Etyka Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #3: O etyce cnót

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o etyce cnót w kolejnym odcinku podcastu z cyklu „Pogawędnik filozoficzny”.

Czło­wie­ko­wi współ­cze­sne­mu może się wyda­wać, że opo­wie­ści o dziel­no­ści etycz­nej czy spraw­no­ściach cha­rak­te­ru to daw­no zapo­mnia­ne baj­ki, któ­re bawi­ły może sta­ro­żyt­nych i śre­dnio­wiecz­nych mora­li­stów, ale dziś nie mają zbyt wie­le do zaofe­ro­wa­nia. O tym, że rzecz się ma nie­co ina­czej, prze­ko­nu­ją nas: prof. Nata­sza Szut­ta z Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz prof. Jacek Jaś­tal z Poli­tech­ni­ki Krakowskiej.


Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

fot. J. Jaśtal

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy