Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzone kierunki studiów: filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna, studia podyplomowe coaching i mentoring, filozofia i etyka (wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością). W programie bogata oferta języków obcych, zajęcia fakultatywne umożliwiające indywidualizację kształcenia, oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na uniwersytety w krajach Unii Europejskiej i możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 48.


> artykuł spon­sorowany

Filo­zofia na UMCS w Lublin­ie: opis kierunk­ów studiów.

Stu­den­tom ofer­u­je­my rozwi­janie zain­tere­sowań w licznych kołach naukowych, udzi­ał w atrak­cyjnych pro­jek­tach, prak­tykach i treningach oraz uczest­nict­wo w kon­fer­enc­jach naukowych i spotka­ni­ach z przyszły­mi pra­co­daw­ca­mi.

STUDIA FILOZOFICZNE

Zapew­ni­a­ją uporząd­kowaną wiedzę ogól­ną z zakre­su his­torii filo­zofii i filo­zofii najnowszej, ontologii, epis­te­mologii, filo­zofii nau­ki, ety­ki i este­ty­ki, a także filo­zofii pol­skiej oraz logi­ki, psy­chologii i socjologii. Stu­dia posz­erza­ją hory­zon­ty umysłowe, a także służą budowa­niu racjon­al­nego obrazu świa­ta. Absol­wen­ci zdoby­wa­ją cenione na rynku pra­cy sprawnoś­ci intelek­tu­alne: log­icznego i nieza­leżnego myśle­nia, kry­ty­cyz­mu, anal­izy i rozwiązy­wa­nia prob­lemów, prowadzenia dyskusji i sztu­ki argu­men­tacji oraz jas­nego i wyraźnego for­mułowa­nia myśli. Filo­zofia może być stu­diowana jako główny kierunek, ale stanowi również doskon­ałe uzu­pełnie­nie wyk­sz­tałce­nia jako dru­gi kierunek studiów. Spec­jal­noś­ci: filo­zofia teo­re­ty­cz­na, doradzt­wo i komu­nikac­ja w biz­ne­sie, kul­tu­ry azjaty­ck­ie.

KOGNITYWISTYKA

to interdys­­cyplinarna dziedz­i­na odpowiada­ją­ca na pytanie: czym jest i jak dzi­ała umysł. Stu­den­ci zdoby­wa­ją wiedzę o psy­cho­log­icznych mech­a­niz­mach ludzkiego umysłu, ich neu­ro­bi­o­log­icznych pod­stawach, języku, kom­put­erowych środ­kach symu­lacji umysłu. Uczą się wyko­rzysty­wać wiedzę w tworze­niu przekazów językowych i anal­izie sze­roko rozu­mi­anej komu­nikacji, poz­na­ją współczesne kon­trow­er­sje i dyskus­je doty­czące umysłu, jego natu­ry i funkcjonowa­nia. Stu­den­ci zdoby­wa­ją prak­ty­czne umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się językiem ang­iel­skim (wybrane zaję­cia prowad­zone są w języku ang­iel­skim) i pro­gramowa­nia. Zaję­cia prowadzą pra­cown­i­cy Insty­tu­tu Filo­zofii, Insty­tu­tu Infor­maty­ki, Insty­tu­tu Anglisty­ki, Insty­tu­tu Psy­chologii, Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego oraz naukow­cy z Cen­ter for Cog­ni­tive Semi­otics przy Uni­w­er­syte­cie w Lund (Szwec­ja).

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

to nowa­tors­ki, unika­towy w skali kra­ju kierunek studiów, adresowany do osób, które chcą zdobyć kom­pe­tenc­je wysoko cenione w nowoczes­nych społeczeńst­wach i na rynku pra­cy – kreaty­wność w myśle­niu i dzi­ała­niu, niesz­ablonowość, kry­ty­cyzm, innowa­cyjność, przed­siębior­c­zość, skuteczność. W pro­gramie studiów zaję­cia zaz­na­jami­a­jące stu­den­tów z najważniejszy­mi aspek­ta­mi sfery pub­licznej, psy­chologii, socjotech­nik, antropologii, filo­zofii poli­ty­ki, mediów w sferze pub­licznej oraz liczne zaję­cia warsz­ta­towe (warsz­taty komu­nikacji, kreaty­wnoś­ci, przy­go­towanie do wys­tąpień pub­licznych) i prak­ty­ki. Zaję­cia prowadzą również pra­cown­i­cy Insty­tu­tu Psy­chologii, Insty­tu­tu Kul­tur­oz­naw­st­wa, Insty­tu­tu Sztuk Pięknych, Insty­tu­tu Filologii Pol­skiej, a także Politech­ni­ki Lubel­skiej i doświad­czeni prak­ty­cy (tren­erzy, przed­siębior­cy, dzi­ałacze kul­tu­ry).

EUROPEISTYKA

to nowa­tors­ki i dynam­icznie rozwi­ja­ją­cy się inter­dyscy­pli­narny kierunek studiów, ksz­tałcą­cy w zakre­sie dziedzin nauk społecznych, human­isty­cznych, eko­nom­icznych i prawnych. Skuteczność real­i­zowanego pro­gra­mu studiów oraz dos­tosowanie pro­gra­mu ksz­tałce­nia do wymogów współczes­nego rynku pra­cy zapew­nia wyk­wal­i­fikowana kadra dydak­ty­cz­na, eksper­ci z doświad­cze­niem prak­ty­cznym oraz współpra­ca z przed­siębior­ca­mi, urzę­da­mi, insty­tuc­ja­mi społeczny­mi i kul­tur­al­ny­mi. Współpra­ca ta umożli­wia budowanie relacji z rynkiem pra­cy, orga­ni­zowanie prak­tyk i staży, a w przyszłoś­ci zatrud­nie­nie. Spec­jal­noś­ci: zarządzanie kul­turą i komu­nikacją społeczną; zarządzanie zdrowiem i pro­fi­lak­ty­ka społecz­na; mobil­ność społecz­na.


Dane telead­resowe
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

wfis.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
kognitywistyka.umcs.lublin.pl
kreatywnosc.umcs.lublin.pl
europeistyka.umcs.lublin.pl

fb.com/filozofia.UMCS
fb.com/kognitywistyka.umcs
fb.com/kreatywnosc.umcs
fb.com/europeistyka.umcs

Zas­tanaw­iasz się nad stu­di­a­mi filo­zoficzny­mi? Zajrzyj do naszego dzi­ału Stu­dia filo­zoficzne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy