Aktualności Filozoficzne podróże Opracowania Popularyzacja

Odkryto grób Arystotelesa

Greccy archeolodzy twierdzą, że odkryli grób Arystotelesa w centrum antycznej Stagiry (środkowa grecka Macedonia, Półwysep Chalcydycki), opodal ówczesnej Agory – informuje portal GreekReporter.com.  

rok-arysototelesa

Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

 

Pod­czas kon­fe­ren­cji odby­wa­ją­cej się na Uni­wer­sy­te­cie w Salo­ni­kach (Gre­cja), upa­mięt­nia­ją­cej 2400 rocz­ni­cę uro­dzin Ary­sto­te­le­sa, Kon­stan­ti­nos Sisma­ni­dis, arche­olog z zespo­łu bada­ją­ce­go wyko­pa­li­ska w antycz­nej Sta­gi­rze, powie­dział, że nie ma pew­nych dowo­dów, jako­by grób nale­żał do Filo­zo­fa, ale jest wie­le bar­dzo sil­nych poszlak prze­ma­wia­ją­cych za tym.

War­to obja­śnić, że pozo­sta­ło­ści antycz­nej Sta­gi­ry znaj­du­ją się bli­sko współ­cze­sne­go mia­stecz­ka tury­stycz­ne­go Olim­pia­da, ok. 8 km od współ­cze­snej wio­ski o nazwie Sta­gi­ra i ok. 64 km od Salonik.

Przede wszyst­kim dla­cze­go w Sta­gi­rze? Prze­cież Ary­sto­te­les, uro­dzo­ny 384 r. p.n.e. w Sta­gi­rze, zmarł 7 mar­ca 322 r. p.n.e. w wie­ku 62 lat w mie­ście Chal­kis na wyspie Eubea, dokąd rok wcze­śniej miał zbiec z Aten, oskar­żo­ny, a jak­że!, o bezbożność.

***


Otóż arche­olo­dzy powo­łu­ją się na źró­dła histo­rycz­ne, według któ­rych oby­wa­te­le Sta­gi­ry spro­wa­dzi­li pro­chy Filo­zo­fa do mia­sta jego urodzenia.

Wyko­pa­li­ska, któ­re dopro­wa­dzi­ły do odkry­cia, były pro­wa­dzo­ne od 1996 roku. Odkry­to wów­czas mar­mu­ro­wą pod­ło­gę z okre­su hel­le­ni­stycz­ne­go (roz­po­czy­na­ją­ce­go się śmier­cią Alek­san­dra Wiel­kie­go w 323 r. p.n.e.), a tak­że cera­mi­kę i mone­ty pocho­dzą­ce z okre­su pano­wa­nia Mace­doń­czy­ka. Ulo­ko­wa­nie i poło­że­nie gro­bu świad­czy o pogrze­bie publicz­nym, na jaki mogła liczyć tyl­ko oso­ba zasłu­żo­na. Naj­praw­do­po­dob­niej grób był czę­ścią monu­men­tu wznie­sio­ne­go na cześć Ary­sto­te­le­sa, zaraz po jego śmierci.

Opra­co­wał Robert Kryński

Źró­dła: GreekReporter.com, The New York Times

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy