Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #196

14 października 2018 r. – został kanonizowany Paweł VI (Giovanni Battista Montini), papież, m.in. twórca ogłoszonej w 1968 r. encykliki Humanae vitae, traktującej o moralnych zasadach przekazywania ludzkiego życia. Wywołała ona burzliwe dyskusje u zarania kształtowania się refleksji bioetycznej, czego konsekwencją było m.in. odejście z kapłaństwa A. Jonsena, W. Reicha i Ch. McCarthy’ego, oraz wywołała sprzeciw części środowiska katolików z powodu wyprowadzanych z niej wskazań praktycznych, takich jak zakaz stosowania antykoncepcji oraz przerywania ciąży. (M.R.-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 5 (29)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Domi­ni­ka Kopań­ska (D.K.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Do sza­now­nej Redakcji!
  W dniu świę­ta edu­ka­cji narodowej!
  Z powyż­szej notat­ki bar­dzo tu zaska­ku­ją­cej, prze­wrot­nej pod­świa­do­mie, dzi­wacz­nej, wręcz dia­bel­sko, ten­den­cyj­nie kłam­li­wej i /…/, nie­ste­ty, wyni­ka, iż papie­ska ency­kli­ka HV jest zła, nie­po­trzeb­na, szko­dli­wa, anty­chrze­ści­jań­ska i antykatolicka /!?/.
  Nato­miast w domy­śle: tzw. bio­ety­ka /świecka, ate­istycz­na, marxi­stow­ska nie­rzad­ko i post­mo­der­ni­stycz­na jak podob­ne im laic­kie ety­ki; więc cóż to jest wła­ści­wie do dia­ska i co ma wspól­ne­go z moral­no­ścią, o któ­rej traktuje?!/, podob­nie jak anty-kon­cep­cja /znaczenie językowe!/ i tzw. abor­cja, czy­li usu­wa­nie cią­ży — są pozy­tyw­ne, potrzeb­ne, w porząd­ku, ok i je powin­no się promować!
  (Do tego ci niby byli “księ­ża”, co ode­szli?! Kato­lic­cy?! Chy­ba że tacy jak kie­dyś u nas po woj­nie, w latach pięć­dzie­sią­tych, tzw. “księ­ża patrio­ci ” — prze­bie­rań­cy?!; więc bar­dzo dobrze!).
  To pisał Woland, czy­li Dia­beł z “Mistrza i Mał­go­rza­ty” MB?!
  Ps. Filo­zof JKM zno­wu powtó­rzył ostat­nio, iż w Pol­sce, i nie tyl­ko, bra­ku­je ludzi! I takie są wła­śnie skut­ki takie­go myśle­nia i postępowania…
  “Abor­tion kills children”
  Zgro­za! Źle! Szkoda!
  Bez odbioru

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy