Historia filozofii starożytnej Opracowania

Kobieta u źródeł filozofii

Uważna lektura Uczty Platona pozwala zauważyć, że Sokrates stwierdza, iż prawdy o miłości nauczył się od bardzo mądrej kobiety.

Aspa­zję z Mile­tu podzi­wia­li Plu­tarch i Pla­ton. Przez wie­le lat dora­dza­ła Pery­kle­so­wi i praw­do­po­dob­nie moż­na nawet przy­pi­sać jej autor­stwo wie­lu z jego słyn­nych mów, naucza­ła rów­nież mate­ma­ty­ki i reto­ry­ki. Być może nale­ży rów­nież przy­jąć, że mia­ła ogrom­ny wpływ na Sokra­te­sa i choć­by z tego powo­du powin­na być trak­to­wa­na jako klu­czo­wa postać sta­ro­żyt­nej filo­zo­fii grec­kiej. Armand D’An­go­ur z Uni­wer­sy­te­tu w Oks­for­dzie w wyda­nej wła­śnie książ­ce Socra­tes in Love: The Making of a Phi­lo­so­pher sta­ra się poka­zać istot­ny wpływ Aspa­zji na filo­zo­fię zachod­nie­go świata.

Uważ­na lek­tu­ra Uczty Pla­to­na pozwa­la zauwa­żyć, że Sokra­tes stwier­dza, iż praw­dy o miło­ści nauczył się od bar­dzo mądrej kobie­ty. Choć imię Aspa­zji w tek­ście nie pada, to jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że Pla­ton miał na myśli wła­śnie ją. Dio­ty­ma-Aspa­zja uczy o tym, że świat fizycz­ny nie powi­nien prze­sła­niać naj­wyż­szych war­to­ści, a dba­nie o duszę jest waż­niej­sze niż dba­nie o cia­ło. Zaś w dia­lo­gu Menek­se­nos poja­wia się stwier­dze­nie, że to wła­śnie ona nauczy­ła Sokra­te­sa, w jaki spo­sób wygła­szać mowy pogrze­bo­we. Postać Aspa­zji być może sta­no­wi klucz do mło­do­ści Sokra­te­sa i for­mo­wa­nia się jego prze­ko­nań, któ­re zna­my z jego „doj­rza­łej” filozofii. 

Jed­nak naj­więk­szą zasłu­gą książ­ki D’An­go­ura jest przy­wró­ce­nie pamię­ci o Aspa­zji i wyeks­po­no­wa­nie jej roli w świe­cie sta­ro­żyt­nej filo­zo­fii. War­to pod­kre­ślić, że gdy­by jego tezy oka­za­ły się słusz­ne, to na histo­rię filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej powin­ni­śmy patrzeć już nie­co ina­czej. I do Hypa­tii z Alek­san­drii dodać następ­ną waż­ną postać.


Armand D’An­go­ur, Socra­tes in Love: The Making of a Phi­lo­so­pher, Lon­don 2019.


Źró­dło: The Conver­sa­tion

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy