Konferencje Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym konferencji „Kazimierz Twardowski: mistrz i nauczyciel”

W dniach 20–21 października na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z okazji 150-lecia urodzin Kazimierza Twardowskiego odbędzie się konferencja poświęcona myśli jednego z największych polskich filozofów, założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czasopisma „Ruch Filozoficzny” oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. „Filozofuj!” nie mogło nie objąć patronatu nad takim wydarzeniem, zwłaszcza, że ideały uprawiania filozofii krzewione przez Twardowskiego są nam szczególnie bliskie.

Zapisz się do naszego newslettera

Kaz­imierza Twar­dowskiego moż­na śmi­ało nazwać ojcem współczes­nej pol­skiej filo­zofii. Założył liczącą się na całym świecie szkołę filo­zoficzną, która rozwinęła założe­nia metodolog­iczne swo­jego inic­ja­to­ra. Główną jego troską była anal­iza pojęć oraz elim­i­nowanie wypowiedzi nieś­cisłych i nie­jas­nych. Jako nauczy­cielowi aka­demick­iemu, Twar­dowskiemu przyświecała mis­ja nauczenia społeczeńst­wa „porząd­nego myśle­nia”. Był wybit­nym dydak­tykiem, nauczy­cielem wielu pol­s­kich filo­zofów o między­nar­o­dowej renomie, których idee współt­worzyły główny nurt świa­towej filo­zofii. Jego metodę naucza­nia oraz sposo­by bada­nia prob­lemów filo­zoficznych prze­jęli jego uczniowie, którzy przekaza­li je kole­jny pokole­niom filo­zofów. Są one żywe do dzisi­aj. Twar­dows­ki zainicjował także dzi­ałal­ność Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego oraz wydawanie „Ruchu Filo­zoficznego” – te dzieła, tak jak jego metody, ist­nieją po dziś dzień. Nieste­ty, z powodu wojny oraz okre­su PRL bezpośred­nia trady­c­ja szkoły została prz­er­wana, dlat­ego warto dziś propagować nau­ki mis­trza, kon­tyn­uować i pop­u­lary­zować jego dzieło.

Kon­fer­enc­ja obra­cać się będzie wokół zagad­nień, które poruszał Twar­dows­ki w swoich pra­cach, tj. metafilo­zofia wraz z logiką, metodologią nauk i seman­tyką, ety­ka, dydak­ty­ka filo­zofii, psy­cholo­gia oraz ontolo­gia.

Serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w kon­fer­encji!

Byd­goszcz, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego, Aula Miko­toksyn ul. Chod­kiewicza 30
20–22 październi­ka 2016
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

Opra­cow­ał Marcin Kloc


Aktu­al­iza­c­ja 14.10.2016

Program konferencji

Czwartek, 20 październi­ka

Aula Miko­toksyn ul. Chod­kiewicza 30

Ses­ja przed­połud­niowa:

09.30–10.00 Otwar­cie kon­fer­encji
10.00–10.30 Ryszard Kleszcz (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Deter­minizm, wol­na wola, ety­ka. Casus Twar­dowskiego.
10.30–11.00 Janusz Kacz­marek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Cecha. Uję­cie onto­log­iczne.
11.00–11.30 Maciej Chlewic­ki (UKW Byd­goszcz) – Kon­cepc­ja epis­te­mologii Kaz­imierza Twar­dowskiego.

11.30–12.00 Prz­er­wa na kawę

12.00–12.30 Jarosław Mrozek (Uni­w­er­sytet Gdańs­ki) – Kaz­imierz Twar­dows­ki – zwolen­nik intu­icjoniz­mu w teorii nauk empirycznych (kry­ty­ka stanowiska).
12.30–13.00 Grze­gorz Pacewicz (Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w Olsz­tynie) – Oce­na ety­cz­na a rozum, uczu­cia i intu­ic­ja wedle Kaz­imierza Twar­dowskiego.
13.00–13.30 Woj­ciech Banach (Uni­w­er­sytet Szczecińs­ki) – Możli­wość i potrze­ba ety­ki naukowej wedle Kaz­imierza Twar­dowskiego.

13.30–15.00 Obi­ad

Ses­ja popołud­niowa:

15.00–15.30 Anna Brożek (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Jaka była­by filo­zofia pol­s­ka bez Kaz­imierza Twar­dowskiego.
15.30–16.00 Wiesław Wój­cik (PAN Warsza­wa) – Kaz­imierz Twar­dows­ki a pol­s­ka szkoła matem­aty­cz­na.
16.00–16.30 Piotr Janik (Igna­tianum Kraków) – „Czyn­noś­ci i wyt­wory” w per­spek­ty­wie fenom­e­no­log­icznej.
16.30–17.00 Dominik Traczykows­ki – Kaz­imierza Twar­dowskiego prob­le­my z definicją naucza­nia.

17.00–17.30 Prz­er­wa na kawę

17.30–18.00 Ste­fan Kon­stańczak (Uni­w­er­sytet Zielonogórs­ki) – „Oby nie gasła pochod­nia myśli filo­zoficznej” – spotka­nia uczniów Twar­dowskiego w rocznicę śmier­ci Mis­trza.
18.00–18.30 Woj­ciech Rech­lewicz (PTF Kielce) – Kaz­imierz Twar­dows­ki a duch pol­skoś­ci.
18.30–19.00 Katarzy­na Ossows­ka (Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w Olsz­tynie) – Etos aka­demic­ki Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej a współczes­ny mod­el ksz­tałce­nia uni­w­er­syteck­iego.
19.00–19.30 Mag­dale­na Matu­si­ak-Rojek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Poję­cie wychowa­nia Kaz­imierza Twar­dowskiego w świ­etle współczes­nej myśli ped­a­gog­icznej.

20.00 Uroczys­ta kolac­ja (restau­rac­ja „Maes­tra”)

 

Piątek, 21 październi­ka

Ses­ja przed­połud­niowa:

09.30–10.00 Alek­san­dra Horec­ka (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Poję­cie i rola sądu przed­staw­ieniowego (supozy­cji) w kon­cepc­jach Kaz­imierza Twar­dowskiego i Władysława Witwick­iego.
10.00–10.30 Marek Lech­ni­ak (Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki) – Twar­dowskiego teo­ria sądu a „pol­s­ka trady­c­ja” w ontologii przekon­ań.
10.30–11.00 Kaz­imierz Czarno­ta (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Znacze­nie wyrażeń językowych a inne funkc­je seman­ty­czne – poglądy Kaz­imierza Twar­dowskiego i kon­tynu­a­torów

11.00–11.30 Prz­er­wa na kawę

11.30–12.00 Joan­na Odrowąż-Syp­niews­ka (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Relaty­wizm i wyco­fy­wanie aser­cji
12.00–12.30 Janusz Maci­aszek (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – Praw­da abso­lut­na a praw­da w języku.
12.30–13.00 Marek Rem­bierz (Uni­w­er­sytet Śląs­ki) – Kaz­imierz Twar­dows­ki: między filo­zofią a dydak­tyką i ped­a­gogiką.
13.00–13.30 Krzysztof Ślez­ińs­ki (Uni­w­er­sytet Śląs­ki) – Benedyk­ta Born­steina recepc­ja Kaz­imierza Twar­dowskiego kon­cepcji przed­mio­tu przed­staw­ień.

13.30–14.30 Obi­ad

Ses­ja popołud­niowa:

14.30–15.00 Jan Woleńs­ki (Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki) – Znacze­nie rozprawy habil­i­ta­cyjnej Twar­dowskiego.
15.00–15.30 Jacek Jadac­ki (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) – Jeszcze o jas­noś­ci myśli i mowy (w naw­iąza­niu do jed­nego z artykułów pro­gramowych Kaz­imierza Twar­dowskiego).

15.30–16.00 Prz­er­wa na kawę

16.00–16.30 Karol Sam­sel (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki) –  Kaz­imierza Twar­dowskiego „anty-teo­ria” świato­poglą­du (w pod­wójnej per­spek­ty­wie przemówienia filo­zo­fa z okazji 25-lecia Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego w 1929 roku i teorii świato­poglądów Wil­hel­ma Diltheya).
16.30–17.00 Zbig­niew Orbik (Politech­ni­ka Śląs­ka) – Izy­do­ra Dąmb­s­ka jako uczen­ni­ca Kaz­imierza Twar­dowskiego.
17.00–17.30 Bog­dan Musznic­ki (WSG Byd­goszcz) – Adama Mahrbur­ga oce­na założeń psy­cho­log­icznych Kaz­imierza Twar­dowskiego.

17.30 Zamknię­cia obrad

18.00 Deba­ta filo­zoficz­na „Cóż to jest praw­da” – prof. Jan Woleńs­ki (UJ) vs prof. Jacek Jadac­ki (UW) – Bib­liote­ka UKW, ul. Szy­manowskiego 3, II piętro (orga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Koło Filo­zoficzne UKW i cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”).


fenomen-okladkaPole­camy książkę Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej pod red. Anny Brożek i Alicji Chy­bińskiej (Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con 2016), która ukaże się w drugiej połowie październi­ka.

Zamówie­nie przed­premierowe moż­na składać w Księ­gar­ni Aca­d­e­mi­con > tutaj (oprawa mięk­ka) lub > tutaj (oprawa twar­da).

Uwa­ga, cena książ­ki podana w księ­gar­ni jest jedynie ori­en­ta­cyj­na.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy