Ogłoszenia Patronaty

Horyzontalny Klub Dyskusyjny: Rozmówki filozoficzne dla dzieci w wieku 10–12 lat. Warsztaty #2

Tatuś Muminka powiedział kiedyś, że „mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu” . Zajęcia zatytułowane „Gdzie mieszkają myśli?” postarają się to zmienić: dzieci będą ćwiczyć się w formułowaniu i wypowiadaniu myśli, tak, aby obie te czynności nie sprawiały trudności. Uczestnicy sięgną do podstawowych problemów filozoficznych i będą uczyć się o nich dyskutować.

W ramach zajęć dzie­ci zetkną się z pod­sta­wo­wy­mi pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­ny­mi, wyćwi­czą się w mówie­niu oraz słu­cha­niu innych. Zdo­bę­dą umie­jęt­no­ści, któ­re mają prze­ło­że­nie na lep­sze zro­zu­mie­nie tre­ści przy­swa­ja­nych w szko­le, a tak­że wzrost pew­no­ści sie­bie, zro­zu­mie­nia swo­ich moty­wa­cji i innych osób. Z jed­nej stro­ny poprzez deba­to­wa­nie i pre­zen­to­wa­nie swo­ich prze­ko­nań dziec­ko nabie­ra wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści, otwie­ra się na dzie­le­nie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi i uczy się mówić tak, aby było dobrze zro­zu­mia­ne. Z dru­giej zaś stro­ny słu­cha­jąc innych i ćwi­cząc się w przyj­mo­wa­niu róż­nych per­spek­tyw, dziec­ko wzmac­nia swo­ją empa­tię i zro­zu­mie­nie, skąd bie­rze się róż­no­rod­ność świata.

Filo­zo­fo­wa­nie, nie­za­leż­nie od wie­ku, roz­bu­dza cie­ka­wość, uczy samo­dziel­no­ści oraz kry­tycz­ne­go myślenia.

Cena zajęć: 70 zł/ 2 zaję­cia w mie­sią­cu lub 40 zł/ 1 zajęcia.

Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w Domu Kul­tu­ry Świt w co dru­gą sobo­tę o godzi­nie 12:00. Zaję­cia trwa­ją 60 minut.

Zapi­sy: fan­pa­ge Hory­zon­tal­ny Klub Dys­ku­syj­ny — mailo­wo: horyzontalnyklub@gmail.com lub tele­fo­nicz­nie u pro­wa­dzą­cej Mar­ty­ny Mazur: 535 208 726


Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia: Hory­zon­tal­ny Klub Dyskusyjny

Patron medial­ny wyda­rze­nia: Filozofuj!

Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj.

Miej­sce: War­sza­wa, Wysoc­kie­go 11

Czas: co dru­ga sobo­ta 12:00–13:00, start: 10 października

Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy