Ogłoszenia

Oświadczenie redakcji w związku z komentarzami pod wiadomością o ofercie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Oświad­cze­nie redak­cji w związ­ku z pogar­dli­wy­mi i urą­ga­ją­cy­mi zasa­dom przy­zwo­ite­go pro­wa­dze­nia dys­ku­sji komen­ta­rza­mi pod wia­do­mo­ścią o ofer­cie stu­diów na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II w Lublinie

Jako redak­cja por­ta­lu cenią­ce­go wol­ność sło­wa, ale i jego kul­tu­rę, oświad­cza­my, że komen­ta­rze wul­gar­ne, napa­stli­we i obraź­li­we będą usu­wa­ne spod postów zamiesz­cza­nych zarów­no na por­ta­lu inter­ne­to­wym filozofuj.eu, jak i w powią­za­nych z nim mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Jed­no­cze­śnie prze­pra­sza­my tych wszyst­kich, któ­rzy poczu­li się ura­że­ni wspo­mnia­ny­mi nie­sto­sow­ny­mi komen­ta­rza­mi, i ape­lu­je­my do naszych Czy­tel­ni­ków o respek­to­wa­nie zasa­dy sza­cun­ku dla innych osób, czy to adwer­sa­rzy, czy też osób będą­cych przed­mio­tem wypowiedzi.

Redak­cja por­ta­lu filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy