Dlaczego warto studiować filozofię Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #5: O zawodowym sukcesie absolwenta filozofii

Zapraszamy do wysłuchania odcinka dedykowanego sceptykom i niedowiarkom, którzy twierdzą, że studia filozoficzne nie pomagają w zdobyciu dobrej pracy.

Gościem audy­cji jest Domi­nik Pokor­now­ski – czło­wiek zawo­do­we­go suk­ce­su i absol­went filo­zo­fii w jed­nym, któ­ry opo­wia­da o swo­jej impo­nu­ją­cej i inspi­ru­ją­cej ścież­ce zawo­do­wej. Roz­mo­wa toczy się o „kor­po”, pro­mo­cji sztu­ki, nowych mediach i „inter­ne­tach”, a wszyst­ko to jest moc­no „przy­pra­wio­ne” filozofią.


Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy