzi­ałal­ność prze­ci­wko zjawiskom społecznym określanym mianem wyk­luczeń tech­no­log­icznych. W cza­sie spotka­nia założy­ciel­skiego uch­walono statut Towarzyst­wa, wybra­no jego władze i określono zasady członkost­wa. Towarzyst­wo Ety­ki i Filo­zofii Tech­ni­ki zostanie niebawem zare­je­strowane w Kra­jowym Rejestrze Sądowym i rozpocznie zaplanowaną dzi­ałal­ność.

Opra­cow­ał: dr Tomasz Błaszczyk


Orga­ni­za­torzy: Sekc­ja Filo­zofii Tech­ni­ki KNSF UJ, Insty­tut Filo­zofii UJ

Patroni: Acad­e­mia Elec­tron­i­ca, Insty­tut Filo­zofii UMCS, Wydzi­ał Human­isty­czny AGH, Lab­o­ra­to­ri­um Tech­no­hu­man­isty­ki i Wydzi­ał Artes Lib­erales UW, Insty­tut Etnologii i Antropologii Kul­tur­owej UŁ, Insty­tut His­torii Nau­ki PAN, Koło BadaczyNowych Mediów UŁ, Pol­skie Sto­warzysze­nie Tran­shu­man­isty­czne, Fun­dac­ja Stu­den­tów i Absol­wen­tów Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego „Brat­ni­ak”, MICET, Głów­na Księ­gar­nia Naukowa, „Kro­nos”, Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Tytuł: „Człowiek w świecie tech­no­log­icznym: antropolo­gia tech­nologii” / „Humans in a Tech­no­log­i­cal World: the Anthro­pol­o­gy of Tech­nics”

Kraków (Bib­liote­ka Jagiel­lońs­ka, Insty­tut Filo­zofii UJ), Sec­ond Life (Acad­e­mia Elec­tron­i­ca)
9–10 maja 2019
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy