Konferencje

O mózgu w Toruniu

Już w dniach 12–17 marca odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). W tych dniach zapraszamy w szczególności do Torunia, gdzie z tej okazji odbędzie się wiele wyjątkowych wydarzeń. „Filozofuj!” już po raz drugi ma okazję patronować Toruńskiemu Tygodniowi Mózgu!

Zapisz się do naszego newslettera

O co wła­ści­wie cho­dzi? Tydzień Mózgu to wyjąt­ko­wa akcja edu­ka­cyj­na popu­la­ry­zu­ją­ca wciąż dyna­micz­nie posze­rza­ją­cą się wie­dzę na temat mózgu i ukła­du ner­wo­we­go. Jego obcho­dy są też świet­ną oka­zją do posze­rze­nia wie­dzy na temat naj­now­szych odkryć z tego obsza­ru. Po pro­stu będzie się dzia­ło!

Będzie się dzia­ło cho­ciaż­by w Toru­niu na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka. W tego­rocz­nej toruń­skiej edy­cji Tygo­dnia Mózgu uczest­ni­cy będą mogli wziąć udział w poka­zie pt.: „Mózg od Kuch­ni. Odkry­wa­nie tajem­nic umy­słu”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez stu­den­tów z Toruń­skie­go Koła Kogni­ty­wi­stycz­ne­go oraz Stu­denc­kie­go Koła Nauko­we­go Psy­cho­lo­gii UMK. Poza tym nie zabrak­nie też wyjąt­ko­wych wykła­dów, któ­re wygło­szą m.in. prof. dr hab. Wło­dzi­sław Duch, prof. dr hab. Piotr Fran­cuz oraz też prof. dr hab. Marian Lewan­dow­ski. Odbę­dzie się tak­że spe­cjal­ny wykład dedy­ko­wa­ny dla uczniów i nauczy­cie­li. To jed­nak nie koniec. Orga­ni­za­to­rzy w tym roku zapla­no­wa­li tak­że wyjąt­ko­we warsz­ta­ty „Bio­fe­ed­back w sztu­ce” oraz spe­cjal­ny pokaz eks­pe­ry­men­tu. Na oba te wyda­rze­nia limit miejsc jest ogra­ni­czo­ny.

Szcze­gó­ły całe­go wyda­rze­nia znaj­du­ją się w pro­gra­mie umiesz­czo­nym na stro­nie orga­ni­za­to­rów.

Wie­le tajem­nic mózgu już odkry­to, wie­le pozo­sta­je dla nas jesz­cze zagad­ką. Pozna­nie funk­cjo­no­wa­nia tego narzą­du jest wiel­kim wyzwa­niem współ­cze­snej nauki, któ­ra co rusz doko­nu­je nowych odkryć. Dla­te­go też toruń­ski festi­wal popu­lar­no­nau­ko­wej wie­dzy o mózgu jest nie lada grat­ką nie tyl­ko dla fanów kogni­ty­wi­sty­ki, infor­ma­ty­ki, psy­cho­lo­gii czy neu­ro­bio­lo­gii. Każ­da oso­ba będzie mogła dowie­dzieć się cze­goś nowe­go o samym sobie i ota­cza­ją­cych nas ludziach.


Miej­sce: Toruń

Czas: 12–18 mar­ca 2018 r.

 Pro­fil kon­fe­ren­cji na Face­bo­oku.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy