Nowości wydawnicze Patronaty

Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej – nowość wydawnicza

Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej autorstwa Katarzyny de Lazari-Radek to nowość wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

Kata­rzy­na de Laza­ri-Radek prze­pro­wa­dza współ­cze­sną obro­nę hedo­ni­zmu, bio­rąc pod uwa­gę argu­men­ty filo­zo­ficz­ne, neu­ro­nau­ko­we i psy­cho­lo­gicz­ne. Sta­wia śmia­łą tezę, że przy­jem­ność to stan umy­słu, któ­ry sam w sobie jest „god­ny pożą­da­nia”. Poru­sza zagad­nie­nia dobro­sta­nu, szczę­ścia, dobre­go życia, war­to­ści i per­fek­cjo­ni­zmu. Podej­mu­je też pole­mi­kę z taki­mi filo­zo­fa­mi jak Robert Nozick, Gil­bert Ryle i Fred Feldman.


Autor: Kata­rzy­na de Lazari-Radek

Tytuł: God­ny pożą­da­nia stan świa­do­mo­ści. O przy­jem­no­ści jako war­to­ści ostatecznej

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego

Licz­ba stron: 592

ISBN: 978–83-8220–370‑7

e‑ISBN: 978–83-8220–371‑4


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy