Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzone kierunki studiów: filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna, studia podyplomowe coaching i mentoring, filozofia i etyka (wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością). W programie bogata oferta języków obcych, zajęcia fakultatywne umożliwiające indywidualizację kształcenia, oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na uniwersytety w krajach Unii Europejskiej i możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 48.


> arty­kuł sponsorowany

Filo­zo­fia na UMCS w Lubli­nie: opis kie­run­ków studiów.

Stu­den­tom ofe­ru­je­my roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań w licz­nych kołach nauko­wych, udział w atrak­cyj­nych pro­jek­tach, prak­ty­kach i tre­nin­gach oraz uczest­nic­two w kon­fe­ren­cjach nauko­wych i spo­tka­niach z przy­szły­mi pracodawcami.

STUDIA FILOZOFICZNE

Zapew­nia­ją upo­rząd­ko­wa­ną wie­dzę ogól­ną z zakre­su histo­rii filo­zo­fii i filo­zo­fii naj­now­szej, onto­lo­gii, epi­ste­mo­lo­gii, filo­zo­fii nauki, ety­ki i este­ty­ki, a tak­że filo­zo­fii pol­skiej oraz logi­ki, psy­cho­lo­gii i socjo­lo­gii. Stu­dia posze­rza­ją hory­zon­ty umy­sło­we, a tak­że słu­żą budo­wa­niu racjo­nal­ne­go obra­zu świa­ta. Absol­wen­ci zdo­by­wa­ją cenio­ne na ryn­ku pra­cy spraw­no­ści inte­lek­tu­al­ne: logicz­ne­go i nie­za­leż­ne­go myśle­nia, kry­ty­cy­zmu, ana­li­zy i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, pro­wa­dze­nia dys­ku­sji i sztu­ki argu­men­ta­cji oraz jasne­go i wyraź­ne­go for­mu­ło­wa­nia myśli. Filo­zo­fia może być stu­dio­wa­na jako głów­ny kie­ru­nek, ale sta­no­wi rów­nież dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie wykształ­ce­nia jako dru­gi kie­ru­nek stu­diów. Spe­cjal­no­ści: filo­zo­fia teo­re­tycz­na, doradz­two i komu­ni­ka­cja w biz­ne­sie, kul­tu­ry azjatyckie.

KOGNITYWISTYKA

to interdys­­cyplinarna dzie­dzi­na odpo­wia­da­ją­ca na pyta­nie: czym jest i jak dzia­ła umysł. Stu­den­ci zdo­by­wa­ją wie­dzę o psy­cho­lo­gicz­nych mecha­ni­zmach ludz­kie­go umy­słu, ich neu­ro­bio­lo­gicz­nych pod­sta­wach, języ­ku, kom­pu­te­ro­wych środ­kach symu­la­cji umy­słu. Uczą się wyko­rzy­sty­wać wie­dzę w two­rze­niu prze­ka­zów języ­ko­wych i ana­li­zie sze­ro­ko rozu­mia­nej komu­ni­ka­cji, pozna­ją współ­cze­sne kon­tro­wer­sje i dys­ku­sje doty­czą­ce umy­słu, jego natu­ry i funk­cjo­no­wa­nia. Stu­den­ci zdo­by­wa­ją prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się języ­kiem angiel­skim (wybra­ne zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w języ­ku angiel­skim) i pro­gra­mo­wa­nia. Zaję­cia pro­wa­dzą pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Insty­tu­tu Infor­ma­ty­ki, Insty­tu­tu Angli­sty­ki, Insty­tu­tu Psy­cho­lo­gii, Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go, Szpi­ta­la Woje­wódz­kie­go oraz naukow­cy z Cen­ter for Cogni­ti­ve Semio­tics przy Uni­wer­sy­te­cie w Lund (Szwe­cja).

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

to nowa­tor­ski, uni­ka­to­wy w ska­li kra­ju kie­ru­nek stu­diów, adre­so­wa­ny do osób, któ­re chcą zdo­być kom­pe­ten­cje wyso­ko cenio­ne w nowo­cze­snych spo­łe­czeń­stwach i na ryn­ku pra­cy – kre­atyw­ność w myśle­niu i dzia­ła­niu, nie­sza­blo­no­wość, kry­ty­cyzm, inno­wa­cyj­ność, przed­się­bior­czość, sku­tecz­ność. W pro­gra­mie stu­diów zaję­cia zazna­ja­mia­ją­ce stu­den­tów z naj­waż­niej­szy­mi aspek­ta­mi sfe­ry publicz­nej, psy­cho­lo­gii, socjo­tech­nik, antro­po­lo­gii, filo­zo­fii poli­ty­ki, mediów w sfe­rze publicz­nej oraz licz­ne zaję­cia warsz­ta­to­we (warsz­ta­ty komu­ni­ka­cji, kre­atyw­no­ści, przy­go­to­wa­nie do wystą­pień publicz­nych) i prak­ty­ki. Zaję­cia pro­wa­dzą rów­nież pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Psy­cho­lo­gii, Insty­tu­tu Kul­tu­ro­znaw­stwa, Insty­tu­tu Sztuk Pięk­nych, Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej, a tak­że Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej i doświad­cze­ni prak­ty­cy (tre­ne­rzy, przed­się­bior­cy, dzia­ła­cze kultury).

EUROPEISTYKA

to nowa­tor­ski i dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cy się inter­dy­scy­pli­nar­ny kie­ru­nek stu­diów, kształ­cą­cy w zakre­sie dzie­dzin nauk spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych, eko­no­micz­nych i praw­nych. Sku­tecz­ność reali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu stu­diów oraz dosto­so­wa­nie pro­gra­mu kształ­ce­nia do wymo­gów współ­cze­sne­go ryn­ku pra­cy zapew­nia wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra dydak­tycz­na, eks­per­ci z doświad­cze­niem prak­tycz­nym oraz współ­pra­ca z przed­się­bior­ca­mi, urzę­da­mi, insty­tu­cja­mi spo­łecz­ny­mi i kul­tu­ral­ny­mi. Współ­pra­ca ta umoż­li­wia budo­wa­nie rela­cji z ryn­kiem pra­cy, orga­ni­zo­wa­nie prak­tyk i sta­ży, a w przy­szło­ści zatrud­nie­nie. Spe­cjal­no­ści: zarzą­dza­nie kul­tu­rą i komu­ni­ka­cją spo­łecz­ną; zarzą­dza­nie zdro­wiem i pro­fi­lak­ty­ka spo­łecz­na; mobil­ność społeczna.


Dane tele­adre­so­we
Pl. Marii Curie-Skło­dow­skiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

wfis.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
kognitywistyka.umcs.lublin.pl
kreatywnosc.umcs.lublin.pl
europeistyka.umcs.lublin.pl

fb.com/filozofia.UMCS
fb.com/kognitywistyka.umcs
fb.com/kreatywnosc.umcs
fb.com/europeistyka.umcs

Zasta­na­wiasz się nad stu­dia­mi filo­zo­ficz­ny­mi? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Stu­dia filo­zo­ficz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy