Aktualności Wydarzenia

Filmowe Spotkania Filozoficzne w Toruniu

Już dziś, 16 marca o godzinie 18 zapraszamy na filmowe spotkanie z filozofią w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Tym wydarzeniem Gutek Film inauguruje w Toruniu popularny już w innych miastach cykl, który łączy w sobie projekcję filmu i filozoficzną dyskusję na jego temat. „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl Spotkania filozoficzne z filmami Gutek Film.

Zapisz się do naszego newslettera

Cykl „Filo­zofia z Gutek Film” od lat funkcjonu­je w stałych miejs­cach w comiesięcznych spotka­ni­ach, m.in. w Kinie Muranów w Warsza­w­ie, Kinie Muza w Poz­na­niu, Kinie Pod Barana­mi w Krakowie. Gutek Film rozsz­erzył ostat­nio pro­gram o 4 nowe mias­ta: Łódź, Katow­ice, Gdy­nia, Toruń.

W ramach pier­wszego spotka­nia w Toruniu, na które prócz Gutek Film zaprasza­ją też Kino Cen­trum oraz Insty­tut Filo­zofii UMK, zostanie wyświ­et­lony film Hap­py End w reży­serii Michaela Hanekego.

Ten współczes­ny thriller psy­cho­log­iczny opowia­da o kilku dni­ach z życia zamożnej rodziny. Pod­czas tego cza­su, które mogą wydać się ser­ią nieszczęśli­wych zdarzeń, wyjdą na jaw dłu­go skry­wane sekre­ty. Czy his­to­ria skończy się szczęśli­wie?

Po pokazie zaprasza­my na dyskusję z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz


Piątek 16 mar­ca godz. 18:00 Kino Cen­trum
Wały gen. Siko­rskiego 13,
87–100 Toruń

Bile­ty są do naby­cia w kasie Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w cenie 12 złotych/ulgowy i 14 złotych/normalny.

Infor­ma­c­ja o wydarze­niu na face­booku > tutaj.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy