Edukacja filozoficzna Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #1: O filozofowaniu z dziećmi

Jak się studiuje filozofię, jak się w niej i dla niej pracuje, jakie stawia wyzwania, przysparza trudności, ale i jakimi obdarza radościami. „Pogawędnik Filozoficzny” to cykl podcastów, które podejmują wymienione kwestie rzeczowo, ale nie zawsze w akademickim tonie; serio, ale nie bardzo poważnie; w duchu pogawędki, niekoniecznie konwersatorium. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest filozofowaniu z dziećmi. Zapraszamy do odsłuchania w imieniu Twórców audycji z Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu.

Do odcin­ka poświę­co­ne­go edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej zapro­sze­ni zosta­li Kry­stian Karcz ze Szko­ły Da Vin­ci oraz Łukasz Krzy­woń, pra­cu­ją­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą w Irlan­dii. Obaj pano­wie, któ­rych naszym Czy­tel­ni­kom nie musi­my już sze­rzej przed­sta­wiać, są nie tyl­ko doświad­czo­ny­mi nauczy­cie­la­mi filo­zo­fii, ale tak­że pomy­sło­daw­ca­mi pro­gra­mu naucza­nia filo­zo­fii, reali­zo­wa­ne­go dzię­ki przy­go­to­wy­wa­nej wła­śnie książ­ce pod redak­cją Łuka­sza (powsta­łej przy współ­pra­cy Kry­stia­na oraz gro­na innych spe­cja­li­stów) pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2”.

Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nej przez „Filo­zo­fuj!” zbiór­ce na ten pro­jekt wydaw­ni­czy i zachę­ca­my do wpłat.


Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Odci­nek obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy