Konferencje

O mózgu w Toruniu

Już w dniach 12–17 marca odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). W tych dniach zapraszamy w szczególności do Torunia, gdzie z tej okazji odbędzie się wiele wyjątkowych wydarzeń. „Filozofuj!” już po raz drugi ma okazję patronować Toruńskiemu Tygodniowi Mózgu!

Zapisz się do naszego newslettera

O co właś­ci­wie chodzi? Tydzień Mózgu to wyjątkowa akc­ja eduka­cyj­na pop­u­laryzu­ją­ca wciąż dynam­icznie posz­erza­jącą się wiedzę na tem­at mózgu i układu ner­wowego. Jego obchody są też świet­ną okazją do posz­erzenia wiedzy na tem­at najnowszych odkryć z tego obszaru. Po pros­tu będzie się dzi­ało!

Będzie się dzi­ało cho­ci­aż­by w Toruniu na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka. W tegorocznej toruńskiej edy­cji Tygod­nia Mózgu uczest­ni­cy będą mogli wziąć udzi­ał w pokazie pt.: „Mózg od Kuch­ni. Odkry­wanie tajem­nic umysłu”, orga­ni­zowanego przez stu­den­tów z Toruńskiego Koła Kog­ni­ty­wisty­cznego oraz Stu­denck­iego Koła Naukowego Psy­chologii UMK. Poza tym nie zabraknie też wyjątkowych wykładów, które wygłoszą m.in. prof. dr hab. Włodzisław Duch, prof. dr hab. Piotr Fran­cuz oraz też prof. dr hab. Mar­i­an Lewandows­ki. Odbędzie się także spec­jal­ny wykład dedykowany dla uczniów i nauczy­cieli. To jed­nak nie koniec. Orga­ni­za­torzy w tym roku zaplanowali także wyjątkowe warsz­taty „Biofeed­back w sztuce” oraz spec­jal­ny pokaz ekspery­men­tu. Na oba te wydarzenia lim­it miejsc jest ogranic­zony.

Szczegóły całego wydarzenia zna­j­du­ją się w pro­gramie umieszc­zonym na stron­ie orga­ni­za­torów.

Wiele tajem­nic mózgu już odkry­to, wiele pozosta­je dla nas jeszcze zagad­ką. Poz­nanie funkcjonowa­nia tego narzą­du jest wielkim wyzwaniem współczes­nej nau­ki, która co rusz dokonu­je nowych odkryć. Dlat­ego też toruńs­ki fes­ti­w­al pop­u­larnonaukowej wiedzy o mózgu jest nie lada gratką nie tylko dla fanów kog­ni­ty­wisty­ki, infor­maty­ki, psy­chologii czy neu­ro­bi­ologii. Każ­da oso­ba będzie mogła dowiedzieć się czegoś nowego o samym sobie i otacza­ją­cych nas ludzi­ach.


Miejsce: Toruń

Czas: 12–18 mar­ca 2018 r.

 Pro­fil kon­fer­encji na Face­booku.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy