Aktualności Edukacja filozoficzna Konkursy Ogłoszenia Wydarzenia

Ingarden in the Saxon Garden” – filozoficzny piknik rodzinny

„Ingarden in the Saxon Garden” to filozoficzny piknik rodzinny, który organizujemy 12 września 2020 r. w Ogrodzie Saskim w Lublinie. W jego ramach szykujemy atrakcje dla uczestników w każdym wieku: tych najmłodszych, tych trochę starszych, a także młodzieży i dorosłych. Warsztaty, konkursy (z nagrodami!), własnoręczne malowanie toreb i filozofowanie pod chmurką.

W 2020 r. przy­pa­da 50. rocz­ni­ca śmier­ci wiel­kie­go pol­skie­go filo­zo­fa, Roma­na Ingar­de­na. Bie­żą­cy rok został ogło­szo­ny przez Sejm RP jego imie­niem. Chce­my wyko­rzy­stać tę oka­zję do upo­wszech­nie­nia wie­dzy o jego posta­ci wśród Lublinian.

Nasz pik­nik to oka­zja do wspól­ne­go, mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go filo­zo­fo­wa­nia na łonie natu­ry – w samym ser­cu mia­sta, lecz z dala od miej­skie­go zgieł­ku. Przy­kła­dów na to, że popu­la­ry­za­cja filo­zo­fii zarów­no wśród doro­słych jaki i dzie­ci, mło­dzie­ży jest nie tyl­ko moż­li­wa, ale odby­wa się ze świet­ny­mi rezul­ta­ta­mi, mamy aż nad­to, bo od lat z powo­dze­niem orga­ni­zu­je­my tego typu warsz­ta­ty.  Zapra­sza­my i zachę­ca­my do zabra­nia ze sobą koca lub kari­ma­ty, na któ­rej będzie moż­na usiąść. 


Udział w pik­ni­ku jest nie­od­płat­ny. Licz­ba miejsc na warsz­ta­ty jest ogra­ni­czo­na. Chęć udzia­łu w warsz­ta­tach pro­si­my wysy­łać na adres: olga.tuznik@academicon.pl z dopi­skiem: „Pik­nik — warsz­ta­ty”. W tre­ści maila pro­si­my podać imię i nazwi­sko Uczest­ni­ka, tele­fon kon­tak­to­wy, okre­ślić godzi­nę i gru­pę wg poniż­sze­go rozkładu:

Roz­kład grup warsztatowych:

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne dla dzie­ci (5–8 lat) 

Gru­pa 1: 10.00–10.45

Gru­pa 2: 10.00–10.45

Gru­pa 3: 11.00–11.45

Gru­pa 4: 11.00–11.45

Gru­pa 5: 12.00–12.45

Gru­pa 6: 12.00–12.45 

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne dla mło­dzie­ży (14–19 lat) 

Gru­pa 1: 10.00–10.45

Gru­pa 2: 10.55–11.40

Warsz­ta­ty będą doty­czy­ły pro­ble­mu róż­nych spo­so­bów istnienia.

Kon­kurs dla dzie­ci (8–12 lat)

1. tura: 10.00 — 10.50

2. tura: 11.00 — 11.50

3. tura: 12.00 — 12.50

Malo­wa­nie toreb: będzie odby­wać się przez cały czas trwa­nia pik­ni­ku. Po wyczer­pa­niu toreb zapew­nio­nych przez orga­ni­za­to­ra chęt­ni uczest­ni­cy będą mogli nano­sić tekst na wła­sną tor­bę lub koszul­kę itp. 

A już teraz zachę­ca­my Was do klik­nię­cia „Wezmę udział” w face­bo­oko­wym wyda­rze­niu , gdzie będą poja­wiać się naj­śwież­sze infor­ma­cje doty­czą­ce pikniku

***

Chce­my Wam przed­sta­wić naszą wspa­nia­łą kadrę, któ­ra popro­wa­dzi warsz­ta­ty. Kto to taki? 

Jacek Woj­ty­siak – pro­fe­sor filo­zo­fii, kie­row­nik Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. Autor pod­ręcz­ni­ków do filo­zo­fii: Pochwa­ła cie­ka­wo­ści oraz Filo­zo­fia i życie. W pra­cy nauko­wej tro­pi dwa sło­wa: byćdla­cze­go. Poza tym lubi leniu­cho­wać na łonie rodzi­ny, czy­tać Biblię, słu­chać muzy­ki baro­ko­wej i kon­tem­plo­wać przy­ro­dę. Uza­leż­nio­ny od sło­wa dru­ko­wa­ne­go i od dys­ku­to­wa­nia ze wszyst­ki­mi o wszyst­kim. Hob­by: zbie­ra­nie cza­pek z róż­nych moż­li­wych światów.

Ewe­li­na Grądz­ka – magi­ster filo­zo­fii i poli­to­lo­gii, popu­la­ry­za­tor­ka nauki. Akre­dy­to­wa­ny tre­ner z filo­zo­fii dla dzie­ci przy „The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion” w Lon­dy­nie. Pro­wa­dzi­ła zaję­cia z filo­zo­fii w Szko­le Pod­sta­wo­wej San­dhurst w Cat­ford w Lon­dy­nie. Jest człon­kiem euro­pej­skie­go zrze­sze­nia prak­ty­ków filo­zo­fii dla dzie­ci SOPHIA. Wie­rzy, za Ary­sto­te­le­sem, że „wszyst­kim ludziom wro­dzo­ne jest pra­gnie­nie pozna­wa­nia”. Jest pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia „Pod wspól­nym nie­bem”, któ­re­go misją jest zaan­ga­żo­wa­nie w budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa opar­te­go na wie­dzy oraz pro­mo­wa­nie idei poko­ju i współ­pra­cy. Zało­ży­ła Aka­de­mię Mło­de­go Filo­zo­fa im. K. Twar­dow­skie­go. Pro­wa­dzi pro­jek­ty w Pol­sce i za gra­ni­cą, m.in. w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, takich jak Kir­gi­stan, Tadży­ki­stan, Armenia.

Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka filo­zo­fii teo­re­tycz­nej na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim  oraz histo­rii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie uprawia

***

Data: 12 wrze­śnia 2020 r.

Miej­sce: Ogród Saski (tere­ny zie­lo­ne przy musz­li koncertowej)

Godzi­na: 10:00–13:00

***

Wyda­rze­nie sfi­nan­so­wa­no ze środ­ków Fun­da­cji ORLEN. Orga­ni­za­to­rem jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!” 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy