Konkursy

Konkurs! Napisz nam swoje refleksje na temat biotechnologicznej ingerencji w życie człowieka i wygraj książkę!

poprawianie ewolucji konkurs
Wpływ biotechnologii na życie jednostki to już codzienność, mimo że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć jej długoterminowe konsekwencje. Masz przemyślenia w tym temacie? Napisz i wygraj książkę „Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi Johna Harrisa".

Dzię­ki Wydaw­nic­twu Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go mamy dla Was do roz­da­nia 2 egzem­pla­rze książ­ki Argu­men­ty etycz­ne za two­rze­niem lep­szych ludzi Joh­na Har­ri­sa. Aby mieć szan­sę na wygra­ną wystar­czy, że pod postem kon­kur­so­wym na naszym FB podzie­li­cie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat dłu­go­ter­mi­no­wych skut­ków inge­ren­cji bio­tech­no­lo­gii w życie czło­wie­ka. Spo­śród komen­ta­rzy wyło­ni­my trzy naj­bar­dziej odkryw­cze, a auto­rom wyśle­my po egzem­pla­rzu wspo­mnia­nej książki.

Ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu i cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na Wasze refleksje!

____________

Regu­la­min konkursu: 

?Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!” we współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego

?Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.

?Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: do 26.05.21 (śro­da) do 14:00

?Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do posta na Face­bo­oku

?Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni trzy naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­pla­rzu książki.

?Ter­min i spo­sób ogło­sze­nia zwy­cięz­cy: 26.05.2021 r. 15:00 (wpis w kana­łach social media nale­żą­cych do „Filo­zo­fuj!” )

?Nagro­dy: 2 książ­ki Popra­wia­nie ewo­lu­cji. Argu­men­ty etycz­ne za two­rze­niem lep­szych ludzi Joh­na Harrisa.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy