Filozofia w szkole Ogłoszenia

Odwołanie finału XXXII Olimpiady Filozoficznej

Olimpiada Filozoficzna
Drodzy Czytelnicy, jako patroni XXXII edycji Olimpiady Filozoficznej, z przykrością informujemy, że finał tegorocznej Olimpiady zostaje odwołany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Zapisz się do naszego newslettera

Wszy­scy uczest­ni­cy XXXII OF, któ­rzy zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do fina­łu, otrzy­ma­ją tytuł fina­li­sty OF. Rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wa Olim­pia­da Filo­zo­ficz­na zosta­ła w tym roku odwołana.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go.

Zdję­cie: pixabay.com

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, obec­nie ponow­nie jak w śre­dnio­wie­czu i baro­ku, zło­tym wie­ku sie­dem­na­stym, w cza­sach dżu­my, epi­de­mii, czar­nej ospy, wojen, kro­lu­ja nam artes morien­di, teo­lo­gia, apokalipsa…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy