Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Filozofuj!” poleca „Dzieci Filozofują”!

Od lat zajmujemy się popularyzacją filozofii zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Zobaczcie, jak pięknie robi to Wydawnictwo Zakamarki przy pomocy serii książek „Dzieci Filozofują”!

Seria Dzie­ci Filo­zo­fu­ją skon­stru­owa­na jest w for­mie roz­mo­wy dzie­ci i doro­słych. Wyko­rzy­stu­jąc natu­ral­ną pro­sto­tę dzie­cię­cych pytań i odpo­wie­dzi, książ­ki te otwie­ra­ją drzwi do odwiecz­nych filo­zo­ficz­nych pro­ble­mów, takich jak zna­cze­nie życia, ety­ka, emo­cje, toż­sa­mość czy świadomość.

Każ­dy tom zawie­ra sześć waż­nych pytań. Każ­de pyta­nie pro­wa­dzi do sze­ściu moż­li­wych odpo­wie­dzi, któ­rych mogło­by udzie­lić dziec­ko. Z kolei każ­da odpo­wiedź pro­wa­dzi do kil­ku nowych pytań, któ­re w jakiś spo­sób pod­wa­ża­ją wcze­śniej­szą odpo­wiedź. A wszyst­ko to w odnie­sie­niu do codzien­ne­go życia dziecka.

Cha­rak­te­ry­stycz­ne ilu­stra­cje opar­te na kon­cep­cji żar­tu rysun­ko­we­go poma­ga­ją spoj­rzeć na oma­wia­ny pro­blem w spo­sób humo­ry­stycz­ny, deli­kat­ny, poetyc­ki czy nawet nie­co wywro­to­wy – wszak myśle­nie to świet­na zabawa!


tekst: Oscar Brenifier

tłu­ma­cze­nie: Mag­da­le­na Kamińska-Maurugeon

Wydaw­nic­two Zakamarki

książ­ki do kupie­nia na www.zakamarki.pl


Tomy w serii:

Życie, co to takiego?

ilu­stra­cje: Jérôme Ruillier

Uczu­cia, co to takiego?

ilu­stra­cje: Ser­ge Bloch

Ja, co to takiego?

ilu­stra­cje:  Aurélien Débat

Dobro i zło, co to takiego? 

ilu­stra­cje:  Clément Devaux

Pięk­no i sztu­ka, co to takiego? 

ilu­stra­cje: Rémi Courgeon

 #filozofuj_poleca

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy