Historia filozofii starożytnej Opracowania

Kobieta u źródeł filozofii

Uważna lektura Uczty Platona pozwala zauważyć, że Sokrates stwierdza, iż prawdy o miłości nauczył się od bardzo mądrej kobiety.

Zapisz się do naszego newslettera

Aspazję z Mile­tu podzi­wiali Plutarch i Pla­ton. Przez wiele lat doradza­ła Peryk­le­sowi i praw­dopodob­nie moż­na nawet przyp­isać jej autorstwo wielu z jego słyn­nych mów, naucza­ła również matem­aty­ki i reto­ry­ki. Być może należy również przyjąć, że miała ogrom­ny wpływ na Sokrate­sa i choć­by z tego powodu powin­na być trak­towana jako kluc­zowa postać starożyt­nej filo­zofii greck­iej. Armand D’An­gour z Uni­w­er­syte­tu w Oks­fordzie w wydanej właśnie książce Socrates in Love: The Mak­ing of a Philoso­pher stara się pokazać istot­ny wpływ Aspazji na filo­zofię zachod­niego świa­ta.

Uważ­na lek­tu­ra Ucz­ty Pla­tona pozwala zauważyć, że Sokrates stwierdza, iż prawdy o miłoś­ci nauczył się od bard­zo mądrej kobi­ety. Choć imię Aspazji w tekś­cie nie pada, to jest bard­zo praw­dopodob­ne, że Pla­ton miał na myśli właśnie ją. Dio­ty­ma-Aspaz­ja uczy o tym, że świat fizy­czny nie powinien przesła­ni­ać najwyższych wartoś­ci, a dban­ie o duszę jest ważniejsze niż dban­ie o ciało. Zaś w dia­logu Menek­senos pojaw­ia się stwierdze­nie, że to właśnie ona nauczyła Sokrate­sa, w jaki sposób wygłaszać mowy pogrze­bowe. Postać Aspazji być może stanowi klucz do młodoś­ci Sokrate­sa i for­mowa­nia się jego przekon­ań, które znamy z jego „dojrza­łej” filo­zofii.

Jed­nak najwięk­szą zasługą książ­ki D’An­goura jest przy­wróce­nie pamię­ci o Aspazji i wyek­sponowanie jej roli w świecie starożyt­nej filo­zofii. Warto pod­kreślić, że gdy­by jego tezy okaza­ły się słuszne, to na his­torię filo­zofii starożyt­nej powin­niśmy patrzeć już nieco inaczej. I do Hypatii z Alek­san­drii dodać następ­ną ważną postać.


Armand D’An­gour, Socrates in Love: The Mak­ing of a Philoso­pher, Lon­don 2019.


Źródło: The Con­ver­sa­tion

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy