Ogłoszenia Patronaty

Horyzontalny Klub Dyskusyjny: Rozmówki filozoficzne dla dzieci w wieku 10–12 lat. Warsztaty #2

Tatuś Muminka powiedział kiedyś, że „mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu” . Zajęcia zatytułowane „Gdzie mieszkają myśli?” postarają się to zmienić: dzieci będą ćwiczyć się w formułowaniu i wypowiadaniu myśli, tak, aby obie te czynności nie sprawiały trudności. Uczestnicy sięgną do podstawowych problemów filozoficznych i będą uczyć się o nich dyskutować.

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach zajęć dzie­ci zetkną się z pod­sta­wo­wy­mi pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­ny­mi, wyćwi­czą się w mówie­niu oraz słu­cha­niu innych. Zdo­bę­dą umie­jęt­no­ści, któ­re mają prze­ło­że­nie na lep­sze zro­zu­mie­nie tre­ści przy­swa­ja­nych w szko­le, a tak­że wzrost pew­no­ści sie­bie, zro­zu­mie­nia swo­ich moty­wa­cji i innych osób. Z jed­nej stro­ny poprzez deba­to­wa­nie i pre­zen­to­wa­nie swo­ich prze­ko­nań dziec­ko nabie­ra wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści, otwie­ra się na dzie­le­nie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi i uczy się mówić tak, aby było dobrze zro­zu­mia­ne. Z dru­giej zaś stro­ny słu­cha­jąc innych i ćwi­cząc się w przyj­mo­wa­niu róż­nych per­spek­tyw, dziec­ko wzmac­nia swo­ją empa­tię i zro­zu­mie­nie, skąd bie­rze się róż­no­rod­ność świata.

Filo­zo­fo­wa­nie, nie­za­leż­nie od wie­ku, roz­bu­dza cie­ka­wość, uczy samo­dziel­no­ści oraz kry­tycz­ne­go myślenia.

Cena zajęć: 70 zł/ 2 zaję­cia w mie­sią­cu lub 40 zł/ 1 zajęcia.

Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w Domu Kul­tu­ry Świt w co dru­gą sobo­tę o godzi­nie 12:00. Zaję­cia trwa­ją 60 minut.

Zapi­sy: fan­pa­ge Hory­zon­tal­ny Klub Dys­ku­syj­ny — mailo­wo: horyzontalnyklub@gmail.com lub tele­fo­nicz­nie u pro­wa­dzą­cej Mar­ty­ny Mazur: 535 208 726


Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia: Hory­zon­tal­ny Klub Dyskusyjny

Patron medial­ny wyda­rze­nia: Filozofuj!

Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj.

Miej­sce: War­sza­wa, Wysoc­kie­go 11

Czas: co dru­ga sobo­ta 12:00–13:00, start: 10 października

Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy