Konkursy Patronaty

Konkurs fotograficzny “EkoFoto” dla uczniów szkół średnich i wyższych

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, prowadzące studia z ochrony środowiska i sustainability studies, ogłasza konkurs fotograficzny „EkoFoto” dla uczniów szkół średnich i wyższych.

Zasa­dy konkursu:

* Każ­dy uczest­nik może nade­słać do 3 foto­gra­fii. Każ­da foto­gra­fia powin­na zawie­rać krót­ki opis (tytuł, orien­ta­cyj­na data wyko­na­nia, miej­sce wyko­na­nia, itp.).

* Nazwa pli­ku powin­na skła­dać się z nazwi­ska i pierw­szej lite­ry imie­nia oraz kolej­ne­go nume­ru foto­gra­fii, np.: Nowak_A_01

* Do kon­kur­su dopusz­cza się zdję­cia kolo­ro­we i czar­no-bia­łe w for­ma­cie pli­ków JPEG. Nade­sła­ne pli­ki (foto­gra­fie cyfro­we) muszą mie­ścić się w roz­dziel­czo­ści: min. 1200 x 900 max. 1800 x 1200 piks

* Zdjęć nie moż­na edy­to­wać (prze­ra­biać) w pro­gra­mach gra­ficz­nych. Zdję­cia zawie­ra­ją­ce wszel­kie ozdob­ni­ki, ram­ki, foto­mon­ta­że zosta­ną odrzucone

* Oso­ba zgła­sza­ją­ca zdję­cie do kon­kur­su oświad­cza, iż przy­słu­gu­ją jej wyłącz­ne i nie­ogra­ni­czo­ne pra­wa autor­skie do nade­sła­nych fotografii.

* Uczest­ni­cy bio­rą­cy udział w kon­kur­sie wyra­ża­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych (RODO).

Nagro­dę głów­ną w kon­kur­sie jest książ­ka Roge­ra Scru­to­na pt. Zie­lo­na filo­zo­fia, któ­rą ufun­do­wa­ła redak­cja „Filo­zo­fuj!”. Nagro­dy nie­spo­dzian­ki dla zdo­byw­ców dru­gie­go i trze­cie­go miej­sca ufun­do­wał Dzie­kan Wydzia­łu. Ponad­to auto­rzy 5 naj­lep­szych prac uzy­ska­ją dodat­ko­we punk­ty w rekru­ta­cji na rok aka­de­mic­ki 2021/22 nasze stu­dia anglo­ję­zycz­ne — Susta­ina­bi­li­ty Studies.

 

Zdję­cie kon­kur­so­we z imie­niem, nazwi­skiem, tele­fo­nem i adre­sem mailo­wym auto­ra nale­ży wysy­łać do 30 czerw­ca na adres mailo­wy p. Pau­li­ny Obrzud: p.obrzud@uksw.edu.pl

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do wysy­ła­nia autor­skich zdjęć poka­zu­ją­cych przyrodę.


Orga­ni­za­tor:

Cen­trum Eko­lo­gii i Eko­fi­lo­zo­fii UKSW

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

 

Infor­ma­cja na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra > tutaj.

Infor­ma­cja na pro­fi­lu face­bo­oko­wym orga­ni­za­to­ra > tutaj.


Wię­cej o Cen­trum Eko­lo­gii i Eko­fi­lo­zo­fii oraz o stu­diach z ochro­ny śro­do­wi­ska na UKSW moż­na zna­leźć > tutaj, a o stu­diach anglo­ję­zycz­nych Susta­ina­bi­li­ty Stu­dies > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy