Historia filozofii starożytnej Popularyzacja Video

Piosenka o Arystotelesie

Była kawa z Arystotelesem, była pogadanka prof. Leszka Kołakowskiego, było o Arystotelesie wierszem, to teraz czas na piosenkę o jednym z największych filozofów w historii. Refren jest mnemotechniczny ;) 

Zapisz się do naszego newslettera

rok-arysototelesa

Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Lyke­ion – w 335 r. p. n. e. Ary­sto­te­les ze Sta­gi­ry przy świą­ty­ni Apol­li­na Like­io­sa w Ate­nach zało­żył szko­łę filo­zo­ficz­ną – Lyke­ion (Lýke­ion, lyke­jon, likejon).

Scho­lo­fil – czło­wiek kocha­ją­cy szko­łę (neo­lo­gizm Auto­ra ballady).

Dys­ku­to­wa­nie pod­czas spa­ce­rów, to zaję­cie od któ­re­go wziął nazwę nurt filo­zo­ficz­ny zapo­cząt­ko­wa­ny w Lyke­io­nie – perypatetyzm.

Zło­ty śro­dek to u Ary­sto­te­le­sa spo­sób poszu­ki­wa­nia cno­ty, jako rów­no­wa­gi pomię­dzy skraj­ny­mi posta­wa­mi (np.: tchó­rzo­stwo – odwa­ga – brawura)

Ary­sto­te­les w swo­ich pismach dzie­li świat na pod- i nad­księ­ży­co­wy. Popie­ra rów­nież sys­tem poli­tycz­ny, któ­ry opie­ra się na ist­nie­niu polis — małych państw-miast.

Pireus – port nie­da­le­ko Aten.

ho oikos – z gr. dom

are­te – z gr. cnota.

Sowa – sym­bol Aten i mądrości.

ta meta – począ­tek tytu­łu jed­ne­go z naj­waż­niej­szych dzieł Sta­gi­ry­ty, „ta meta ta phisika”

Zwierz poli­tycz­ny – wol­ne tłu­ma­cze­nie wyra­że­nia dzo­on poli­ti­kon – isto­ta społeczna.

Przy­czy­na spraw­cza i celo­wa to dwie z czte­rech przy­czyn, jakie muszą być speł­nio­ne do zaist­nie­nia danej rzeczy:
przy­czy­na mate­rial­na (cau­sa mate­ria­lis) – rzecz powsta­je z materii;
przy­czy­na for­mal­na (cau­sa for­ma­lis) – powsta­je przez ukształ­to­wa­nie mate­rii przez formy;
przy­czy­na spraw­cza (cau­sa effi­ciens) – powsta­nie rze­czy musi być okre­ślo­ne przez czyn­nik dzia­ła­ją­cy uprzednio;
przy­czy­na celo­wa (cau­sa fina­lis) – powsta­nie rze­czy musi słu­żyć pew­ne­mu celowi.

Zło­że­nie hyle­mor­ficz­ne ozna­cza, że każ­da sub­stan­cja jest bytem zło­żo­nym z czyn­ni­ka bier­ne­go –mate­rii, i czyn­ni­ka aktyw­ne­go – formy.

Pro­duk­cja: 2ryby.pl
Tekst: ks. Bar­tło­miej Kot
Kom­po­zy­cja: ks. Bar­tło­miej Kot
Wokal: ks. Bar­tło­miej Kot
Gita­ra: ks. Bar­tło­miej Kot
Kon­tra­bas: Paweł Prucnal
Zdję­cia: Daniel Brzezina
Mon­taż: Daniel Brzezina

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy