Konkursy Patronaty

Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego: aż 70 dzieł w konkursie

Aż 70 dzieł z całej Polski nadesłano na tegoroczny, siódmy Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. To niemal rekord w historii tej ogólnopolskiej nagrody. Autor zwycięskiej pracy otrzyma z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 50 000 zł. i dołączy do grona laureatów nagrody.

Pra­ce napły­wa­ją­ce na kon­kurs przy­na­le­żą do roz­ma­itych dys­cy­plin. Wią­żą się ze sto­so­wa­niem roz­ma­itych narzę­dzi badaw­czych i róż­nią­cych się meto­do­lo­gii. Sto­ją też za nimi, jak sądzić moż­na, roz­ma­ite wizje świa­ta i czło­wie­ka. Ta zróż­ni­co­wa­na kolek­cja roz­praw skła­da się na boga­ty obraz pol­skiej huma­ni­sty­ki [prof. Ryszard Kleszcz, czło­nek Kapi­tu­ły Konkursu].

Kapi­tu­ła Kon­kur­su już po raz siód­my będzie oce­niać i nagra­dzać naj­lep­sze dzie­ła nauko­we z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej huma­ni­sty­ki. Każ­de­go roku Jury Kon­kur­su wska­zu­je pięć naj­lep­szych prac z takich obsza­rów jak, m.in. filo­zo­fia, histo­ria, psy­cho­lo­gia, socjo­lo­gia, lite­ra­tu­ro­znaw­stwo czy filo­zo­fia prawa.

W dotych­czas prze­pro­wa­dzo­nych sze­ściu edy­cjach kon­kur­su nomi­no­wa­ne i nagra­dza­ne były pra­ce wybit­ne – mówią­ce o waż­nych tema­tach w spo­sób ory­gi­nal­ny i przenikliwy.

Naj­bliż­sze tygo­dnie ozna­cza­ją wytę­żo­ną pra­cę dla Jury Kon­kur­su, któ­re zre­cen­zu­je wszyst­kie nade­sła­ne dzie­ła, a następ­nie we wrze­śniu wybie­rze spo­śród nich mak­sy­mal­nie pięć naj­lep­szych. Auto­rzy wyróż­nio­nych ksią­żek zosta­ną zapro­sze­ni do fina­łu kon­kur­su. Wów­czas, po prze­pro­wa­dze­niu roz­mo­wy z auto­ra­mi, Kapi­tu­ła doko­na wybo­ru lau­re­ata VII edy­cji. Wrę­cze­nie nagro­dy, jak co roku, nastą­pi pod­czas uro­czy­stej gali w Łodzi.

Święto humanistyki

Dowo­dem na ogrom­ny poten­cjał  pol­skiej huma­ni­sty­ki niech będzie fakt, iż w wyjąt­ko­wo trud­nym  dla wszyst­kich 2021 roku zebra­li­śmy nie­mal rekor­do­wą licz­bę prac, po raz kolej­ny prze­ko­nu­jąc się, jak wie­le do zaofe­ro­wa­nia, bez wzglę­du na oko­licz­no­ści, mają pol­scy naukow­cy [prof. Elż­bie­ta Żądziń­ska, Rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Prze­wod­ni­czą­ca Kapi­tu­ły Konkursu].

Nagro­da im. Prof. Tade­usza Kotar­biń­skie­go za wybit­ną pra­cę nauko­wą z zakre­su nauk huma­ni­stycz­nych to wyróż­nie­nie ran­gi ogól­no­pol­skiej. Kon­kurs jest pro­mo­cją badań, publi­ka­cji huma­ni­stycz­nych i samej huma­ni­sty­ki. Jest to jedy­na tego rodza­ju nagro­da w Pol­sce. Jej lau­re­at otrzy­mu­je pod­czas uro­czy­stej gali 50 000 zł z rąk Rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go na dal­szy roz­wój nauko­wy. Nic więc dziw­ne­go , że z roku na rok do kon­kur­su zgła­sza­nych jest coraz wię­cej prac. W sumie, w sied­miu edy­cjach, nade­sła­no ich bli­sko czte­ry­sta trzy­dzie­ści, z wio­dą­cych insty­tu­cji nauko­wych w Polsce.

 

 

Od ubie­głe­go roku obostrze­nia nie­co skom­pli­ko­wa­ły sytu­ację zwią­za­ną z nad­sy­ła­niem ksią­żek, ale dopusz­cze­nie dro­gi elek­tro­nicz­nej pozwo­li­ło zacho­wać wyso­ką licz­bę zgło­szeń. Tego­rocz­ną edy­cję w któ­rej zgło­szo­no 70 prac, może­my więc uznać za rów­nie uda­ną co poprzed­nie, pomi­mo pandemii.

 

Naj­lep­szy­mi książ­ka­mi huma­ni­stycz­ny­mi w VI minio­nych edy­cjach kon­kur­su są:

Jana Stre­laua (SWPSRóż­ni­ce indy­wi­du­al­ne. Histo­ria-Deter­mi­nan­ty-Zasto­so­wa­nia, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Nauko­we Scholar,

Ewy Koło­dziej­czyk (PANAme­ry­kań­skie powoj­nie Cze­sła­wa Miło­sza, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Insty­tu­tu Badań Lite­rac­kich PAN Fun­da­cja Aka­de­mia Humanistyczna,

Doro­ty Sajew­skiej (UWNekro­per­for­mans. Kul­tu­ro­wa rekon­struk­cja Teatru Wiel­kiej Woj­ny, wyda­ną przez Insty­tut Teatral­ny im. Zbi­gnie­wa Raszewskiego,

Andrze­ja Frisz­ke (PAN) Spra­wa Jede­na­stu. Uwię­zie­nie przy­wód­ców NSZZ „Soli­dar­ność” i KSSKOR” 1981–1984, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Znak Hory­zont, we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Stu­diów Poli­tycz­nych PAN i Euro­pej­skim Cen­trum Solidarności,

Grze­go­rza Ziół­kow­skie­go (UAMOkrut­ny teatr samo­spa­leń. Pro­te­sty samo­bój­cze w ogniu i ich echa w kul­tu­rze współ­cze­snej, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Nauko­we Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu,

Jerze­go Zaja­dły (UG) Mini­ma luri­di­ca. Reflek­sje o pew­nych (nie)oczywistościach praw­ni­czych, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go i Wydaw­nic­two Arche.

 

W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uni­wer­sy­tet Łódz­ki, na któ­rym naro­dzi­ła się idea nagro­dy, zawsze kon­se­kwent­nie wspie­rał huma­ni­sty­kę i doce­niał jej zna­cze­nie we współ­cze­snym świe­cie. Wybór patro­na nagro­dy był zatem oczy­wi­sty. Został nim Prof. Tade­usz Kotar­biń­ski, pierw­szy rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go — wybit­ny filo­zof i dosko­na­ły peda­gog. Czło­wiek głę­bo­kiej reflek­sji i autor nie­zwy­kle traf­nych, ponad­cza­so­wych myśli oraz, po pro­stu, porząd­ny człowiek.

Prof. Tade­usz Kotar­biń­ski był pol­skim filo­zo­fem, logi­kiem i ety­kiem. Przed­sta­wi­cie­lem lwow­sko-war­szaw­skiej szko­ły filo­zo­ficz­nej, po II woj­nie świa­to­wej prze­niósł się do Łodzi, gdzie został jed­nym z zało­ży­cie­li Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i jego pierw­szym rek­to­rem. Naj­bar­dziej zna­nym dzie­łem Kotar­biń­skie­go jest Trak­tat o dobrej robo­cie poświę­co­ny prak­se­olo­gii, czy­li teo­rii spraw­ne­go działania.

 

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się na stro­nie nagro­dy.

Chcesz być na bie­żą­co? Obser­wuj na Face­bo­oku.


Orga­ni­za­tor: Uni­wer­sy­tet Łódzki

Patro­ni medial­ni: „Filo­zo­fuj!”, Radio Nowy Świat

 

Autor gra­fi­ki: H. Swa­czy­na, UŁ

Autor zdję­cia: M. Andrze­jew­ski, UŁ

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy