Aktualności Konkursy

Ku finałowi Olimpiady Filozoficznej

Za nami zawody okręgowe XXX Olimpiady Filozoficznej. Znamy już listę finalistów, którzy zmierzą się w zawodach na poziomie ogólnokrajowym. Gratulujemy 124 wspaniałym. Szczególnie cieszy nas, że wśród nich jest aż 5 uczestników Letniej Szkoły „Filozofuj!”. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Przy­pom­ni­jmy, że zawody okrę­gowe odbyły się 10 lutego 2018. Miały charak­ter egza­minu pisem­nego, składa­jącego się z dwóch częś­ci:

 1. Pier­wsza część pole­ga na samodziel­nym napisa­niu ese­ju na jeden spośród trzech tem­atów, zapro­ponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.
 2. W drugiej częś­ci uczest­ni­cy rozwiązu­ją test, na który składa­ją się zada­nia wielokrot­nego wyboru i zada­nia otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.

Oto tegoroczne tem­aty ese­jów:

Ale choć nie ist­nieją racjon­alne, naukowe postawy ety­ki, ist­nieją ety­czne pod­stawy nau­ki i racjon­al­iz­mu. Idea bezstron­noś­ci prowadzi do idei odpowiedzial­noś­ci; musimy nie tylko uważnie słuchać argu­men­tów, ale mamy obow­iązek odpowiadać za nasze czyny, gdy dotyka­ją innych. W ten sposób racjon­al­izm jest nieroz­er­wal­nie związany z uznaniem koniecznoś­ci ist­nienia insty­tucji społecznych, powołanych do obrony wol­noś­ci kry­ty­ki, wol­noś­ci myśli, wol­noś­ci człowieka.

Karl Pop­per, Społeczeńst­wo otwarte

Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ule­ga­ją zep­su­ciu, są dobre. […] Zep­su­cie jest szkodą; a prze­cież nie było­by szkodą, gdy­by nie pole­gało na zmniejsze­niu dobra. Albo więc zep­su­cie nie wyrządza żad­nej szkody (co oczy­wiś­cie jest stwierdze­niem niedorzecznym), albo (co jest oczy­wistą prawdą) wszelkie rzeczy, które ule­ga­ją zep­su­ciu, są pozbaw­ione jakiegoś dobra. Jeśli zaś zostaną pozbaw­ione wszelkiego dobra w ogóle, przes­taną ist­nieć.

św. Augustyn, Wyz­na­nia

Przeko­nanie, że maszyny nie mogą nas zaskaki­wać („dokon­ać czegoś naprawdę nowego”), jest, jak mi się wyda­je, następst­wem pewnego błę­du, o który szczegól­nie łat­wo u matem­aty­ka czy filo­zo­fa. Jest to przeświad­cze­nie, że umysł, uświadami­a­jąc sobie dany fakt, chwyta jed­nocześnie wszys­tkie jego kon­sek­wenc­je. Założe­nie takie bywa częs­to bard­zo użyteczne, ale zbyt łat­wo zapom­i­namy, że jest fałszy­we.

Alan Tur­ing, Maszy­na liczą­ca a inteligenc­ja

Najlep­sze prace na poziomie okrę­gowym otwier­a­ją ich autorom drogę do finału. Oprócz tej rekomen­dacji do zawodów ogól­nokra­jowych Komite­ty Okrę­gowe OF orga­nizu­ją nagrody rzec­zowe. Na przykład w lubel­s­kich zawodach okrę­gowych, którym przyglą­dał się na miejs­cu przed­staw­iciel redakcji „Filo­zo­fuj!”, zwycięz­ca otrzy­mał note­booka, który ufun­dował dr Andrzej Jez­nach, biz­nes­men, prop­a­ga­tor filo­zofii man­age­men­tu.


Pole­camy lek­turę wywiadów ze zwyciężczynią XXVIII OF oraz zwyciężczynią XXIX OF.


Przy­pom­i­namy, że kwal­i­fikac­ja do zawodów cen­tral­nych ma charak­ter dwustop­niowy. Pier­wszym etapem jest rekomen­dac­ja udzielona przez właś­ci­wy Komitet Okrę­gowy, drugim – pro­ces kwal­i­fikacji przeprowad­zony przez Komisję Kwal­i­fika­cyjną, powołaną w tym celu przez prze­wod­niczącą Komite­tu Głównego OF. Komis­ja Kwal­i­fika­cyj­na kwal­i­fiku­je do zawodów III stop­nia tych uczest­ników Olimpiady, którzy uzyskali najlep­sze wyni­ki w skali całego kra­ju.

Poniżej peł­na lista 124 osób, który zostały zak­wal­i­fikowane do finału XXX OF. Najwięcej final­istów pochodzi z okręgu warsza­wskiego – 36 (blisko 30%), drugie miejsce zajął okręg gdańs­ki – 15 final­istów, podi­um uzu­peł­nia okręg szczecińs­ki – 9 final­istów. Uwagę zwraca­ją też dobre wyni­ki okręgów: dol­nośląskiego, krakowskiego i skierniewick­iego, które do finału wprowadz­iły po 7 uczniów. Wszys­tkim final­is­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

Oto pełny rank­ing KO:

 1. warsza­ws­ki – 36
 2. gdańs­ki – 15
 3. szczecińs­ki – 9
 4. krakows­ki, skierniewic­ki, dol­nośląs­ki – po 7
 5. zielonogórs­ki – 6
 6. radom­s­ki – 5
 7. katow­ic­ki, olsz­tyńs­ki, kujawsko-pomors­ki – po 4
 8. lubel­s­ki, poz­nańs­ki, biel­sko-biel­s­ki, kielec­ki, biało­s­toc­ki – po 3
 9. łódz­ki, opol­s­ki, rzes­zows­ki, częs­to­chows­ki, siedlec­ki – po 1.

Szczegól­nie nas cieszy, że w finale znalazło się aż 5 uczest­ników dwóch edy­cji Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”: Lena Bog­dańs­ka, Tomasz Det­laf, Staszek Gut (nasz kole­ga redak­cyjny), Kacper Łepec­ki, Fran­cieszek Ogidel.

Finał odbędzie się 14 kwiet­nia. Będziemy Wam kibi­cow­ać.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy