Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Filozofuj!” poleca „Dzieci Filozofują”!

Od lat zajmujemy się popularyzacją filozofii zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Zobaczcie, jak pięknie robi to Wydawnictwo Zakamarki przy pomocy serii książek „Dzieci Filozofują”!

Zapisz się do naszego newslettera

Seria Dzieci Filo­zo­fu­ją skon­struowana jest w formie roz­mowy dzieci i dorosłych. Wyko­rzys­tu­jąc nat­u­ral­ną pros­totę dziecię­cych pytań i odpowiedzi, książ­ki te otwier­a­ją drzwi do odwiecznych filo­zoficznych prob­lemów, takich jak znacze­nie życia, ety­ka, emoc­je, tożsamość czy świado­mość.

Każdy tom zaw­iera sześć ważnych pytań. Każde pytanie prowadzi do sześ­ciu możli­wych odpowiedzi, których mogło­by udzielić dziecko. Z kolei każ­da odpowiedź prowadzi do kilku nowych pytań, które w jak­iś sposób pod­waża­ją wcześniejszą odpowiedź. A wszys­tko to w odniesie­niu do codzi­en­nego życia dziec­ka.

Charak­terysty­czne ilus­trac­je oparte na kon­cepcji żar­tu rysunkowego poma­ga­ją spo­jrzeć na omaw­iany prob­lem w sposób humorysty­czny, delikat­ny, poe­t­y­c­ki czy nawet nieco wywro­towy – wszak myśle­nie to świet­na zabawa!


tekst: Oscar Breni­fi­er

tłu­macze­nie: Mag­dale­na Kamińs­ka-Mau­ru­geon

Wydawnict­wo Zaka­mar­ki

książ­ki do kupi­enia na www.zakamarki.pl


Tomy w serii:

Życie, co to takiego?

ilus­trac­je: Jérôme Ruil­li­er

Uczu­cia, co to takiego?

ilus­trac­je: Serge Bloch

Ja, co to takiego?

ilus­trac­je:  Aurélien Débat

Dobro i zło, co to takiego? 

ilus­trac­je:  Clé­ment Devaux

Pię­kno i sztu­ka, co to takiego? 

ilus­trac­je: Rémi Cour­geon

 #filozofuj_poleca

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy