Edukacja filozoficzna Studia filozoficzne

Gdzie na studia filozoficzne? Zestawienie 2021

gdzie na studia filozoficzne? gdzie można studiować filozofię? filozofia w roku 2019 2020
Drodzy Maturzyści, niebawem przed Wami decyzja, co studiować. Jesteśmy przekonani, że filozofia to dobry wybór. Dla tych, którzy rozważają jej studiowanie, przygotowaliśmy krztynę pożytecznych informacji: listę ośrodków filozofii w Polsce wraz z adresami ich stron internetowych i skrzynek mailowych.

Insty­tut Filo­zo­fii Aka­de­mii Igna­tia­num w Krakowie
ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
filozofia@ignatianum.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Krakowie
ifis.up.krakow.pl
ifis@up.krakow.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego
wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_filozofii
bozena.lewaniak-tobis@ug.edu.pl

Kate­dra Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Huma­ni­stycz­no-Przy­rod­ni­cze­go im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie
filozofia.whum.ujd.edu.pl/
whum.cow1@ujd.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II
filozofia.kul.pl
filozofia@kul.pl

Wydział Filo­zo­ficz­ny Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu
filozofia.amu.edu.pl
filozof@amu.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Krakowie
filozofia.uj.edu.pl
m.wicher@uj.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Bydgoszczy
filozofia.ukw.edu.pl
ifukw@ukw.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego
filozof.uni.lodz.pl
filozofia@uni.lodz.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lublinie
filozofia.umcs.lublin.pl
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu
filozofia.umk.pl
filozofia@umk.pl

Kate­dra Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opolskiego
filozofia.wns.uni.opole.pl
insthist@uni.opole.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Rzeszowskiego
ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-filozofii
sekinfil@ur.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii i Kogni­ty­wi­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Szczecińskiego
fik.usz.edu.pl
ifik@usz.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Katowicach
us.edu.pl/instytut/ifil
sebastian.spiewak@us.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsztynie
uwm.edu.pl/filozofia
sekretariat-if@uwm.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego
www.filozofia.uw.edu.pl
a.chybinska@uw.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego
filozofia.uni.wroc.pl
wns.if@uwr.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Zielonogórskiego
ifil.uz.zgora.pl
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu w Białymstoku
filozofia.uwb.edu.pl
if@uwb.edu.pl

Wydział Filo­zo­ficz­ny Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Krakowie
wf.upjp2.edu.pl
wf@upjp2.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Warszawie
filozofia.uksw.edu.pl
wfch@uksw.edu.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy