Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Warszawa

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Warszawie

Wreszcie podbijamy stolicę! Zapraszamy na pierwszą w Warszawie debatę Klubu ‘Filozofuj!”. Poświęcona ona będzie kulturze - jej istocie i znaczeniu. Dyskutować będą: prof. Jacek Hołówka (Pedagogium WSNS) i prof. Robert Piłat (UKSW). 19 grudnia 2016 r., godz. 18.30, księgarnio-kawiarnia Tarabuk - nie może Cię tam zabraknąć! Przyjdź i filozofuj.

 Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni Tara­buk za udo­stęp­nie­nie sali.
tarabuk

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

holowkaProf. dr hab. Jacek Hołówka

Ur. w 1943 r. we Lwo­wie. Eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Obec­nie pro­fe­sor filo­zo­fii w Peda­go­gium w War­sza­wie. Redak­tor „Prze­glą­du Filo­zo­ficz­ne­go”. Zaj­mu­je się filo­zo­fią ana­li­tycz­ną, moral­ną i poli­tycz­ną. Hob­by: ope­ra (sam nie śpie­wa), kolar­stwo ama­tor­skie (jeź­dzi).

 

pilatProf. dr hab. Robert Piłat

Pro­fe­sor filo­zo­fii na UKSW. Zaj­mu­je się filo­zo­fią umy­słu, epi­ste­mo­lo­gią, ety­ką, filo­zo­fią lite­ra­tu­ry. Pro­pa­ga­tor filo­zo­fii w szko­łach i radiu. Autor wie­lu cykli audy­cji radio­wych poświę­co­nych filo­zo­fii. Obec­nie współ­pro­wa­dzi w Pro­gra­mie Dru­gim Pol­skie­go Radia cykl zaty­tu­ło­wa­ny „Rachu­nek myśli”. W wol­nych chwi­lach ama­tor­sko muzy­ku­je, odby­wa dale­kie wypra­wy rowe­ro­we i w poszu­ki­wa­niu nowych dźwię­ków nigdy nie opusz­cza festi­wa­lu „War­szaw­ska Jesień”.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Aga­ta Łukom­ska.

Koor­dy­na­to­ra­mi spo­tka­nia są Mar­ty­na Świę­cic­ka i Kamil Radzi­szew­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: dr Mar­cin Będ­kow­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tu­ra, co jest w niej naj­waż­niej­sze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii a co filo­zo­fia czer­pie z kultury?
3. Czy ist­nie­ją war­to­ści uni­wer­sal­ne — wspól­ne dla wszyst­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­niać i czy moż­li­wy jest mię­dzy nimi dialog?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

19 grud­nia,  godz. 18.30

księ­gar­nio-kawiar­nia Tara­buk w Teatrze Lal­ka, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, Plac Defi­lad 1, WarszawaPartner

tarabuk

Patroni naukowi

Dzie­kan Wydzia­łu Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW

Prof. dr hab. Anna Latawiec

wydzial-filozofii-chrzescijanskiej-uksw-logotyp

Dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii WFCH UKSW

Prof. dr hab. Grze­gorz Bugajak

Rek­tor Col­le­gium Civitas

Prof. dr hab. Sta­ni­sław Mocek

Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii UKSW

kolo-naukowe-studentow-filozofii-uksw

Koło Nauko­we Meta­fi­zy­ków UKSW

kolo-naukowe-metafizykow-uksw

Patroni medialni

header_logo_radio_kolor

radiokampus_bum

radio-filozoficzne-sed-contra-logotyp


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy