Historia filozofii starożytnej Popularyzacja Video

Piosenka o Arystotelesie

Była kawa z Arystotelesem, była pogadanka prof. Leszka Kołakowskiego, było o Arystotelesie wierszem, to teraz czas na piosenkę o jednym z największych filozofów w historii. Refren jest mnemotechniczny ;) 

rok-arysototelesa

Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Lyke­ion – w 335 r. p. n. e. Ary­sto­te­les ze Sta­gi­ry przy świą­ty­ni Apol­li­na Like­io­sa w Ate­nach zało­żył szko­łę filo­zo­ficz­ną – Lyke­ion (Lýke­ion, lyke­jon, likejon).

Scho­lo­fil – czło­wiek kocha­ją­cy szko­łę (neo­lo­gizm Auto­ra ballady).

Dys­ku­to­wa­nie pod­czas spa­ce­rów, to zaję­cie od któ­re­go wziął nazwę nurt filo­zo­ficz­ny zapo­cząt­ko­wa­ny w Lyke­io­nie – perypatetyzm.

Zło­ty śro­dek to u Ary­sto­te­le­sa spo­sób poszu­ki­wa­nia cno­ty, jako rów­no­wa­gi pomię­dzy skraj­ny­mi posta­wa­mi (np.: tchó­rzo­stwo – odwa­ga – brawura)

Ary­sto­te­les w swo­ich pismach dzie­li świat na pod- i nad­księ­ży­co­wy. Popie­ra rów­nież sys­tem poli­tycz­ny, któ­ry opie­ra się na ist­nie­niu polis — małych państw-miast.

Pireus – port nie­da­le­ko Aten.

ho oikos – z gr. dom

are­te – z gr. cnota.

Sowa – sym­bol Aten i mądrości.

ta meta – począ­tek tytu­łu jed­ne­go z naj­waż­niej­szych dzieł Sta­gi­ry­ty, „ta meta ta phisika”

Zwierz poli­tycz­ny – wol­ne tłu­ma­cze­nie wyra­że­nia dzo­on poli­ti­kon – isto­ta społeczna.

Przy­czy­na spraw­cza i celo­wa to dwie z czte­rech przy­czyn, jakie muszą być speł­nio­ne do zaist­nie­nia danej rzeczy:
przy­czy­na mate­rial­na (cau­sa mate­ria­lis) – rzecz powsta­je z materii;
przy­czy­na for­mal­na (cau­sa for­ma­lis) – powsta­je przez ukształ­to­wa­nie mate­rii przez formy;
przy­czy­na spraw­cza (cau­sa effi­ciens) – powsta­nie rze­czy musi być okre­ślo­ne przez czyn­nik dzia­ła­ją­cy uprzednio;
przy­czy­na celo­wa (cau­sa fina­lis) – powsta­nie rze­czy musi słu­żyć pew­ne­mu celowi.

Zło­że­nie hyle­mor­ficz­ne ozna­cza, że każ­da sub­stan­cja jest bytem zło­żo­nym z czyn­ni­ka bier­ne­go –mate­rii, i czyn­ni­ka aktyw­ne­go – formy.

Pro­duk­cja: 2ryby.pl
Tekst: ks. Bar­tło­miej Kot
Kom­po­zy­cja: ks. Bar­tło­miej Kot
Wokal: ks. Bar­tło­miej Kot
Gita­ra: ks. Bar­tło­miej Kot
Kon­tra­bas: Paweł Prucnal
Zdję­cia: Daniel Brzezina
Mon­taż: Daniel Brzezina

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy