Filozofia współczesna Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #2: O moralności kanibali, czyli tako rzecze Ayn Rand

Jednych irytuje, innych inspiruje; ma grono wiernych wyznawców i zniecierpliwionych przeciwników. Chociaż nie żyje już od czterech dekad, wciąż sieje intelektualny ferment. Przed Wami, w „Pogawędniku Filozoficznym”, filozofka, pisarka, publicystka i orędowniczka cnoty egoizmu – Ayn Rand.

Prze­wod­ni­kiem po jej myśli jest dr Sła­wo­mir Dre­lich z Kate­dry Myśli Poli­tycz­nej Wydzia­łu Nauk o Poli­ty­ce i Bez­pie­czeń­stwie UMK, autor książ­ki Moral­ność kani­ba­li. Ayn Rand wobec lewi­co­wej wizji spo­łe­czeń­stwa (Toruń 2020).


Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” reda­gu­ją Pra­cow­ni­cy i Dok­to­ran­ci Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, przy wspar­ciu Stu­den­tów i Stu­den­tek toruń­skiej filo­zo­fii oraz wspól­no­ty jej przyjaciół.

Pro­fil face­bo­oko­wy pro­jek­tu > tutaj.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy