Artykuł Studia filozoficzne

Filozofia na KUL

Filozofią zajmujemy się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od początku istnienia uczelni, od ponad 100 lat. Reprezentujemy klasyczne podejście, podejmując fundamentalne problemy człowieka i współczesnego świata i poszukując ich racjonalnych rozwiązań.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 51.


> artykuł spon­sorowany

Pro­gram ksz­tałce­nia obe­j­mu­je najważniejsze obszary badań wypra­cow­ane w dzie­jach filo­zofii. Nasza trady­c­ja filo­zoficz­na nazy­wana lubel­ską szkołą filo­zoficzną opiera się na kilku fila­rach: 1) his­torii filo­zofii, ze szczegól­nym akcen­tem na badanie dziejów filo­zofii starożyt­nej i śred­niowiecznej (trady­c­ja mediewisty­ki), 2) log­ice z metodologią nauk i teorią poz­na­nia naw­iązu­ją­cy­mi do trady­cji szkoły lwowsko-warsza­wskiej, fenom­e­nologii i współcześnie wypra­cowywanych narzędzi for­mal­nych, 3) metafizyce i antropologii filo­zoficznej oraz filo­zofii religii należą­cych do klasy­cznej trady­cji filo­zofii real­isty­cznej, mającej pod­stawy w filo­zofii Arys­tote­le­sa i św. Tomasza z Akwinu, 4) per­son­al­isty­cznej etyce, współt­wor­zonej przez Karo­la Woj­tyłę – Jana Pawła II, 5) unikalnej filo­zofii przy­rody otwartej na wyni­ki nauk przy­rod­niczych. Łączymy trady­cję z najnowszy­mi tren­da­mi w bada­ni­ach filo­zoficznych.

Tworzymy unikalne, twórcze i przyjazne środowisko rozwoju

Skła­da się na nie doskon­ała kadra aka­demic­ka kom­pe­tent­nych, życ­zli­wych i pełnych pasji pro­fe­sorów oraz wielokul­tur­owa wspól­no­ta studi­u­ją­cych filo­zofię w języku pol­skim i ang­iel­skim, a także stu­den­tów innych kierunk­ów naszego Wydzi­ału, jak applied anthro­pol­o­gy, kog­ni­ty­wisty­ka i reto­ry­ka stosowana. Ci, którzy zetknęli się z naszym środowiskiem, zauważa­ją, że panu­je tu niepow­tarzal­na atmos­fera, w której dobrze się pracu­je i studi­u­je.

Jesteśmy w stałym kontakcie z czołowymi światowymi ośrodkami myśli filozoficznej

Współpracu­je­my z wybit­ny­mi filo­zo­fa­mi ze środowisk aka­demic­kich na całym świecie, z Europy, Amery­ki, Chin. W ramach naszych pro­gramów studiów reg­u­larnie prowadzą zaję­cia wybit­ni filo­zo­fowie zagraniczni, dotąd między inny­mi: John Sear­le (Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, Berke­ley), Richard Swin­burne (Oxford Uni­ver­si­ty), Bar­ry Smith (State Uni­ver­si­ty of New York in Buf­fa­lo), Peter Simons (Uni­ver­si­ty of Leeds), Simon Black­burn (Uni­ver­si­ty of Cam­bridge), Susan Haack (Uni­ver­si­ty of Mia­mi), Peter van Inwa­gen (Uni­ver­si­ty of Notre Dame, USA), Lin­da Zagzeb­s­ki (Uni­ver­si­ty of Okla­homa). Prowadz­imy pełne stu­dia filo­zoficzne w języku ang­iel­skim.

Zapewniamy najwyższą jakość kształcenia

Filo­zofia na KUL cieszy się trwale wysoką kat­e­gorią w zakre­sie badań naukowych i ksz­tałce­nia, a wyso­ki poziom dydak­ty­ki zna­j­du­je odzwier­ciedle­nie w licznych sukce­sach naszych stu­den­tów i absol­wen­tów, którzy się­ga­ją po ogólnopol­skie wyróżnienia, w tym prestiżowe stype­n­dia Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Uczymy dyskusji i zajmowania własnego stanowiska

Na stu­di­ach wszech­stron­nie prezen­tu­je­my paletę możli­wych stanowisk w pod­sta­wowych i współcześnie ważnych filo­zoficznych spo­rach, pokazu­jąc, jak badać ich zale­ty i wady oraz jak je dysku­tować. Uczymy, jak rzetel­nie zaj­mować stanowisko w opar­ciu o rac­je i wartoś­ci.

Marka naszych absolwentów jest niekwestionowana na rynku pracy

Pracu­ją oni w licznych ośrod­kach uni­w­er­sytec­kich i aka­demic­kich w całej Polsce. Osią­ga­ją także wysoką pozy­cję zawodową i sukcesy w innych niż nau­ka dziedz­i­nach, jak biznes, admin­is­trac­ja państ­wowa czy media.

STUDIUJ FILOZOFIĘ NA KUL!
w języku pol­skim
Filo­zofia
Stu­dia I i II stop­nia
lub w języku ang­iel­skim
Phi­los­o­phy
Stu­dia I i II stop­nia.

Stu­dia po ang­iel­sku dostęp­ne są również dla kandy­datów z Pol­s­ki. Stu­dia te dla pol­s­kich stu­den­tów są bezpłatne.


Dane telead­resowe

Ale­je Racław­ick­ie 14
20–950 Lublin
81 445 42 51
filozofia@kul.pl
filozofia.kul.pl
fb.com/kul.filozofia

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy