Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad LVIII Tygodniem Filozoficznym pod hasłem „Krytyczne myślenie”

7–10 marca 2016 odbędzie się w Lublinie LVIII Tydzień Filozoficzny – jedna z najstarszych cyklicznych imprez filozoficznych w Polsce. W tym roku głównym tematem będzie krytyczne myślenie. W programie przewidziane są również warsztaty dla licealistów ze sztuki argumentacji. Patronat medialny nad imprezą objęła redakcja „Filozofuj!”. Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Informacja na temat trybu udzielania patronatów jest > tutaj.

Obrady II dnia, ses­ja 2.

Obrady II dnia, ses­ja 1.

Obrady I dnia

Pod­czas tegorocznej edy­cji Tygod­nia Filo­zoficznego przyjrzymy się prob­le­mowi kry­ty­cznego myśle­nia: jego znacze­niu, kry­te­ri­om, metodom i aspek­towi edukacji. Poszczególne dni będą poświę­cone kole­jno: zagad­nieniom teo­re­ty­cznym (Czym jest kry­ty­czne myśle­nie? Jakie są jego związ­ki z logiką i metodologią nauk?), zagad­nie­niu debaty (poka­zowa deba­ta oks­fordz­ka) i zagad­nie­niu edukacji log­icznej (kon­fer­enc­ja pt. „Kul­tura log­icz­na”). W ramach Tygod­nia zostaną również przeprowad­zone przez stu­den­tów reto­ry­ki stosowanej warsz­taty dla liceal­istów ze sztu­ki argu­men­tacji.

Orga­ni­za­tor kon­fer­encji: Wydzi­ał Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II oraz Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL we współpra­cy z Kołem Naukowym Stu­den­tów Reto­ry­ki Stosowanej, Kołem Naukowym Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki KUL i Kołem Naukowym Stu­den­tów Kul­tur­oz­naw­st­wa KUL

Aby prze­jść do strony kon­fer­encji, kliknij > tutaj.

Aby prze­jść do pro­filu kon­fer­encji na Face­booku, kliknij > tutaj.

 

Pro­gram Tygod­nia

7 mar­ca PONIEDZIAŁEK (obrady w sali C‑1031)

 • 9.00 Spotkanie przy grobach Pro­fe­sorów Wydzi­ału Filo­zofii
  cmen­tarz, ul. Lipowa, wejś­cie od strony ul. Obrońców Poko­ju
 • 10.00 Msza świę­ta kon­cele­browana w intencji zmarłych Pro­fe­sorów Wydzi­ału Filo­zofii (Koś­ciół Aka­demic­ki KUL)
 • 11.15 Otwar­cie Tygod­nia Filo­zoficznego
 • 11.30 dr hab. Marek Lech­ni­ak (KUL) — Kry­ty­czne myśle­nie a logi­ka for­mal­na
 • 13.00 prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) — Filo­zofia: racjon­al­ność, kry­ty­cyzm, argu­men­tac­ja
 • 15.00 dr hab. Dar­iusz Łukasiewicz (UKW) — Myśle­nie kry­ty­czne w filo­zoficznej teologii
 • 16.00 dr hab. Marek Het­mańs­ki (UMCS) — Czy uni­w­er­sytet jest miejscem myśle­nia kry­ty­cznego?

 

8 mar­ca WTOREK (obrady w sali C‑1031)

 • 10.00 prof. Tadeusz Szub­ka (USz) — Upor­czy­wa niez­go­da filo­zofów i jej metafilo­zoficzne kon­sek­wenc­je
 • 11.00 dr hab. Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik (KUL) — Co to znaczy myśleć kry­ty­cznie?
 • 12.30 dr Marcin Kos­zowy (UwB) — Argu­men­tac­ja z auto­ry­te­tu i kry­ty­czne myśle­nie
 • 13.30 dr Andrzej Dąbrows­ki (WSIZ) — Czy kry­ty­czne myśle­nie jest dobrą alter­naty­wą dla logi­ki (prak­ty­cznej)?
 • 15.30 Kon­fer­enc­ja stu­dencko-dok­toranc­ka (obrady w sali CTW-302)
  • Maria Pleskaczyńs­ka — Filo­zofia w służ­bie edukacji? Potrze­ba naucza­nia kry­ty­cznego myśle­nia wobec prob­lemów pop­u­laryza­cji filo­zofii
  • Marcin Gar­bows­ki — Myśle­nie nie boli… Czyż­by?
  • Mikołaj Turyk — Kil­ka uwag o K. Kłósa­ka wiz­ji filo­zofii
  • Rafał Szprync — Naczelne funkc­je logi­ki wzglę­dem filo­zofii w rozu­mie­niu o. J. M. Bocheńskiego

 

9 mar­ca ŚRODA (obrady w sali CTW-302)

 • 10.00 prof. Krzysztof Wój­tow­icz (UW) — Między pewnoś­cią a praw­dopodobieńst­wem
 • 11.00 Deba­ta oks­fordz­ka jako narzędzie kry­ty­cznego myśle­nia. Deba­ta stu­den­tów reto­ry­ki stosowanej
 • 14.00 Kry­ty­czne prob­le­my neu­ronauk: sys­tem neu­ronów lus­trzanych a inter­subiek­ty­wność. Deba­ta stu­den­tów kog­ni­ty­wisty­ki z udzi­ałem prof. Andrze­ja Kapusty (UMCS)
 • 16.00 Deba­ta dok­toran­tów KUL z udzi­ałem prof. Ireneusza Ziemińskiego (USz): Chrześ­ci­jańst­wo. Czy naprawdę mamy kryzys?
  • prof. Ireneusz Ziemińs­ki
  • Jolan­ta Pro­chow­icz
  • Błażej Gębu­ra
  • Piotr Bił­go­ra­js­ki
  • Syl­wia Wilczews­ka

Dyskus­ja wokół tek­stu Ireneusza Ziemińskiego pt. Kryzys chrześ­ci­jańst­wa z per­spek­ty­wy filo­zofii religii[Zieminski_2014s109_138.pdf]

 

10 mar­ca CZWARTEK (obrady w sali C‑1031)

Kon­fer­enc­ja Wydzi­ału Filo­zofii KUL oraz Sekcji Filo­zoficznej Wykład­ow­ców Uczel­ni Katolic­kich w Polsce z cyk­lu Dydak­ty­ka filo­zofii pt.

Kul­tura log­icz­na

9.30 Otwar­cie

 • Marcin Tkaczyk OFM Conv., Prorek­tor KUL
 • Moni­ka Wal­czak, Dziekan Wydzi­ału Filo­zofii KUL

10.00 Ks. Stanisław Kamińs­ki uczony i orga­ni­za­tor nau­ki

- w 30. rocznicę śmier­ci

prowadze­nie Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

 • Stanisław Kiczuk: Stanisław Kamińs­ki jako metodolog filo­zofii i teologii
 • Andrzej Bronk SVD: Stanisław Kamińs­ki jako metodolog i filo­zof nau­ki
 • Antoni B. Stępień: Stanisław Kamińs­ki jako epis­te­molog
 • Stanisław Maj­dańs­ki: Stanisław Kamińs­ki jako logik i semi­o­tyk
 • Zofia Józe­fa Zdy­bic­ka USJK: Stanisław Kamińs­ki jako dziekan
 • Anna Buczek: Stanisław Kamińs­ki jako pro­fe­sor

12.30 Msza św. w 30. rocznicę śmier­ci Księdza Pro­fe­so­ra Stanisława Kamińskiego

(koś­ciół aka­demic­ki)

15.00 Logi­ka – metodolo­gia nauk – filo­zofia

Dydak­ty­ka logi­ki
prowadze­nie Boże­na Czer­nec­ka-Rej

 • Marcin Tkaczyk OFM Conv.: Logi­ka for­mal­na a logi­ka prak­ty­cz­na
 • Marek Lech­ni­ak: Teo­ria przekon­ań
 • Piotr Kulic­ki: Logi­ka a infor­maty­ka

Metodolo­gia nauk, filo­zofia nau­ki czy naukoz­naw­st­wo?
prowadze­nie Paweł Kawalec

 • Urszu­la Żegleń: Naukoz­naw­st­wo
 • Tadeusz Szub­ka: Filo­zofia nau­ki
 • Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik: Metodolo­gia nauk

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy