Konferencje Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym konferencji „Kazimierz Twardowski: mistrz i nauczyciel”

W dniach 20–21 października na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z okazji 150-lecia urodzin Kazimierza Twardowskiego odbędzie się konferencja poświęcona myśli jednego z największych polskich filozofów, założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czasopisma „Ruch Filozoficzny” oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. „Filozofuj!” nie mogło nie objąć patronatu nad takim wydarzeniem, zwłaszcza, że ideały uprawiania filozofii krzewione przez Twardowskiego są nam szczególnie bliskie.

Kaz­imierza Twar­dowskiego moż­na śmi­ało nazwać ojcem współczes­nej pol­skiej filo­zofii. Założył liczącą się na całym świecie szkołę filo­zoficzną, która rozwinęła założe­nia metodolog­iczne swo­jego inic­ja­to­ra. Główną jego troską była anal­iza pojęć oraz elim­i­nowanie wypowiedzi nieś­cisłych i nie­jas­nych. Jako nauczy­cielowi aka­demick­iemu, Twar­dowskiemu przyświecała mis­ja nauczenia społeczeńst­wa „porząd­nego myśle­nia”. Był wybit­nym dydak­tykiem, nauczy­cielem wielu pol­s­kich filo­zofów o między­nar­o­dowej renomie, których idee współt­worzyły główny nurt świa­towej filo­zofii. Jego metodę naucza­nia oraz sposo­by bada­nia prob­lemów filo­zoficznych prze­jęli jego uczniowie, którzy przekaza­li je kole­jny pokole­niom filo­zofów. Są one żywe do dzisi­aj. Twar­dows­ki zainicjował także dzi­ałal­ność Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego oraz wydawanie „Ruchu Filo­zoficznego” – te dzieła, tak jak jego metody, ist­nieją po dziś dzień. Nieste­ty, z powodu wojny oraz okre­su PRL bezpośred­nia trady­c­ja szkoły została prz­er­wana, dlat­ego warto dziś propagować nau­ki mis­trza, kon­tyn­uować i pop­u­lary­zować jego dzieło.

Kon­fer­enc­ja obra­cać się będzie wokół zagad­nień, które poruszał Twar­dows­ki w swoich pra­cach, tj. metafilo­zofia wraz z logiką, metodologią nauk i seman­tyką, ety­ka, dydak­ty­ka filo­zofii, psy­cholo­gia oraz ontolo­gia.

Serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w kon­fer­encji!

Byd­goszcz, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego, Aula Miko­toksyn ul. Chod­kiewicza 30
20–22 październi­ka 2016
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

Opra­cow­ał Marcin Kloc


Aktu­al­iza­c­ja 14.10.2016

Program konferencji

Czwartek, 20 październi­ka

Aula Miko­toksyn ul. Chod­kiewicza 30

Ses­ja przed­połud­niowa:

09.30–10.00 Otwar­cie kon­fer­encji
10.00–10.30 Ryszard Kleszcz (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Deter­minizm, wol­na wola, ety­ka. Casus Twar­dowskiego.
10.30–11.00 Janusz Kacz­marek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Cecha. Uję­cie onto­log­iczne.
11.00–11.30 Maciej Chlewic­ki (UKW Byd­goszcz) – Kon­cepc­ja epis­te­mologii Kaz­imierza Twar­dowskiego.

11.30–12.00 Prz­er­wa na kawę

12.00–12.30 Jarosław Mrozek (Uni­w­er­sytet Gdańs­ki) – Kaz­imierz Twar­dows­ki – zwolen­nik intu­icjoniz­mu w teorii nauk empirycznych (kry­ty­ka stanowiska).
12.30–13.00 Grze­gorz Pacewicz (Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w Olsz­tynie) – Oce­na ety­cz­na a rozum, uczu­cia i intu­ic­ja wedle Kaz­imierza Twar­dowskiego.
13.00–13.30 Woj­ciech Banach (Uni­w­er­sytet Szczecińs­ki) – Możli­wość i potrze­ba ety­ki naukowej wedle Kaz­imierza Twar­dowskiego.

13.30–15.00 Obi­ad

Ses­ja popołud­niowa:

15.00–15.30 Anna Brożek (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Jaka była­by filo­zofia pol­s­ka bez Kaz­imierza Twar­dowskiego.
15.30–16.00 Wiesław Wój­cik (PAN Warsza­wa) – Kaz­imierz Twar­dows­ki a pol­s­ka szkoła matem­aty­cz­na.
16.00–16.30 Piotr Janik (Igna­tianum Kraków) – „Czyn­noś­ci i wyt­wory” w per­spek­ty­wie fenom­e­no­log­icznej.
16.30–17.00 Dominik Traczykows­ki – Kaz­imierza Twar­dowskiego prob­le­my z definicją naucza­nia.

17.00–17.30 Prz­er­wa na kawę

17.30–18.00 Ste­fan Kon­stańczak (Uni­w­er­sytet Zielonogórs­ki) – „Oby nie gasła pochod­nia myśli filo­zoficznej” – spotka­nia uczniów Twar­dowskiego w rocznicę śmier­ci Mis­trza.
18.00–18.30 Woj­ciech Rech­lewicz (PTF Kielce) – Kaz­imierz Twar­dows­ki a duch pol­skoś­ci.
18.30–19.00 Katarzy­na Ossows­ka (Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w Olsz­tynie) – Etos aka­demic­ki Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej a współczes­ny mod­el ksz­tałce­nia uni­w­er­syteck­iego.
19.00–19.30 Mag­dale­na Matu­si­ak-Rojek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Poję­cie wychowa­nia Kaz­imierza Twar­dowskiego w świ­etle współczes­nej myśli ped­a­gog­icznej.

20.00 Uroczys­ta kolac­ja (restau­rac­ja „Maes­tra”)

 

Piątek, 21 październi­ka

Ses­ja przed­połud­niowa:

09.30–10.00 Alek­san­dra Horec­ka (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Poję­cie i rola sądu przed­staw­ieniowego (supozy­cji) w kon­cepc­jach Kaz­imierza Twar­dowskiego i Władysława Witwick­iego.
10.00–10.30 Marek Lech­ni­ak (Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki) – Twar­dowskiego teo­ria sądu a „pol­s­ka trady­c­ja” w ontologii przekon­ań.
10.30–11.00 Kaz­imierz Czarno­ta (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Znacze­nie wyrażeń językowych a inne funkc­je seman­ty­czne – poglądy Kaz­imierza Twar­dowskiego i kon­tynu­a­torów

11.00–11.30 Prz­er­wa na kawę

11.30–12.00 Joan­na Odrowąż-Syp­niews­ka (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Relaty­wizm i wyco­fy­wanie aser­cji
12.00–12.30 Janusz Maci­aszek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Praw­da abso­lut­na a praw­da w języku.
12.30–13.00 Marek Rem­bierz (Uni­w­er­sytet Śląs­ki) – Kaz­imierz Twar­dows­ki: między filo­zofią a dydak­tyką i ped­a­gogiką.
13.00–13.30 Krzysztof Ślez­ińs­ki (Uni­w­er­sytet Śląs­ki) – Benedyk­ta Born­steina recepc­ja Kaz­imierza Twar­dowskiego kon­cepcji przed­mio­tu przed­staw­ień.

13.30–14.30 Obi­ad

Ses­ja popołud­niowa:

14.30–15.00 Jan Woleńs­ki (Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki) – Znacze­nie rozprawy habil­i­ta­cyjnej Twar­dowskiego.
15.00–15.30 Jacek Jadac­ki (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Jeszcze o jas­noś­ci myśli i mowy (w naw­iąza­niu do jed­nego z artykułów pro­gramowych Kaz­imierza Twar­dowskiego).

15.30–16.00 Prz­er­wa na kawę

16.00–16.30 Karol Sam­sel (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) –  Kaz­imierza Twar­dowskiego „anty-teo­ria” świato­poglą­du (w pod­wójnej per­spek­ty­wie przemówienia filo­zo­fa z okazji 25-lecia Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego w 1929 roku i teorii świato­poglądów Wil­hel­ma Diltheya).
16.30–17.00 Zbig­niew Orbik (Politech­ni­ka Śląs­ka) – Izy­do­ra Dąmb­s­ka jako uczen­ni­ca Kaz­imierza Twar­dowskiego.
17.00–17.30 Bog­dan Musznic­ki (WSG Byd­goszcz) – Adama Mahrbur­ga oce­na założeń psy­cho­log­icznych Kaz­imierza Twar­dowskiego.

17.30 Zamknię­cia obrad

18.00 Deba­ta filo­zoficz­na „Cóż to jest praw­da” – prof. Jan Woleńs­ki (UJ) vs prof. Jacek Jadac­ki (UW) – Bib­liote­ka UKW, ul. Szy­manowskiego 3, II piętro (orga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Koło Filo­zoficzne UKW i cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”).


fenomen-okladkaPole­camy książkę Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej pod red. Anny Brożek i Alicji Chy­bińskiej (Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con 2016), która ukaże się w drugiej połowie październi­ka.

Zamówie­nie przed­premierowe moż­na składać w Księ­gar­ni Aca­d­e­mi­con > tutaj (oprawa mięk­ka) lub > tutaj (oprawa twar­da).

Uwa­ga, cena książ­ki podana w księ­gar­ni jest jedynie ori­en­ta­cyj­na.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy