Aktualności Edukacja filozoficzna Konkursy Ogłoszenia Wydarzenia

Ingarden in the Saxon Garden” – filozoficzny piknik rodzinny

„Ingarden in the Saxon Garden” to filozoficzny piknik rodzinny, który organizujemy 12 września 2020 r. w Ogrodzie Saskim w Lublinie. W jego ramach szykujemy atrakcje dla uczestników w każdym wieku: tych najmłodszych, tych trochę starszych, a także młodzieży i dorosłych. Warsztaty, konkursy (z nagrodami!), własnoręczne malowanie toreb i filozofowanie pod chmurką.

Zapisz się do naszego newslettera

W 2020 r. przy­pa­da 50. roczni­ca śmier­ci wielkiego pol­skiego filo­zo­fa, Romana Ingar­de­na. Bieżą­cy rok został ogłos­zony przez Sejm RP jego imie­niem. Chce­my wyko­rzys­tać tę okazję do upowszech­nienia wiedzy o jego postaci wśród Lublin­ian.

Nasz piknik to okaz­ja do wspól­nego, między­pokole­niowego filo­zo­fowa­nia na łonie natu­ry – w samym ser­cu mias­ta, lecz z dala od miejskiego zgiełku. Przykładów na to, że pop­u­laryza­c­ja filo­zofii zarówno wśród dorosłych jaki i dzieci, młodzieży jest nie tylko możli­wa, ale odby­wa się ze świet­ny­mi rezul­tata­mi, mamy aż nad­to, bo od lat z powodze­niem orga­nizu­je­my tego typu warsz­taty.  Zaprasza­my i zachę­camy do zabra­nia ze sobą koca lub kari­maty, na której będzie moż­na usiąść. 


Udzi­ał w pikniku jest nieod­płat­ny. Licz­ba miejsc na warsz­taty jest ogranic­zona. Chęć udzi­ału w warsz­tat­ach prosimy wysyłać na adres: olga.tuznik@academicon.pl z dopiskiem: „Piknik — warsz­taty”. W treś­ci maila prosimy podać imię i nazwisko Uczest­ni­ka, tele­fon kon­tak­towy, określić godz­inę i grupę wg poniższego rozkładu:

Rozkład grup warsz­ta­towych:

Warsz­taty filo­zoficzne dla dzieci (5–8 lat)

Gru­pa 1: 10.00–10.45

Gru­pa 2: 10.00–10.45

Gru­pa 3: 11.00–11.45

Gru­pa 4: 11.00–11.45

Gru­pa 5: 12.00–12.45

Gru­pa 6: 12.00–12.45 

Warsz­taty filo­zoficzne dla młodzieży (14–19 lat)

Gru­pa 1: 10.00–10.45

Gru­pa 2: 10.55–11.40

Warsz­taty będą doty­czyły prob­le­mu różnych sposobów ist­nienia.

Konkurs dla dzieci (8–12 lat)

1. tura: 10.00 — 10.50

2. tura: 11.00 — 11.50

3. tura: 12.00 — 12.50

Mal­owanie toreb: będzie odby­wać się przez cały czas trwa­nia pikniku. Po wycz­er­pa­niu toreb zapewnionych przez orga­ni­za­to­ra chęt­ni uczest­ni­cy będą mogli nanosić tekst na włas­ną tor­bę lub koszulkę itp. 

A już ter­az zachę­camy Was do kliknię­cia „Wezmę udzi­ał” w face­bookowym wydarze­niu , gdzie będą pojaw­iać się najświeższe infor­ma­c­je doty­czące pikniku

***

Chce­my Wam przed­staw­ić naszą wspani­ałą kadrę, która poprowadzi warsz­taty. Kto to taki? 

Jacek Woj­tysi­ak – pro­fe­sor filo­zofii, kierown­ik Kat­edry Teorii Poz­na­nia Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II. Autor podręczników do filo­zofii: Pochwała cieka­woś­ci oraz Filo­zofia i życie. W pra­cy naukowej tropi dwa słowa: byćdlaczego. Poza tym lubi leni­u­chować na łonie rodziny, czy­tać Bib­lię, słuchać muzy­ki barokowej i kon­tem­plować przy­rodę. Uza­leżniony od słowa drukowanego i od dysku­towa­nia ze wszys­tki­mi o wszys­tkim. Hob­by: zbieranie cza­pek z różnych możli­wych światów.

Eweli­na Grądz­ka – mag­is­ter filo­zofii i poli­tologii, pop­u­laryza­tor­ka nau­ki. Akredy­towany tren­er z filo­zofii dla dzieci przy „The Phi­los­o­phy Foun­da­tion” w Lon­dynie. Prowadz­iła zaję­cia z filo­zofii w Szkole Pod­sta­wowej Sand­hurst w Cat­ford w Lon­dynie. Jest członkiem europe­jskiego zrzeszenia prak­tyków filo­zofii dla dzieci SOPHIA. Wierzy, za Arys­tote­le­sem, że „wszys­tkim ludziom wrod­zone jest prag­nie­nie poz­nawa­nia”. Jest preze­sem Sto­warzyszenia „Pod wspól­nym niebem”, którego mis­ją jest zaan­gażowanie w budowanie społeczeńst­wa opartego na wiedzy oraz pro­mowanie idei poko­ju i współpra­cy. Założyła Akademię Młodego Filo­zo­fa im. K. Twar­dowskiego. Prowadzi pro­jek­ty w Polsce i za granicą, m.in. w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się, takich jak Kir­gis­tan, Tadżyk­istan, Arme­nia.

Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka – absol­wen­t­ka filo­zofii teo­re­ty­cznej na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim  oraz his­torii na Uni­w­er­syte­cie Marii Curie-Skłodowskiej, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szkole Pod­sta­wowej im. B. Chro­brego w Lublin­ie. Zain­tere­sowa­nia naukowe: dydak­ty­ka filo­zofii, ety­ka środowiskowa i bioe­ty­ka. Poza filo­zofią pasjonu­je ją taniec współczes­ny, który w wol­nych chwilach inten­sy­wnie upraw­ia

***

Data: 12 wrześ­nia 2020 r.

Miejsce: Ogród Sas­ki (tere­ny zielone przy mus­zli kon­cer­towej)

Godz­i­na: 10:00–13:00

***

Wydarze­nie sfi­nan­sowano ze środ­ków Fun­dacji ORLEN. Orga­ni­za­torem jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy