Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Pierwszy projekt e‑learningowy – startujemy!

Ruszyliśmy! Jak już wiecie, stworzyliśmy pierwszy e-learningowy kurs filozoficzny. Aby dostęp do treści był dla Was wygodny i intuicyjny, stworzyliśmy miejsce, w którym zamieściliśmy wszystkie materiały.

Pro­jekt, o któ­rym mówi­my, może­cie zoba­czyć tutaj. Każ­dy z ośmiu zamie­szo­nych na stro­nie fil­mów to oddziel­na lek­cja, któ­ra sta­no­wi kom­plek­so­we opra­co­wa­nie kon­kret­nych zagad­nień z obsza­ru filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej bądź też omó­wie­nie poglą­dów dane­go filo­zo­fa antycz­ne­go. Oprócz samych nagrań wideo mamy dla Was pakiet infor­ma­cji tek­sto­wych, któ­re uzu­peł­nia­ją film, pli­ki z odczy­ta­ny­mi przez lek­to­ra frag­men­ta­mi dzieł antycz­nych kla­sy­ków, pyta­nia filo­zo­ficz­ne do samo­dziel­nej ana­li­zy i quiz spraw­dza­ją­cy zapa­mię­ta­ne tre­ści do roz­wią­za­nia po każ­dej lekcji. 

Wie­my, że mul­ti­me­dial­ne mate­ria­ły, czy­li te, któ­re oprócz war­stwy tek­sto­wej nio­są ze sobą obraz i dźwięk, są przy­swa­ja­ne naj­le­piej. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tym, co przy­go­to­wa­li­śmy. Korzy­staj­cie, a jeśli podo­ba­ją Wam się nasze fil­my i opra­co­wa­nia – śmia­ło dziel­cie się nimi z innymi!

Kurs powstał na bazie pod­ręcz­ni­ka „Źró­dła mądro­ści” wyda­ne­go nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con i jest jego natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem. Pod­ręcz­nik może­cie zamó­wić tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy